Składanie wniosku

  1. Wniosek o wydanie przez Komisję opinii (na załączonym formularza) badacz składa w wersji papierowej do Kierownika ds. Administaracji Wydziału oraz w wersji elektronicznej do sekretarza Komisji (ewa.sarzynska@poczta.umcs.lublin.pl).
  2. Wniosek o wydanie opinii powinien zawierać wyczerpujące informacje na temat planowanych badań naukowych, a w szczególności:
  • informacje przeznaczone dla osób uczestniczących w badaniu, dotyczące celu i przebiegu badań, potencjalnego ryzyka związanego z udziałem w badaniu, możliwościach eliminowania lub minimalizowania negatywnych wpływów w trakcie badań;
  • informacje o dobrowolności udziału w badaniach i możliwości wycofania się z niego w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu;
  • informacje o sposobach zachowania anonimowości i poufności badań
  • informacje o zabezpieczeniu dobrostanu i poczucia bezpieczeństwa osób biorących udział w badaniu – np. dzieci lub pacjentów klinicznych, niepełnosprawnych, o ograniczonej ocenie sytuacji.

 

Do wniosku należy dołączyć podpisane przez badacza zobowiązanie do uzyskania oświadczenia osoby badanej (lub w odpowiednich przypadkach jej opiekunów prawnych) wyrażającego zgodę na udział w badaniu.

W przypadku, gdy złożona dokumentacja jest niekompletna, sekretarz Komisji zwraca ją Wnioskodawcy celem uzupełniania.

Zebrania Komisji odbywają się zgodnie z zapotrzebowaniem, ale nie częściej niż raz w miesiącu.