Zespół Uczelniany

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Rektora.

W skład Uczelnianego Zespołu wchodzą:

1. Prorektor właściwy ds. Kształcenia
2. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia jako przewodniczący zespołu
3. nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów wydziałów spośród członków Wydziałowych Zespołów – po jednym z każdego wydziału
4. dwóch studentów wskazanych przez Samorząd Studentów
5. doktorant wskazany przez Samorząd Doktorantów
6. przedstawiciele Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
7. przedstawiciel Biura Rozwoju Kompetencji Centrum Promocji
8. przedstawiciel Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
9. inne osoby wskazane przez Rektora

Członkowie Uczelnianego Zespołu uczestniczą w cyklicznych spotkaniach Zespołu, których przebieg jest protokołowany. Do udziału w spotkaniach Uczelnianego Zespołu mogą być zapraszani inni przedstawiciele społeczności akademickiej Uczelni, a także osoby spoza Uniwersytetu. 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia zajmuje się w szczególności: opracowaniem procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia oraz przedstawia Rektorowi propozycje działań doskonalących ten proces.

Członkowie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2012-2016:

1. dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. UMCS – Prorektor ds. Kształcenia;
2. dr Jolanta Rodzoś – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia;
3. dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska - Wydział Artystyczny;
4. dr hab. Magdalena Staszczak, prof. nadzw. UMCS – Wydział Biologii i Biotechnologii;
5. dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. UMCS – Wydział Chemii;
6. dr Mirosław Łoboda - Wydział Ekonomiczny;
7. dr hab. Paweł Bytniewski – Wydział Filozofii i Socjologii;
8. dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. nadzw. UMCS – Wydział Humanistyczny;
9. dr Piotr Kowalski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
10. dr hab. Beata Konopska -Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej;
11. dr Agnieszka Bochniarz – Wydział Pedagogiki i Psychologii;
12. dr hab. Beata Surmacz – Wydział Politologii;
13. dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. nadzw. UMCS – Wydział Prawa i Administracji;
14. dr Wojciech Graliński – Wydział Zamiejscowy w Puławach;
15. mgr Agnieszka Kaźmierczak – Samorząd Doktorantów;
16. stud. Maciej Bień – Samorząd Studentów;
17. stud. Kinga Włodarczyk  – Samorząd Studentów;
18. mgr Katarzyna Zalewska – Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych;
19. mgr Alicja Borzęcka-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów;
20. dr Izabela Łucjan – Biuro Rozwoju Kompetencji;
21. prof. dr hab. Janusz Ryczkowski - Wydział Chemii.