Sesja 25-26.01.2020 r.

SESJA 25-26.01.2020 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła nowy termin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Egzaminy organizowane przez nasz ośrodek odbędą się w dniach: 25-26 stycznia 2020 r. na poziomie B1  (opłata: 150 euro) w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.


Aktualizacja z dn. 09.12.2019 r.: Informujemy, że jutro, tj. 10 grudnia 2019 r. ok. godziny 9.00 zostanie uruchomiona uzupełniająca rejestracja na egzamin certyfikatowy na poziomie B1 w sesji 25-26 stycznia 2020 r. O zakwalifikowaniu na egzamin decydować będzie kolejność przesyłania formularzy oraz wpływu opłat za udział w egzaminie (instrukcja o wpłacie będzie przesyłana na adres email, który wskażą Państwo w swoim formularzu).


UWAGA!

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach. Dla osób, które zapłacą za egzamin w grudniu 2019 roku, obowiązuje przelicznik kursu euro z dnia 29 listopada 2019 roku, tj. 4,3236 zł, tj.

150 euro = 649 zł

Dla osób, które za egzamin zapłacą w grudniu, będzie obowiązywał kurs euro z 30 listopada. Wysokość opłaty w złotówkach zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej na początku grudnia.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 13 GRUDNIA 2019 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Rekrutacja na egzamin może być zamknięta wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc przed dniem 13 grudnia 2019 r. Informacja o zamknięciu rejestracji przed ww. terminem będzie umieszczona na stronie internetowej naszego ośrodka.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie. 

Osobom z zagranicy, które przystąpią do egzaminu w Lublinie, oferujemy pomoc w zakwaterowaniu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS.

Termin egzaminu:

25-26 STYCZNIA 2020 r.

Miejsce egzaminu:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii

i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

B1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia)

Cena egzaminu:

Dla osób dorosłych:

Poziom B1 - 150 euro (lub 639 zł)

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do 13.12.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 13.12.2019 r.).

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.umcs.pl/pl/enqForm,zgloszenia-na-egzamin-certyfikatowy-b1-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-25-26-01-2020-,550.html

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, STYCZEŃ 2020 r.

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, STYCZEŃ 2020 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail

i telefon kontaktowy:

 

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

 (+48) 81- 537-28-76

(+48) 81-533-27-86 

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00)

 

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.):

http://certyfikatpolski.pl/

 

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy B1 z języka polskiego jako obcego (25-26.01.2020)

Egzamin certyfikatowy B1 odbędzie się 25-26.01.2020 r.

Nie
Tak - data i miejsce poprzedniego egzaminu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

  • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego.
  • w celu organizacji egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
  • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)