Sesja 23-24.11.2019 r.

PO EGZAMINIE – INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 23-24.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się sesja egzaminacyjna, obejmująca egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 23-24 listopada 2019 r.

Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu otrzymają wyniki drogą elektroniczną w terminie do 10 lutego 2020 r.

Przypominamy, że warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie:

- na poziomie A2 dla dorosłych – co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu,

- na poziomie B1 dla dorosłych - co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu,

- na poziomach: B2, C1 i C2 dla dorosłych – co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 60% z części ustnej egzaminu,

Osoby, które otrzymają informację o zdanym egzaminie proszone są o dokonanie wpłaty za certyfikat (20 euro) w terminie do 20 lutego 2020 roku na konto podane na stronie internetowej CJKP. 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wniesienie opłaty w wysokości 20 euro.

Certyfikaty zostaną wystawione na imię i nazwisko podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wysłane pocztą tradycyjną na adres podany w ww. formularzu w marcu 2020 r. Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych osobowych.

Osoby, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie, otrzymają certyfikat nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od zarejestrowania wpłaty na naszym koncie.

Zdający mają prawo do wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie CJKP w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do CJKP UMCS w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. 

Zdający mają prawo złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku przez  PKdsPZJPjO  wynosi 20 euro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 23-24.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, organizowany przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 23-24 listopada 2019 r.

Informacje szczegółowe o egzaminie dla kandydatów, którzy będą zdawać egzamin w Lublinie:

 1. Miejsce spotkania: aula w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 23 listopada 2019 r. godz.8.50.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 23 listopada 2019 r. godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 24 listopada 2019 r. godz. 9.00.
 5. Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po wniesieniu opłaty za egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
 6. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 15 listopada). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 8. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 9. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

--------------------------------------------------------------------------------

Informacje szczegółowe o egzaminie dla kandydatów, którzy będą zdawać egzamin w Moskwie

 1. Miejsce spotkania: Sala Główna w budynku Instytutu Polskiego w Moskwie, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa, Rosja.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 23 listopada 2019 r. godz. 9.00.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 23 listopada 2019 r. godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 24 listopada 2019 r. godz. 9.00
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 12 listopada). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 7. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 8. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

--------------------------------------------------------------------------------

SESJA 23-24.11.2019 r. – EGZAMIN W MOSKWIE


30 września 2019 r. zostaje otwarta rejestracja uzupełniająca na egzamin certyfikatowy na sesję w Moskwie. Rejestracja będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc.

Nie będzie rejestracji uzupełniającej na sesję egzaminacyjną w Lublinie.

Formularz zgłoszeniowy na egzamin w Moskwie


Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że w terminie 23-24 listopada organizuje dodatkowo sesję egzaminacyjną w MOSKWIE w  Instytucie Polskim (ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa, Rosja).

W związku z powyższym otwieramy rekrutację wyłącznie dla kandydatów, którzy chcą zdawać egzamin w Moskwie.

W Instytucie Polskim w Moskwie egzaminy odbędą się na następujących poziomach:

- w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach: B1 i B2 (150 euro) oraz  C1 (180 euro).

Ważne! Egzaminy w Moskwie odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się na egzamin minimum 35 osób.

Termin egzaminu:

23-24 listopada 2019 r.

Miejsce egzaminu:

Instytut Polski w Moskwie, ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa, Rosja

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

B1, B2, C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17. roku życia)

Cena egzaminu:

Poziom B1, B2 - 150 euro (lub 658 zł)

Poziom C1, - 180 euro (lub 789 zł)

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do 25.09.2019 r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 25.09.2019 r.).

Formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy w Moskwie

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, listopad 2019 r., MOSKWA

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, listopad 2019 r., MOSKWA

Adres e-mail

i telefon kontaktowy:

 

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

(+48) 81-533-27-86 

(+48) 81- 537-28-76

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00)

 

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.):

http://www.certyfikatpolski.pl

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl

 

Sesja 23-24.11.2019 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców  UMCS uprzejmie informuje, że z powodu wyczerpania limitu miejsc została zamknięta rekrutacja na egzamin certyfikatowy.

Z uwagi na wcześniejsze zamknięcie rekrutacji prosimy o dokonanie wpłaty za egzamin w terminie do 25 września 2019 r. Brak wpłaty za egzamin w wyznaczonym terminie traktujemy jako rezygnację z egzaminu.

Jednocześnie informujemy, że jeśli pozostaną wolne miejsca na egzamin, to około 30 września zostanie otworzona rekrutacja uzupełniająca.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła nowy termin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Egzaminy organizowane przez nasz ośrodek odbędą się w dniach: 23-24.11.2019 r. na następujących poziomach (w nawiasie podana jest wysokość opłaty za egzamin) w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach (od 17. roku życia):

 • A2 (120 euro)
 • B1 i B2 (150 euro)
 • C1 i C2 (180 euro)

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach. Dla osób, które zapłacą za egzamin we wrześniu 2019 roku, obowiązuje przelicznik kursu euro z dnia 30 sierpnia 2019 roku, tj. 4,3844 zł, tj.

120 euro = 526 zł

150 euro = 658 zł

180 euro = 789 zł

Dla osób, które za egzamin zapłacą w późniejszym terminie (październik), będzie obowiązywał kurs euro z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę. Wysokość opłaty w złotówkach zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej na początku października.

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 16.10.2019 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie nie mogą zostać zakwalifikowane na egzamin.

Rekrutacja na egzamin może być zamknięta wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc przed dniem 16.10.2019 r. Informacja o zamknięciu rejestracji przed ww. terminem będzie umieszczona na stronie internetowej naszego ośrodka.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (e-mail: certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

Osobom z zagranicy, które przystąpią do egzaminu w Lublinie, oferujemy pomoc w zakwaterowaniu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS.


Termin egzaminu: 23-24 listopada 2019 r.

Miejsce egzaminu: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska;

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;

Poziomy egzaminów: A2, B1, B2, C1, C2 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia);

Cena egzaminu (dla osób dorosłych):

 • Poziom A2 – 120 euro (lub 526 zł)
 • Poziom B1, B2 - 150 euro (lub 658 zł)
 • Poziom C1, C2 - 180 euro (lub 789 zł)

Wydanie certyfikatu - 20 euro

Uwaga! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów: do 16.10.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc;

Sposób rejestracji:

 1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.
 2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 16.10.2019 r.).

Formularz zgłoszeniowy >>

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

            Dane banku do wpłat w euro

 • Właściciel rachunku: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin
 • Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
 • Nr konta: 62 1140 1094 0000 2905 1600 1044
 • IBAN: PL 62 1140 1094 0000 2905 1600 1044
 • SWIFT code: BREXPLPWLUB
 • Tytuł wpłaty: CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data (Wzór: CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, listopad 2019 r.);

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

            Dane banku do wpłat w złotówkach

 • Właściciel rachunku: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin
 • Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
 • Numer konta: 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008
 • Tytuł wpłaty: CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data (Wzór: CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, listopad 2019 r.);

Adres e-mail i telefon kontaktowy:


Przydatne linki i adresy:

 • Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, ul. Polna 40, 00-635 Warszawa: https://nawa.gov.pl