Sesja 09-10.03.2019 r.

PO EGZAMINIE – INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 9-10.03.2019

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się sesja egzaminacyjna, obejmująca egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 9-10 marca 2019 r.

            Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu otrzymają wyniki drogą elektroniczną w terminie do 19 kwietnia.

Przypominamy, że warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie:

- na poziomie B1 dla dorosłych - co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 50% punktów z części ustnej egzaminu,

- na poziomie B2, C1 dla dorosłych – co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz co najmniej 60% z części ustnej egzaminu,

- na poziomie B1, B2 dla dzieci i młodzieży co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu.

Osoby, które otrzymają informację o zdanym egzaminie proszone są o dokonanie wpłaty za certyfikat (20 euro) w terminie do 15 maja 2019 roku na konto podane na stronie internetowej CJKP. 

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wniesienie opłaty w wysokości 20 euro.

Certyfikaty zostaną wystawione na imię i nazwisko podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wysłane pocztą tradycyjną na adres podany w ww. formularzu w czerwcu 2019 r. Kandydaci ponoszą odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych osobowych.

Osoby, które dokonają wpłaty po wyznaczonym terminie, otrzymają certyfikat nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od zarejestrowania wpłaty na naszym koncie.

Zdający mają prawo do wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie CJKP w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do CJKP UMCS w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. 

Zdający mają prawo złożyć wniosek do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku przez  PKdsPZJPjO  wynosi 20 euro.

-----------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI: 9-10.03.2019

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 9-10 marca 2019 r.

Informacje szczegółowe o egzaminie:

  1. Miejsce spotkania: aula w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin.
  2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 9 marca 2019 r. godz.9.00.
  3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 9 marca 2019 r. godz. 10.00.
  4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 10 marca 2019 r. godz. 9.00.
  5. Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po wniesieniu opłaty za egzamin nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.
  6. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 28 lutego). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  7. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
  8. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  9. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie informacyjne.

----------------------------------------------------------------------------------

SESJA 9-10.03.2019 r.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła nowy termin egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Egzaminy organizowane przez nasz ośrodek odbędą się w dniach: 9-10 marca 2019 r. na następujących poziomach (w nawiasie podana jest wysokość opłaty za egzamin):

- w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomach (od 17. roku życia):

a)  B1 i B2 (150 euro),

b)  C1  (180 euro),

- w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14-17 lat):

a) B1 i B2 (90 euro)

UWAGA!

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za egzamin w złotówkach. Dla osób, które zapłacą za egzamin w styczniu 2019 roku obowiązuje przelicznik kursu euro z dnia 31 grudnia 2018 roku, tj. 4,3000 zł, tj.

90 euro = 387 zł

150 euro = 645 zł

180 euro = 774 zł

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line oraz wniesienie wymaganej opłaty w terminie do 31 STYCZNIA 2019 r. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.

Kandydaci, którzy mają dodatkowe pytania lub są zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia o przyjęciu na egzamin, proszeni są o kontakt drogą elektroniczną (certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl) Ww. zaświadczenie może zostać wydane po zaksięgowaniu wpłaty za egzamin na naszym koncie.

Osobom z zagranicy, które przystąpią do egzaminu w Lublinie, oferujemy pomoc w zakwaterowaniu na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS.

Termin egzaminu:

9-10 marca 2019 r.

Miejsce egzaminu:

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii

i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

B1, B2, C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17-ego roku życia),

B1, B2 dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Cena egzaminu:

 

Dla osób dorosłych:

Poziom B1, B2 - 150 euro (lub 645 zł)

Poziom C1 - 180 euro (lub 774 zł)

Dla dzieci i młodzieży:

Poziom B1, B2 – 90 euro (lub 387 zł)

Wydanie certyfikatu -  20 euro

UWAGA! Opłatę za certyfikat wnosi się po zdanym egzaminie (kwota w zł zostanie podana w późniejszym terminie).

Rejestracja kandydatów:

 Do 31.01.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line.

2. Należy uiścić opłatę za wybrany poziom egzaminu (nie później niż do 31.01.2019 r.).

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.umcs.pl/pl/formularz-rejestracji-na-egzamin,11931.htm

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Dane banku do wpłat w euro:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Nr konta  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

IBAN: PL  62 1140 1094 0000 2905 1600 1044

SWIFT code: BREXPLPWLUB

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, marzec 2019 r.

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Dane banku do wpłat w złotówkach:

Właściciel rachunku:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nazwa banku: mBank, S. A. Oddział Korporacyjny Lublin

Adres banku: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

Numer konta 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

tytuł wpłaty:

CJiKP – Certyfikat polski. Imię nazwisko, poziom, miejsce, data

Wzór:

CJiKP – Certyfikat polski. Anna Nowak, B1, marzec 2019 r.

Adres e-mail

i telefon kontaktowy:

 

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

(+48) 81-533-27-86 

(+48) 81- 537-28-76

(poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.00)

PRZYDATNE LINKI I ADRESY

Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.):

http://www.certyfikatpolski.pl

 

Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

https://nawa.gov.pl