Seminaria licencjackie, magisterskie: oferta 2023/2024

Wykaz oferowanych przez Wydział propozycji nowych seminariów na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024 wraz z opisem dla kierunków:
A
rcheologia I stop. 3 rok,
A
rchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stop. 2 rok,
H
istoria II stop. 1 rok

Lp.

Imię i Nazwisko

Kierunek

Opis

1.

Dr hab. Mariusz Bartnicki

Historia, II st., 1 r.

Seminarium skierowane jest do studentów zainteresowanych różnymi zagadnieniami z zakresu dziejów średniowiecznej Europy. Realizowane tematy mogą dotyczyć zarówno kręgu Europy łacińskiej, jak i Slavia Orthodoxa. Tematy prac mogą podejmować całe spektrum problemów dotyczących dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych, życia kulturalnego oraz wojskowości. Uczestnicy seminarium będą pracować nad sformowaniem i rozwojem własnego warsztatu naukowego historyka mediewisty oraz przygotowywać się do samodzielnej, krytycznej pracy nad literaturą przedmiotu.

2.

Dr hab. Wiesław Bondyra, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Proponowana tematyka prac magisterskich obejmuje różnorodne zagadnienia z historii Polski i powszechnej w XVI-XVIII w. Mogą być poruszane problemy polityczno-ustrojowe, społeczne i wojskowe Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz Europy, z zakresu szeroko rozumianej kultury, religii, obyczajów oraz gospodarki. Możliwa jest także realizacja tematów związanych z historią regionalną, jak też dotyczących stosunków Rzeczypospolitej z sąsiadami w omawianym okresie. Szeroki zakres problematyki daje sposobność indywidualnego wyboru sfery własnych zainteresowań historycznych oraz drogę ich realizacji w przygotowaniu i opracowaniu pracy dyplomowej.

3.

Dr hab. Marek Florek

Archeologia, I st., 3 r.

Seminarium dotyczy wybranych zagadnień archeologii średniowiecznej i nowożytnej oraz problematyki ochrony i popularyzacji archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Tematy dobierane są pod kątem zainteresowań studenta bądź wybrane z listy zaproponowanej przez prowadzącego. Mogą dotyczyć zarówno zagadnień szczegółowych, takich jak opracowanie konkretnych grup zabytków (np. wczesnośredniowieczne importy skandynawskie i ruskie, biżuteria, uzbrojenie) bądź wyników badań archeologicznych na wybranych stanowiskach, lub też zagadnień o charakterze ogólnym (np. problemy badań, dokumentacji i ochrony nowożytnych fortyfikacji polowych; cmentarze i groby jako obiekty badań archeologicznych).

4.

Dr Agata Hałuszko

Archeologia, I st., 3 r.

Na seminarium studenci zapoznają się z możliwościami prowadzenia szeroko pojętych badań bioarcheologicznych. Podjęte będą problemy wynikające z dostępności i przydatności do badań zróżnicowanych materiałów organicznych oraz ograniczeń metodycznych i interpretacyjnych uzyskanych danych. Zagadnienia podejmowane na seminarium dotyczyć będą wstępu do bioarcheologii oraz rekonstrukcji paleodiety i mobilności. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami planowania, dokumentowania i prowadzenia badań na materiałach organicznych wraz ze strukturą opisu przyszłych prac naukowych.

5.

Dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Celem seminarium jest umożliwienie studentom napisania pracy magisterskiej z tematyki traktującej m.in. o dziejach Rosji, Związku Sowieckiego, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy czy Białorusi, losach Polaków w imperium rosyjskim w XIX wieku i w początkach XX stulecia, obecności rosyjskiej w Królestwie Polskim oraz stosunkach polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich.

6.

Dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. UMCS

Archeologia, I st., 3 r.

Przedmiotem seminarium licencjackiego będą w najszerszym ujęciu: stosunki kulturowe, preferencje osadnicze, podstawy gospodarcze i przejawy kultury duchowej, archeologicznie udokumentowane na ziemiach polskich w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza. To czasy rozwoju kultury łużyckiej, a następnie pomorskiej. Studenci mogą prowadzić ogólne badania nad źródłami archeologicznymi, takimi jak osady i cmentarzyska, a także, bardziej szczegółowo, nad przejawami kultury materialnej, np. nad ceramiką i wyrobami brązowymi.

7.

Dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Tematyka seminarium magisterskiego obejmuje następujące bloki:

 1. Historia Polski i powszechna w okresie międzywojennym (1918-1939). W szczególności poruszane będą takie zagadnienia, jak: życie polityczne i społeczne II Rzeczypospolitej, historia administracji, społeczeństwa obywatelskiego i samorządności lokalnej. Dzieje polityczne świata, a zwłaszcza polityka międzynarodowa głównych mocarstw europejskich i Stanów Zjednoczonych.
 2. Historia Polski i świata w okresie II wojny światowej. Omawiane będą dzieje walki narodu polskiego o utrzymanie niepodległości, tak w kraju jak i poza jego granicami; życie polityczne pod okupacją niemiecką i sowiecką ze szczególnym uwzględnieniem ruchu oporu i martyrologii narodu polskiego. Przebieg II wojny światowej na głównych teatrach wojennych świata. Formy i sposoby okupacji niemieckiej na ziemiach polskich i w Europie.
 3. Dzieje Polski i świata po drugiej wojnie światowej – okres zimnej wojny (1945-1991). Poruszymy następujące kwestie: Nowy porządek świata po II wojnie światowej – powstanie bipolarnego układu sił na świecie: USA – ZSRS; przejście Europy Środkowo-Wschodniej w tym Polski pod dominację Związku Sowieckiego (Żelazna Kurtyna). Dzieje Polski komunistycznej (1944-1989), a zwłaszcza ugruntowania się w Polsce systemu komunistycznego i walka z nim społeczeństwa polskiego – główne kryzysy polityczno-społeczne w Polsce Ludowej. Walka o społeczeństwo obywatelskie i samorządne. Proces upadku systemu komunistycznego w Europie (Jesień Narodów 1989) i rozpad ZSRS.
 4. Historia Rzeczypospolitej Polskiej i dziejów świata po 1991 r. „Pax Americana” i próby jego podważenia na początku XXI wieku. Powstanie Unii Europejskiej i proces jej rozszerzania na państwa postkomunistyczne. Transformacja ustrojowa Polski po 1989 r. – powstanie III Rzeczypospolitej; jej ustrój polityczny i administracyjno-samorządowy. Powstanie społeczeństwa obywatelskiego i jego funkcjonowanie.   

8.

Dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

 

Historia, II st., 1 r.

Proponowana tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje zagadnienia z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczej ziem polskich w okresie średniowiecza, historii wsi w okresie przeduwłaszczeniowym, a także badania związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym osad wiejskich. 

Wybrane przez uczestników tematy prac mogą koncentrować się na meandrach polityki wewnętrznej i zagranicznej (zwłaszcza w okresie XIV-XVI stulecia), tudzież znaczeniu czynników gospodarczych dla funkcjonowania państwa oraz życia przedstawicieli różnych grup stanowych lub zawodowych. Szczególnie preferowana będzie problematyka społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodziny i relacjami pomiędzy poszczególnymi członkami (władza głowy rodziny, pozycja kobiety, dziecko w rodzinie, konflikty i przemoc). W kręgu zainteresowań znajdzie się również szeroko rozumiana historia życia codziennego przedstawicieli różnych grup, a zwłaszcza tych najmniej poznanych, wywodzących się z najniższych warstw lub marginesu społecznego (włóczędzy, żebracy, grupy przestępcze, prostytutki). Do kolejnych problemów należą zagadnienia dotyczące wierzeń chrześcijańskich i pogańskich na ziemiach polskich w czasach średniowiecza (szczególnie z uwzględnieniem ich wzajemnej koegzystencji i stosunkiem Kościoła do dawnej tradycji).

W ramach seminarium może także powstać praca poświęcona dziejom miejscowości lub gminy wiejskiej. Ponadto badania prowadzone mogą koncentrować się na poznaniu dziedzictwa kulturowego wsi lub większego obszaru od czasów średniowiecznych po współczesność i możliwości ich wykorzystania w rozwoju miejscowości i regionu. 

9.

Prof. dr hab. Robert Litwiński

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

Program seminarium obejmuje zasady pisania prac licencjackich na kierunku Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie źródeł archiwalnych, drukowanych, prasy oraz literatury przedmiotu.

Problematyka seminarium dotyczy zasadniczo dziejów Polski i powszechnych w XX–XXI w. Koncentruje się wokół wybranych przez seminarzystów tematów, w tym związanych z administracją, archiwistyką, gospodarką, historią regionalną, obyczajowością, polityką wewnętrzną i zagraniczną, wojskowością, zarządzaniem dokumentacją itd.

Historia, II st., 1 r.

Program seminarium obejmuje zasady pisania prac magisterskich na kierunku historia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie źródeł archiwalnych, audiowizualnych, drukowanych, prasy, relacji, pamiętników, literatury przedmiotu itd.

Problematyka seminarium dotyczy zasadniczo dziejów Polski i powszechnych w XX–XXI w. Koncentruje się wokół wybranych przez seminarzystów tematów, w tym związanych z archiwistyką, historią (m.in. administracji, gospodarczą, kultury, lokalną i regionalną, polityczną, społeczną), wojskowością itd.

10.

Dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

Archeologia, I st., 3 r.

Zakres tematów będzie dotyczył kultur archeologicznych i grup etnicznych (ludów celtyckich  i germańskich) w barbarzyńskiej Europie w okresie lateńskim/młodszym okresie przedrzymskim i we wczesnym okresie rzymskim, czyli od V w. p.n.e. po I w. n.e., na obszarze od Galii po zachodnią Ukrainę i od południowej Skandynawii i strefy Morza Bałtyckiego po Bałkany. Szczególny nacisk położony będzie grupy kulturowe występujące w tym okresie na ziemiach dzisiejszej Polski: kulturę przeworską i tzw. „kulturę oksywską”. Preferowane zakresy tematyczne: kultura materialna i duchowa.

11.

Dr hab. Paweł Madejski

Historia, II st., 1 r.

Metrologia i numizmatyka antyczna, historia emocji w starożytności, ideologiczne problemy okresu Republiki i wczesnego Cesarstwa; recepcja kultury antycznej w późniejszych epokach; epigrafika nowożytna i jej problemy.

12.

Dr Piotr Mączyński

Archeologia, I st., 3 r.

Seminarium kierowane jest do studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z okresem epoki kamienia (paleolitem, mezolitem, neolitem). Ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z krzemieniarstwem, badaniami eksperymentalnymi oraz analizami funkcjonalnymi wyrobów wykonanych z kamienia, kości oraz metali.

Tematy prac seminaryjnych ustalane są w porozumieniu z uczestnikami i uwzględniają zarówno zainteresowania studentów, jak i prowadzącego. Mogą opierać się na analizie danych w oparciu o literaturę, opracowanie materiałów źródłowych lub własne badania empiryczne (tematy związane z archeologią eksperymentalną).

13.

Dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Tematyka seminarium obejmuje zakres historii Polski i powszechnej XX-XXI w. Uwzględnia historię społeczną, polityczną, militarną, kultury, mediów. Praca polega na znalezieniu zagadnienia interesującego dla seminarzysty/ki, wspólnym wypracowaniu tytułu oraz zakresu tematycznego. Następnie opracowywana jest konstrukcja pracy. Omówieniu podlegają metody poszukiwania źródeł i literatury oraz warsztat naukowy adekwatny dla wybranego tematu.

14.

Dr Monika Napora

Historia, II st., 1 r.

Tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje zagadnienia z zakresu historii społecznej, politycznej i kulturowej XX i XXI w.

Proponowane bloki problemowe:

 • Propagandowe kreacji rzeczywistości społecznej i politycznej (np. na podstawie prasy, plakatów)
 • Historia mówiona jak źródło do badań nad XX-XXI w. (możliwość realizacji pracy dyplomowej w formie projektu oral history)

Tematyka prac dyplomowych będzie uzgadniana indywidualnie w zależności od zainteresowań seminarzysty.

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

Tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje zagadnienia z zakresu historii społecznej, politycznej i kulturowej XX i XXI w. z naciskiem na wykorzystanie źródeł archiwalnych.

Proponowane bloki problemowe:

 • Archiwa społeczne w Polsce
 • Mikrohistorie (np. wybrane aspekty problemów historii (życia codziennego) miast i miejscowości, z których pochodzą seminarzyści w świetle dokumentów i zasobów archiwalnych)

Tematyka prac dyplomowych będzie uzgadniana indywidualnie w zależności od zainteresowań seminarzysty.

15.

Dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Proponowana problematyka prac magisterskich związana będzie przede wszystkim z szeroko rozumianymi przemianami w życiu codziennym, mentalności, obyczajach oraz z wielkimi procesami modernizacji życia społecznego i politycznego zachodzącymi w XIX w. (m.in. teoria i praktyka nowych idei politycznych, praktyki demokratyczne i wyborcze, narodziny nowych miast, powstanie masowych mediów, kultura popularna i masowa, wzorce i role społeczne, procesy emancypacji kobiet itp). Oraz inne tematy uzgodnione ze studentami.

16.

Dr Ariel Orzełek

Historia, II st., 1 r.

Tematyka seminarium dotyczy pogłębionych zagadnień najnowszej historii Polski i powszechnej, także z uwzględnieniem wydarzeń po 1989 r. Możliwe są prace dotyczące zarówno klasycznej tematyki, takiej jak historia polityczna, wojskowości i regionalistyka, jak też bardziej nietypowych zagadnień, takich jak historia społeczna czy mikrohistoria. Przygotowywane prace będą mogły dotyczyć także zagadnień kontrowersyjnych i bliżej nieznanych oraz wykorzystywać metodologię historii kontrfaktycznej i alternatywnej. Podczas seminarium studenci będą zapoznawani z pogłębionymi zasadami pracy ze źródłami historycznymi oraz doskonalona będzie umiejętność ich odnajdywania. Uczestnicy zajęć będą zachęceni do wykorzystania archiwalnych materiałów źródłowych, podnoszących wartość pracy.

17.

Dr hab. Joanna Pyzel, prof. UMCS

Archeologia, I st., 3 r.

Problematyka seminarium licencjackiego to: archeologia neolitu; ceramika pradziejowa; technologia ceramiczna; archeologia osadnicza; archeologia społeczna; metodologia archeologii.

18.

Dr hab. Andrzej Przegaliński, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Seminarium skierowane jest do studentów 2-go roku licencjackich studiów historycznych. Problematyka seminaryjna skupia się wokół szeroko zarysowanych i wieloaspektowych problemów politycznych, społecznych, kulturalnych i oświatowych stanowiących osnowę historii XIX wieku – ojczystej i powszechnej. Z przyjemnością wprowadzę także studentów w świat moich zainteresowań naukowych obejmujący m.in. dzieje Lublina i Lubelszczyzny (w tym także miast i miasteczek), historię wsi oraz fascynujący świat historii gospodarczej. Program seminarium uzupełniają zajęcia warsztatowe poświęcone m.in. pracy w archiwum, konstruowaniu poprawnej narracji historycznej, budowaniu przypisów oraz tworzeniu bibliografii. Serdecznie zapraszam.

19.

Dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej na oryginalny temat (najlepiej wcześniej nieanalizowany), posiadającej cechy pracy naukowej, którego efektem powinien być (nie jest to wymóg obligatoryjny) także artykuł naukowy złożony do druku w czasopiśmie naukowym (np. „Kole Historii”). Koncepcja seminarium opiera się na pracy indywidualnej seminarzystów prowadzonej pod kierunkiem promotora. Prezentacja i omawianie wyników badań służyć mają lepszej konceptualizacji i zwróceniu uwagi na kwestie dotychczas pomijane w badaniach.

Zakres przedmiotowy prac jest dowolny. Obejmuje szeroko rozumianą archiwistykę, w tym zarządzanie informacją elektroniczną. Praca może dotyczyć aspektów poświęconych administracji, historii administracji, zarządzania wiedzą i informacją, dokumentacji elektronicznej, digitalizacji a także sztucznej inteligencji.

Historia, II st., 1 r.

Wiek XX był okresem wielkich przemian cywilizacyjnych. Czasem, w którym ukształtowała się współczesna mapa Europy, wykształciły narody a ludzie zaznali zarówno pokoju, jak też najokrutniejszych w dziejach wojen światowych. Był też czasem dynamicznego rozwoju autorytaryzmów i totalitaryzmów, ale i tryumfu demokracji. Badanie tych zjawisk na różnych poziomach nadal ma sens, albowiem kolejne wyniki przynoszą niezwykle ciekawe spostrzeżenia i nowe interpretacje. Wiek atomu nadal kryje przed kolejnymi badaczami nieznane lub czekające na nową, twórczą interpretację, wydarzenia. Wiek XXI jest jego kontynuacją.

Seminarium, zgodnie z profilem Katedry, obejmuje chronologicznie okres lat 1918-2023 (z ewentualnym przesunięciem cezury początkowej do roku 1914). Seminarzyści wybierają temat pracy magisterskiej w uzgodnieniu z promotorem. Może on być kontynuacją problemu będącego przedmiotem analizy w pracy licencjackiej. Niemniej jednak zakres problematyki jest dowolny i obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno historii politycznej, gospodarczej, społecznej, czy kulturowej (nie wyłączając sztuki i muzyki) jak też oral history i public history. Celem seminarium jest napisanie pracy magisterskiej na oryginalny temat (najlepiej wcześniej nieanalizowany), posiadającej cechy pracy naukowej, którego efektem powinien być także artykuł naukowy złożony do druku w czasopiśmie naukowym (np. „Kole Historii”). Koncepcja seminarium, podobnie do licencjackiego, opiera się na pracy indywidualnej seminarzystów. Prezentacja i omawianie wyników badań służyć mają lepszej konceptualizacji i zwróceniu uwagi na kwestie pominięte.

20.

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Tematyka seminarium magisterskiego obejmuje dwa kluczowe cykle. Pierwszy z nich jest bezpośrednio związany z badaniem świata starożytnego i obejmuje zagadnienia dotyczące problemów społecznych i politycznych epoki schyłku republiki rzymskiej oraz późnego cesarstwa. Ta druga przestrzeń (cesarstwo rzymskie) będzie jednak poznawana poprzez relatywnie rzadko wykorzystywane przez historyków źródła, pisma Ojców Kościoła. Tkwi w nich potężny potencjał do prowadzenia studiów dotyczących nie tylko dziejów Kościoła i chrześcijaństwa.

Drugi cykl tematyczny dotyczy szeroko pojmowanej recepcji antyku. Okazuje się, że w różnych wymiarach i kontekstach ta odległa epoka (jej dzieje, kultura, wartości) obecna jest w wielu sferach współczesności. Trudno w zasadzie wskazać przestrzeń wolną od wpływu antyku. Warto poszukiwać tych, które nie zostały dotąd dostrzeżone. Warto też ciągle stawiać zasadnicze pytanie o powody zadziwiającej żywotności epoki. 

21.

Dr hab. Ewa Solska

Historia, II st., 1 r.

Nauka historii w kontekście nowej humanistyki

Tematyka seminarium pogłębia zakres problemowy seminarium licencjackiego [Nowa humanistyka: główne nurty i orientacje badawcze] w odniesieniu do aktualnych zwrotów i nurtów w obszarze badań historycznych. Koncentrujemy się w tym obszarze na historii ratowniczej i potencjalnej oraz historii środowiskowej i historii głębokiej (deep history) – z uwzględnieniem projektu „The Big History Project”, czyli próby modelowania integralnej historii wszechświata.    

Historia nauki w kontekście studiów nad nauką i technologią

Tematyka seminarium w punkcie wyjścia umieszcza zagadnienie: jak się pisze i rozumie historię nauki? Możliwe jest rozpatrywanie tej kwestii w szerokiej perspektywie: m.in. historii kulturowej, epistemologii społecznej, metanauki i globalnej historii wiedzy. Z drugiej strony jedną z propozycji może być też podejście „science in context”, rozpatrywane  przez pryzmat współczesnych studiów nad nauką i technologią. Jest to wielonurtowa dziedzina badań nad kulturą naukową, wywodząca się ze Szkoły Edynburskiej (tzw. mocnej socjologii wiedzy), która obejmuje analizę faktów naukowych w ich społeczno-kulturowych uwarunkowaniach i lokalnych kontekstach historycznych, a także w odniesieniu do zagadnień metanauki.

22.

Dr Robert Stępień

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

Tematyka prac licencjackich będzie uzgadniana indywidualnie zgodnie z zainteresowaniami seminarzystów. Proponowane tematy prac mogą dotyczyć współczesnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami, w tym problematyki dokumentu elektronicznego, digitalizacji, archiwizacji Internetu, systemów EZD, informatyzacji administracji publicznej (e-government) czy też nowoczesnych systemów informacji archiwalnej. Inne obszary tematyczne mogą być związane z archiwami społecznymi i rodzinnymi (każdy z nas ma swoje archiwum domowe), genealogią w oparciu o źródła archiwalne, czy też działalnością edukacyjną i popularyzacyjną. W obszarze historii proponuję tematykę związaną z historią regionalną i lokalną, geografią historyczną, heraldyką, genealogią oraz dyplomatyką.

23.

Dr Małgorzata Szabaciuk

Archiwistyka i NZZI, I st., 2 r.

Problematyka seminarium licencjackiego obejmuje zagadnienia archiwistyki i elektronicznego zarządzania dokumentacją z implementacji zasad records management na gruncie polskiej praktyki kancelaryjnej, jak również wpływ, jaki na nią wywierają europejskie procedury unijne. Zajmować się tymi kwestiami można w oparciu o materiał z okresu PRL i po 1989 r., współczesny, a nawet z wybieganiem w nadchodzącą przyszłość zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematyka prac licencjackich będzie uzgadniana indywidualnie w zależności od zainteresowań seminarzysty. Może dotyczyć m.in. kwestii procesów informacyjnych w kancelariach i archiwach, dokumentu elektronicznego, systemów EZD, zarządzania dokumentacją w okresie PRL, zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych, szeroko pojętej informatyzacji urzędów oraz przemian w zakresie archiwistyki na przedpolu archiwalnym. 

24.

Dr hab. Dariusz Szewczuk

Historia, II st., 1 r.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do wyboru problematyki badawczej, samodzielnego poszukiwania, a następnie wykorzystania literatury przedmiotu oraz źródeł historycznych niezbędnych do opracowania podjętej tematyki, a następnie przygotowanie pracy magisterskiej zgodnie z zasadami warsztatu naukowego historyka.

Proponowana tematyka seminarium koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 1. Dziejów oświaty polskiej w XIX i XX wieku.
 2. Problemów współczesnej edukacji historycznej, w tym miejsca i roli historii w edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej.
 3. Historii regionalnej i lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Lubelszczyzny w XIX i XX wieku.
 4. Zagadnień społecznych i kulturowych charakterystycznych dla przemian zachodzących na przełomie XIX i XX wieku.

25.

Dr Marcin Szeliga

Archeologia, I st., 3 r.

Zakres tematów będzie dotyczył zjawisk kulturowych i kultur archeologicznych w okresie neolitu na obszarze środkowej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dzisiejszej Polski i terenów ościennych. W miarę możliwości i chęci zainteresowanych podstawę prac stanowić będą materiały zabytkowe z tego okresu zdeponowane w Instytucie Archeologii.

26.

Dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Na seminarium realizowane mogą być realizowane projekty związane z dwoma blokami tematycznymi:

 1. Imperializm rosyjski – idee i ich realizacja.
 2. Ziemie polskie w XIX stuleciu (historia miejscowości, życie codzienne, przyroda w życiu człowieka).

27.

Dr hab. Halina Taras, prof. UMCS

Archeologia, I st., 3 r.

Kultura materialna i duchowa środkowoeuropejskich społeczności epoki brązu - w wymiarze regionalnym

28.

Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Społeczeństwo, wojskowość i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów

29.

Dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

Wybrane zagadnienia:

 1. wizerunki przeszłości w grach (planszowych, komputerowych….);
 2. historia w Internecie;
 3. medialne wizerunki przeszłości;
 4. historie alternatywne i niekonwencjonalne;
 5. przeszłość w dyskursie/dyskursach publicznych;
 6. polityka historyczna - wizja przeszłości Polski we współczesnej polityce historycznej;
 7. public history – przeszłość w przestrzeni publicznej (rekonstrukcje historyczne, widowiska i inscenizacje, gry miejskie…).

30.

Dr hab. Dariusz Wróbel

Historia, II st., 1 r.

Problematyka podejmowana na seminarium dotyczyć będzie spektrum zagadnień społecznych, gospodarczych, politycznych i militarnych oraz szeroko rozumianych kulturowych (osobno lub we wzajemnych kombinacjach), związanych z codziennym i niecodziennym funkcjonowaniem różnych osób i środowisk (grup/warstw społecznych) w realiach polskiego średniowiecza. Szczególnie mile widziane będą ujęcia mikrohistoryczne, koncentrujące się na konkretnych osobach, rodzinach, miejscach, wydarzeniach itp. Materiałem do analiz będą przede wszystkim źródła narracyjne (polskie przekłady) oraz ewentualnie przekazy piśmienne innego typu (dokumenty, zapiski sądowe), a także pozostałe świadectwa materialne (ikonografia epoki, przedmioty, dzieła sztuki, zabytki archeologiczne itp.). Seminarium stworzy też możliwość zapoznania się z fachową literaturą przedmiotu, dostosowaną do wybranego tematu.

31.

Dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS

Historia, II st., 1 r.

 

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych historią XX i XXI wieku, gotowych do podjęcia pracy nad dowolnymi problemami badawczymi mieszczącymi się w w/w granicach chronologicznych. Tematy prac mogą podejmować zatem całe spektrum problemów dotyczących dziejów powszechnych, Polski lub wybranego regionu i jednocześnie koncentrować się na historii politycznej, społecznej i gospodarczej, biografistyki, życia kulturalnego i społecznego, dziejów techniki, wojskowości, historii idei i myśli itd. Celem seminarium jest również wypracowanie przez jego uczestników własnego warsztatu naukowego (właściwego dla historyka doby najnowszej) oraz poszerzenia umiejętności pracy ze źródłami charakterystycznymi dla danej epoki (tj. XX i XX w.), ich umiejętnej krytyki i analizy".

32.

Prof. dr hab. Anna Zakościelna

Archeologia, I st., 3 r.

Propozycja seminarium dla studentów I stopnia archeologii skierowana jest do zainteresowanych neolitem i eneolitem Polski i Europy Środkowej, budownictwem obronnym w tych okresach, krzemieniarstwem pradziejowym i archeologią funeralną.

Zajęcia seminaryjne mają przygotować studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej, pogłębić umiejętności poszukiwania źródeł, ich wieloaspektowej analizy oraz kontekstowego ujęcia syntetyzującego. Prace dyplomowe mogą być realizowane w oparciu o oryginalne źródła lub literaturę przedmiotu. Tematy ustalane są w toku dyskusji uwzględniającej zainteresowania i propozycje studentów oraz prowadzącego.