Seminaria licencjackie, magisterskie: oferta 2022/2023

Wykaz oferowanych przez Wydział propozycji nowych seminariów na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 wraz z opisem dla kierunków: Archeologia II stop. 1 rok, Archiwistyka II stop. 1 rok, Historia I stop. 2 rok, Turystyka historyczna I stop. 2 rok

Lp.

Imię i Nazwisko

Kierunek

Opis

1.

Dr hab. Mariusz Bartnicki

Historia I st. 2 r.

Seminarium skierowane jest do studentów zainteresowanych różnymi zagadnieniami z zakresu dziejów średniowiecznej Europy. Realizowane tematy mogą dotyczyć zarówno kręgu Europy łacińskiej, jak i Slavia Orthodoxa. Tematy prac mogą podejmować całe spektrum problemów dotyczących dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych, życia kulturalnego oraz wojskowości. Uczestnicy seminarium będą pracować nad sformowaniem i rozwojem własnego warsztatu naukowego historyka mediewisty oraz przygotowywać się do samodzielnej, krytycznej pracy nad literaturą przedmiotu.

2.

Dr Tomasz Czarnota

Archiwistyka i NZZI, II st. 1 r.

Dokonywanie charakterystyk, analiz i wnioskowań (ferowanie ocen itp.) w odniesieniu do wybranych w uzgodnieniu z promotorem obszerniejszych zakresów problemowych (równoznacznych z tematami prac magisterskich), ogólnie związanych z przedmiotem archiwistyki lub zarządzania dokumentami. Istnieje możliwość wyboru tematu pracy spośród szerokiego kręgu zagadnień – szerokiego zarówno od strony ram chronologicznych (czasów, których dotyczyłaby praca), jak i zasięgu geograficznego, jak też spektrum przypadków-przedmiotów badań (dociekań badawczych), metod (rozwiązań), osób - „luminarzy archiwistyki”. „Autorskie” propozycje tematów prac zgłaszane przez studentów jak najbardziej mile widziane. Swego rodzaju preferencja na moim seminarium byłaby dawana raczej problematyce XX-wiecznej i czasom współczesnym.

3.

Dr Alicja Gontarek

Historia I st. 2 r.

Mniejszości narodowe i etniczne na ziemiach polskich w XX wieku. Seminarium dotyczyć będzie wszelkich przejawów życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego takich mniejszości narodowych i etnicznych jak: Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Litwini, Niemcy, Rosjanie, Karaimi, Ormianie, Romowie i inni.  

4.

Prof. dr hab. Dariusz Kupisz

Historia I st. 2 r.

Tematyka prac licencjackich może dotyczyć dziejów Rzeczypospolitej i powszechnych od XVI po schyłek XVIII w. Możliwe są zarówno tematy z zakresu polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej, w tym wojen, wojskowości, funkcjonowania sejmu, sejmików, urzędów, jak też szeroko rozumianego życia społecznego i obyczajowości, itp. Na przestrzeni trzech stuleci pojawiało się wiele osób, wpływających na bieg historii, interesujące są tym samym ich biografie, ale też biografie mniej znanych osobistości. Interesujące są również prace z zakresu historii lokalnej, np. dzieje określonych miejscowości lub parafii.

5.

Dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

Historia I st. 2 r.

Proponowana tematyka zajęć seminaryjnych obejmuje zagadnienia z zakresu społecznej, politycznej i gospodarczej ziem polskich w okresie średniowiecza, historii wsi w okresie przeduwłaszczeniowym, a także badania związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym osad wiejskich.

Szczególnie preferowana będzie problematyka społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z dziejami kobiet, funkcjonowaniem rodziny i relacji pomiędzy jej poszczególnymi członkami (władza głowy rodziny, pozycja kobiety, dziecko w rodzinie, konflikty i przemoc). W kręgu zainteresowań znajdzie się również szeroko rozumiana historia życia codziennego przedstawicieli różnych grup, a zwłaszcza tych najmniej poznanych, wywodzących się z najniższych warstw lub marginesu społecznego (włóczędzy, żebracy, grupy przestępcze, prostytutki). Do kolejnych problemów należą zagadnienia dotyczące wierzeń chrześcijańskich i pogańskich na ziemiach polskich w czasach średniowiecza (szczególnie z uwzględnieniem ich wzajemnej koegzystencji i stosunkiem Kościoła do dawnej tradycji). Wybrane przez uczestników tematy prac mogą koncentrować się także na meandrach polityki wewnętrznej i zagranicznej (zwłaszcza w okresie XIV-XVI stulecia), tudzież znaczeniu czynników gospodarczych dla funkcjonowania państwa oraz życia przedstawicieli różnych grup stanowych lub zawodowych.

6.

Dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Zarys proponowanego przeze mnie seminarium dotyczy następujących bloków problemowo-tematycznych. Są to:

-„Człowiek i społeczeństwo starożytnej Grecji i Rzymu”

- „Powstanie i upadek imperiów antycznych”

- „Pot, krew i chwała. Historia wojskowości starożytnej”

- „Żołnierze wojsk rzymskich jako twórcy wielkości Imperium Romanum”.

Tematyka prac będzie dostosowana do indywidualnych zainteresowań seminarzystów.

7.

Dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Tematy prac licencjackich mieszczą się w zakresie historii Polski i powszechnej XX-XXI w. Obejmują historię społeczną, polityczną, militarną, kultury, mediów. Praca polega na znalezieniu zagadnienia interesującego dla seminarzysty/ki, wspólnym wypracowaniu tytułu oraz zakresu tematycznego. Następnie opracowywana jest konstrukcja pracy. Omówieniu podlegają metody poszukiwania źródeł i literatury oraz warsztat naukowy adekwatny dla wybranego tematu. Zapraszam.

8.

Dr Kamil Michaluk

Historia I st. 2 r.

Serdecznie zapraszam na seminarium licencjackie prowadzone przeze mnie przede wszystkim w zakresie szeroko pojętej historii społecznej XX i XXI w., historii Kościoła katolickiego i dziejów myśli ekonomicznej. Nie oznacza to jednak, że odrzucam np. tematy z zakresu historii politycznej. Poniżej wyszczególniłem przykładowe zagadnienia (szeroko ujęte lub zawężone). Decyzja należy jednak do studenta: u swoich Promotorów ceniłem to, że nie narzucali mi tematów i sam zamierzam postąpić podobnie. Oferuję oczywiście pełne zaangażowanie i pomoc.

Proponowane zagadnienia:

 • historia społeczna XX - XXI w.;
 • historia myśli ekonomicznej;
 • historia Kościoła katolickiego;
 • historia innych wyznań chrześcijańskich;
 • katolicka nauka społeczna;
 • historia polityki społecznej;
 • relacje pomiędzy religią a ekonomią;
 • religia a polityka;
 • państwo dobrobytu;
 • etatyzm - interwencjonizm - wolny rynek;
 • kapitał dawniej i dziś (także społeczny i ludzki);
 • spółdzielczość i ekonomia społeczna;
 • zrównoważony rozwój i myśl ekologiczna;
 • rozwój i wzrost gospodarczy w Polsce i na świecie;
 • ekologia w perspektywie religijnej;
 • tematy dotyczące zagadnień zaproponowanych przez uczestnika seminarium (po akceptacji przez prowadzącego)

Turystyka historyczna I st. 2 r.

Gorąco zachęcam do udziału w prowadzonym przeze mnie seminarium licencjackim. Tematyka jest różnorodna, sam temat pracy wybierany zaś przez studenta w uzgodnieniu z promotorem. Wśród moich zainteresowań znajdują się szeroko pojęte dzieje religii i rozwój gospodarczo-społeczny. Bardzo chętnie przyjmę więc tematy łączące turystykę historyczną z tego typu zagadnieniami. Oferuję pomoc przy konceptualizacji tematu, doborze literatury i innych ważnych kwestiach.

Proponowane zagadnienia:

 • turystyka historyczna w świetle nowoczesnych mediów; 
 • ważne postaci i wydarzenia jako element promocji turystycznej regionu;
 • turystyka historyczna w perspektywie lokalnej i regionalnej;
 • historyczne podróże i ich opisy;
 • wybrane obiekty historyczne i ich potencjał turystyczny;
 • pielgrzymki dawniej i dziś;
 • poznawanie świata przez Europejczyków - przesuwanie się horyzontu geograficznego;
 • turystyka religijna;
 • turystyka biznesowa;
 • turystyka zrównoważona;
 • różne odmiany turystyki jako koncepcje (ekoturystyka, turystyka eventowa, turystyka edukacyjna, turystyka sportowa i inne);
 • tematy dotyczące zagadnień zaproponowanych przez uczestnika seminarium (po akceptacji przez prowadzącego).

9.

Dr Wojciech Michalski

Turystyka historyczna I st. 2 r

1. Średniowieczne zabytki architektury, dzieła sztuki i przedmioty materialne stanowiące walory kultury wybranych miejscowości w Polsce i Europie.

2. Tradycje i legendy lokalne (związane z punktami krajobrazu, bohaterskie, hagiograficzne) jako świadectwa tożsamości i świadomości historycznej lokalnych społeczności oraz dobra kulturowe atrakcyjne dla przewodnika.

3. Społeczna historia kultury grup związanych z przestrzenią i zabytkami stanowiącymi obiekt zainteresowań przewodnika.

10.

Dr Ariel Orzełek

Archiwistyka i NZZI, II st. 1 r.

Proponowane seminarium poruszać będzie zagadnienia archiwistyki w XX–XXI w., a także problematykę dziejów najnowszych z punktu widzenia archiwisty. Prace przygotowywane na seminarium dotyczyć będą mogły zarówno klasycznych tematów, takich jak historia zasobów archiwalnych i organizacja archiwów, dzieje najnowsze w aspekcie polskim, regionalnym i powszechnym, jak też ujęć z zakresu historii społecznej, gospodarczej i kulturowej. Studenci będą zachęcani do prowadzenia kwerend archiwalnych, podnoszących wartość źródłową pracy.

11.

Dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Wiek XX był okresem wielkich przemian cywilizacyjnych. Czasem, w którym ukształtowała się współczesna mapa Europy, wykształciły narody a ludzie zaznali zarówno pokoju, jak też najokrutniejszych w dziejach wojen światowych. Był też czasem dynamicznego rozwoju autorytaryzmów i totalitaryzmów, ale i tryumfu demokracji. Badanie tych zjawisk na różnych poziomach nadal ma sens, albowiem kolejne wyniki przynoszą niezwykle ciekawe spostrzeżenia i nowe interpretacje. Wiek atomu nadal kryje przed kolejnymi badaczami nieznane lub czekające na nową, twórczą interpretację, wydarzenia. Wiek XXI jest jego kontynuacją.

Seminarium, zgodnie z profilem Katedry, obejmuje chronologicznie okres lat 1918-2022 (z ewentualnym przesunięciem cezury początkowej do roku 1914). Seminarzyści wybierają temat pracy licencjackiej w uzgodnieniu z promotorem. Zakres problematyki jest dowolny i obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno historii politycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturowej (nie wyłączając sztuki i muzyki) jak też oral history i public history. Celem seminarium jest nie tylko napisanie pracy licencjackiej, ale także podniesienie umiejętności w zakresie analizy i wykorzystania źródeł różnych typów (w tym archiwalnych). Koncepcja seminarium opiera się na pracy indywidualnej seminarzystów z prezentacją i omawianiem wyników w szerszym gronie. Wymiana myśli (burza mózgów) służyć ma przede wszystkim podniesieniu poziomu pracy, której realizacja stanowi pierwszy krok do uzyskania tytułu licencjata, a następnie magistra.

12.

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Historia sportu,zdominowana przez dziennikarską wizję wynikowo-statystyczną, zniechęca akademickich badaczy do studiów nad tym fenomenem. Problem znika, gdy sport postrzegać jako złożone zjawisko związane właściwie z każdą dziedziną życia (zdrowiem, armią, gospodarką, polityką, modą, odżywianiem etc.). Dlatego na seminarium poświęconym dziejom sportu, od antyku począwszy,proponuję uczynić zeń soczewkę, przez którą lepiej widać i łatwiej zrozumieć przeszłość. Dostępne online zasoby Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu stanowią bogaty magazyn źródeł do badań nad lokalnym sportem (tak jak współtworzone przeze mnie Wirtualne Muzeum AZS). Dają one też możliwości dociekań nad ważnymi dla sportu (i poza nim) wartościami. 

Stąd potrzeba badań nad dziejami nawet małych klubów, stowarzyszeń sportowych, nad biografiami lokalnych mistrzów sportu, a nawet organizacji kibicowskich. Zapraszam wszystkich amatorów sportu i zachęcam możliwością publikowania efektów pracy na https://historiasportu.umcs.lublin.pl/   

 

 

Turystyka historyczna I st. 2 r.

Umiejętność tworzenia przewodników turystycznych, których zasadniczy zrąb stanowi historia, opiera się na racjonalnym wyborze treści z fachowej literatury historycznej. Np., piszę przewodnik po Neapolu, więc czytam o jego historii. Ogromną sztuką jest jednak wybór tytułowej atrakcji, bo przecież Neapol doczekał się setek wspaniałych przewodników! Ważne zatem, aby w przestrzeni miasta znaleźć coś oryginalnego, wyjątkowego i nadzwyczajnego, o czym zapewne nikt dotąd nie pisał (i nie wydeptał takich szlaków). Szanse na oryginalne przewodniki daje wiedza o nowoczesnych formach uprawiania turystyki historycznej i swego rodzaju wrażliwość na nowe trendy jej rozwoju. Ufam, że wspólnymi siłami, łącząc te umiejętności, stworzymy takie przewodniki (skoncentrowane nie tylko na basenie M. Śródziemnego i nie wyłącznie na antyku), które będą podwójnie praktyczne: pozwolą uzyskać licencjat i opublikować gotowy przewodnik (a przecież tę umiejętność można wykorzystywać wiele razy przy innych atrakcjach). Wierzę, że ocieplenie klimatu nie ograniczy wyjazdów Polaków nad M. Śródziemne. Nie jedziemy przecież tam wyłącznie w „powodów pogodowych”, ale dla poznania dziejów tego regionu.            

13.

Dr hab. Dariusz Szewczuk

Historia I st. 2 r.

Seminarium skierowane jest do studentów 2-go roku studiów I stopnia kierunek historia. Celem seminarium będzie przygotowanie studentów do wyboru problematyki badawczej, zdefiniowania tematu pracy licencjackiej, samodzielnego poszukiwania a następnie wykorzystania literatury przedmiotu oraz źródeł historycznych niezbędnych do opracowania podjętej tematyki a następnie przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie z zasadami warsztatu naukowego historyka.

Proponowana tematyka seminarium koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 1. Dziejów oświaty polskiej w XIX i XX wieku.
 2. Problemów współczesnej edukacji historycznej, w tym miejsca i roli historii we współczesnej edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej.
 3. Specyfiki narodowościowego, religijnego i kulturowego pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Lubelszczyzny w XIX i XX wieku.

14.

Dr Małgorzata Szabaciuk

Archiwistyka i NZZI, II st. 1 r.

Problematyka seminarium magisterskiego obejmuje zagadnienia archiwistyki i elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz implementacji zasad records management na gruncie polskiej praktyki kancelaryjnej, jak również wpływ, jaki na nią wywierają europejskie procedury unijne. Zajmować się tymi kwestiami można w oparciu o materiał z okresu PRL i po 1989 r., współczesny, a nawet z wybieganiem w nadchodzącą przyszłość zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematyka prac magisterskich będzie uzgadniana indywidualnie w zależności od zainteresowań seminarzysty. Może dotyczyć m.in. kwestii procesów informacyjnych w kancelariach i archiwach, dokumentu elektronicznego, systemów EZD, zarządzania dokumentacją w okresie PRL, zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych, szeroko pojętej informatyzacji urzędów oraz przemian w zakresie archiwistyki na przedpolu archiwalnym. 

15.

Dr hab. Michał Tomaszek, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Proponowane seminarium dotyczy powszechnej historii średniowiecza. Cezur chronologicznych nie traktuje się jednak jako świętych i nienaruszalnych. W jego ramach można będzie pod moim kierunkiem przygotowywać odpowiadające zainteresowaniom uczestników, dojrzałe intelektualnie prace licencjackie dotyczące zarówno kręgu Europy łacińskiej, kręgu grecko-słowiańskiego, nordyckiego czy śródziemnomorskiego. To może być i klasyczna historia polityczna, jak też historia mentalności, społeczna itd. Zarówno w ramach zajęć poprzedzających wybór tematu, jak też w dyskusjach nad pracami będziemy uwzględniać związki średniowiecza z naszymi czasami, kwestie świadomości historycznej, powiązane z średniowieczem tematy, które były lub nawet wciąż pozostały kontrowersyjne i poruszają nie tylko profesjonalnych badaczy. Ze strony prowadzącego – gwarancja starań, by pisanie było przynajmniej do pewnego stopnia przygodą intelektualną oraz dbałości o pełne opanowanie przez piszących warsztatu historyka.

16.

Dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Na seminarium realizowane mogą być projekty związane z dwoma blokami tematycznymi:

- ziemie polskie w XIX stuleciu (historia miejscowości, kwestie religijne, życie codzienne, epidemie, dziecko w rodzinie chłopskiej, zwierzęta w życiu człowieka);

- historia Rosji, ZSRR i państw powstałych po jego rozpadzie w XIX-XX wieku oraz dzieje Polaków na Wschodzie.

17.

Dr hab. Halina Taras, prof. UMCS

Archeologia II st. 1 r.

Epoka brązu Europy Środkowej i Wschodniej (druga połowa III tys. – II tys. BC): kultura materialna, duchowa i społeczna, problematyka osadnicza, relacje międzykulturowe.

W tych ramach zmieści się każdy węższy temat pracy, który ostatecznie zostanie zlecony studentowi chętnemu do współpracy ze mną.

18.

Dr Marcin Maciejewski

Archeologia II st. 1 r.

- techniki pracy naukowej,

- metodyka i metodologia badań archeologicznych,

- problematyka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zakresie nawiązującym do projektów realizowanych przez magistrantów.

19.

Dr hab. Marek Florek

Archeologia II st. 1 r.

Seminarium dotyczy wybranych zagadnień archeologii średniowiecznej i nowożytnej, łącznie z okresem I i II wojny światowej. Tematy opracowywane na seminarium dobierane są pod kątem zainteresowań uczestników. Mogą to być zarówno opracowania typu monograficznego, np.  materiałów z badań archeologicznych konkretnych stanowisk archeologicznych, wybranych kategorii zabytków (np. broń, ozdoby, elementy stroju, ceramika, kafle) bądź stanowisk (cmentarzyska, grodziska, nowożytne fortyfikacje itp.), jak i o charakterze syntetycznym, dotyczące wybranych problemów archeologii średniowiecznej i nowożytnej oraz ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

20.

Dr hab. Dariusz Wróbel

Historia I st. 2 r.

Problematyka podejmowana na seminarium dotyczyć będzie spektrum zagadnień społecznych, gospodarczych, politycznych i szeroko rozumianych kulturowych (osobno lub we wzajemnych kombinacjach), związanych z codziennym i niecodziennym funkcjonowaniem poszczególnych osób i środowisk (grup/warstw społecznych) w realiach polskiego średniowiecza. Szczególnie mile widziane będą ujęcia mikrohistoryczne, koncentrujące się na konkretnych osobach, rodzinach, miejscach, wydarzeniach. Materiałem do analiz będą przede wszystkim przekazy narracyjne (polskie przekłady) oraz źródła piśmienne innego typu (dokumenty, zapiski sądowe), a także pozostałe świadectwa materialne (ikonografia, przedmioty, dzieła sztuki, zabytki archeologiczne itp.). Seminarium stworzy też możliwość zapoznania się z fachową literaturą przedmiotu, dostosowaną do wybranego tematu.

Turystyka historyczna I st. 2 r.

Problematyka podejmowana na seminarium będzie koncentrować się na krajoznawczych aspektach turystyki w Polsce i/lub w Ukrainie (zależnie od miejsca pochodzenia seminarzystów). W ramach seminarium będziemy przyglądać się różnym miejscom w wymiarze lokalnym. Ich dobór będzie zależał od ewentualnych związków z nimi uczestników seminarium (miejsca pochodzenia, zamieszkania itp.). Wśród zagadnień, na które będziemy zwracać szczególną uwagę znajdą się walory kulturowe danych miejsc i możliwości ich wykorzystania pod względem turystycznym. Studenci będą mogli opracowywać wybrane tematy w oparciu o różnorodny materiał pozyskiwany zarówno w bibliotekach i archiwach, w Internecie, jak i podczas terenowej autopsji (źródła pisane i inne, profesjonalna literatura przedmiotu z dziedziny historii, geografii, etnografii itd., twórczość regionalistyczna i miłośnicza, relacje/tradycje ustne, dokumentacja fotograficzna, ewentualnie audio-video).

21.

Dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Historia wizualna jako rodzaj historii niekonwencjonalnej.

Problematyka:
 1) Przedstawianie historii w filmie, TV, grach komputerowych, Internecie.
 2) Możliwość przygotowania hybrydowej pracy licencjackiej: tekst pisany + film badawczy.

22.

Dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS

Historia I st. 2 r.

Katedra Metodologii i Badań nad XX i XXI w.

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych różnymi zagadnieniami z zakresu dziejów XX i XXI wieku, gotowych do podjęcia wyzwania pracy nad problemami badawczymi z zakresu dziejów powszechnych, Polski lub wybranego regionu. Tematy prac mogą podejmować całe spektrum problemów dotyczących dziejów politycznych, społecznych i ekonomicznych, biografistyki, życia kulturalnego i społecznego, dziejów techniki, wojskowości, historii idei i myśli itd. Uczestnicy seminarium będą pracować nad sformowaniem i rozwojem własnego warsztatu naukowego historyka doby najnowszej oraz przygotowywać się do pracy ze źródłami charakterystycznymi dla epoki (XX i XX w.), ich umiejętnej krytyki i analizy.