Seminaria i wykłady monograficzne

SEMINARIA

Zapisy na seminarium będą odbywały się 2-4 października 2019 r. w sekretariacie Instytutu Historii (pok. 309) w godz. 9.00-12.00.

Studenci będą mogli wybrać spośród oferty seminariów przygotowanych dla swojego kierunku. Proponowane tematy (obszary) prac dyplomowych znajdują się w załączniku. Na seminarium do jednego prowadzącego może zapisać się maksymalnie 6 osób.

 

kierunek: Historia

stopień studiów: IIº
rok studiów: I
rok akademicki 2019/2020 (semestr zimowy)

dr hab. Dariusz Słapek, profesor uczelni

Fenomen studiów nad światem starożytnych Greków i Rzymian (charakterystyka źródeł historycznych dotyczących antyku i wynikające z tego potencjalne ograniczenia poznania; nowoczesne metody (approches) badań i reinterpretacje jako determinant progresji stanu wiedzy oraz narzędzie przełamywania barier eksploracji epoki; integracja czy dezintegracja badań w obrębie wielu dyscyplin parających się starożytnością).

prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński
Średniowieczne korzenie współczesnej Europy.

dr hab. Mariusz Bartnicki

Władza i społeczeństwo w  średniowiecznych przekazach  narracyjnych. Omawiane zagadnienia:

 1. Analiza porównawcza średniowiecznych  przekazów o  "źródłach" władzy monarszej.
 2. Mit i jego funkcje  w narracjach o  władzy i władcach.
 3. Społeczeństwo w przekazach historiograficznych

dr hab. Mariusz Korzeniowski, profesor uczelni

Celem seminarium jest umożliwienie studentom napisania pracy magisterskiej z tematyki traktującej o dziejach Rosji (XIX-XX w.), Związku Sowieckiego i Federacji Rosyjskiej, Ukrainy czy Białorusi, losach Polaków w imperium rosyjskim w XIX i w początkach XX stulecia oraz obecności rosyjskiej w Królestwie Polskim.

dr hab. Mariusz Mazur, profesor uczelni 

Historia najnowsza Polski i powszechna, problematyka społeczna, kulturowa, polityczna i gospodarcza. Temat wykładu monograficznego - Propaganda polityczna PRL

dr hab. Roman Wysocki

Uczestnicy seminarium magisterskiego będą udoskonalać warsztat naukowy historyka doby najnowszej. Ułatwi to im sprecyzowanie zainteresowań i podjęcie głębszych studiów nad wybraną problematyką. Seminarium ograniczają wyłącznie ramy chronologiczne właściwe dla wieku XX i XXI. Wybrane przez jego uczestników tematy mogą dotykać różnorodnej tematyki, związane być zarówno    z historią Polski, powszechną czy też regionalną, albo np.: biografistyką, dziejami politycznymi i społecznymi, historią kultury i sztuki, gospodarką, historią myśli (idei), mniejszościami narodowymi, ruchami politycznymi, społecznymi i emancypacyjnymi oraz subkulturami.

dr hab. Janusz Wrona

Historia najnowsza Polski i historia  powszechna (polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa) od  Józefa Piłsudskiego do prezydenta  Andrzeja Dudy.


prof. dr hab. Jan Pomorski 

e-HISTORIA w praktyce. Tworzenie multimedialnych opowieści historycznych.


dr hab. Tomisław Giergiel 

 1. Heraldyka, genealogia, geografia historyczna, numizmatyka, nauka o znakach władzy i prawa (analiza źródeł pisanych oraz ikonograficznych: herbów, pieczęci, monet, symboli i innych znaków).
 2. Średniowieczne i nowożytne dzieje społeczne, kulturalne i polityczne – regionalne oraz ogólnopolskie.
 3. Muzealnictwo i wystawiennictwo historyczne w teorii i praktyce - zabytek materialny, jego analiza i interpretacja.

dr hab. Waldemar Kozyra

 1. Historia Polski i powszechna z lat 1918 - 1939 ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej, zagadnień społecznych, ustroju, administracji, samorządu terytorialnego, biografistyki
 2. Historia Polski i powszechna z okresu II wojny światowej, a w szczególności  dzieje Generalnej Guberni.
 3. Historia Polski i powszechna z lat 1944 - 1989 w tym: dzieje PRL, dzieje Europy Środkowo - Wschodniej, historia Unii Europejskiej
 4. Historia Polski i powszechna po 1989 roku, a zwłaszcza dzieje polityczne i społeczne III Rzeczypospolitej, stosunki polsko - litewskie.

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

rok  akademicki  2019/2020

semestr zimowy

Wykłady monograficzne są łączone dla III roku studiów licencjackich na kierunku historia oraz archiwistyka i nzzi
I i II roku studiów magisterskich na kierunku historia i I rok II stopnia archiwistyka i nzzi

15 godzin w semestrze

Zapisy na wykłady są u prowadzących na pierwszym wykładzie!

Wykłady prowadzą:

 1. dr hab. Dariusz Słapek, profesor uczelni: 

  Niespodziewana obecność – antyk wokół nas i w nas. O recepcji starożytnego Rzymu we współczesnym świecie.

 2. dr hab. Michał Tomaszek:  

  Przemoc i religia w średniowieczu: krucjaty i ich kontekst kulturowy.

 3. dr hab. Leszek Wierzbicki, profesor uczelni: 

  Sylwetki władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 4. dr hab. Mariusz Mazur, profesor uczelni: 

  Psychologiczno-mentalny portret powojennego podziemia.

 5. dr hab. Marek Woźniak, profesor uczelni: 

  Wizja przeszłości Polski we współczesnej polityce historycznej.

 6. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski: 

  Pan Tadeusz i Jankiel. Polacy i Żydzi w XX wieku.

Wykłady odbywają się w stałym terminie tj. czwartki godz. 9.40-10.25, w gabinetach prowadzących za wyjątkiem: 

 1. dr hab. Mariusz Mazur, profesor uczelni - sala 321 
 2. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski - sala 318