Rusycystyka, I stopień

 

Zobacz również: 

Nazwa kierunku

Rusycystyka, I stopień

Specjalności

Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego

 Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce (NOWOŚĆ)

Język rosyjski w biznesie

Język wykładowy

polski, rosyjski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Lubelska rusycystyka kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko biegle posługują się językiem rosyjskim i drugim językiem słowiańskim (bułgarskim, ukraińskim lub białoruskim), lecz także posiadają wiedzę o współczesnej Rosji, kulturze i mentalności słowiańskiej.

Rynek pracy szczególnie w obecnej sytuacji potrzebuje specjalistów ze znajomością języków wschodniosłowiańskich w takich zawodach, jak funkcjonariusz Straży Granicznej, agent celny, pracownik administracji czy dziennikarz, analityk, komentator życia społecznego.

Rusycystykę na UMCS-ie tworzy międzynarodowa kadra dydaktyczna. Wśród nauczycieli akademickich są Polacy oraz rodzimi użytkownicy języka rosyjskiego, białoruskiego i bułgarskiego.

Wymiany międzynarodowe dla studentów

Krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie oraz studia semestralne w ramach programów Erasmus+, MOST, CEEPUS i in.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent rusycystyki może podjąć pracę m.in. w:

  • instytucjach krajowych i międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, urzędach oraz przedsiębiorstwach współpracujących z Rosją, Białorusią/Bułgarią/Ukrainą;
  • branży TSL, w tym: w centrach logistycznych, firmach spedycyjno- transportowych, w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką;
  • placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego oraz w jednostkach służby ochrony granicy państwowej;
  • turystyce i sektorze usług;
  • branży informacyjno-medialnej itp.

 

Uprawnienia zawodowe

Po ukończeniu studiów Absolwent posiada:

  • kompetencje językowe w zakresie:

- języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 ESOKJ,
- języka białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego na poziomie A2 ESOKJ,
- specjalistycznego języka angielskiego na poziomie B2 ESOKJ (spec. “Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce”, „Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”),
- języka zachodnioeuropejskiego na poziomie B2 ESOKJ (spec. „Język rosyjski w biznesie”),

  • wiedzę o języku, literaturze, kulturze Rosji.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia lub zdobywania nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, Nadbużański Oddział Straży Granicznej; instytucje, firmy o profilu handlowym, w tym współpracujące z podmiotami gospodarczymi z obszarów rosyjskojęzycznych

Jednostka prowadząca

Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS

Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Magdalena Małocha

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr Katarzyna Tomczyk

 

Dodatkowe informacje (linki)

Facebook: https://www.facebook.com/FilologieSlowianskieUMCS/

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów: https://www.umcs.pl/pl/studenckie-kolo-naukowe-rusycystow,22821.htm#page-1

https://www.umcs.pl/pl/baza-wiedzy,19255,poznaj-studenckie-kolo-naukowe-rusycystow,96093.chtm

 

Program studiów

Specjalność: Język rosyjski w biznesie (od roku akad. 2019/2020):

 

 

Specjalność: Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego (od roku akad. 2019/2020):

 

 

Od roku akad. 2022/2023:

Specjalność: Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego

 

Specjalność: Język rosyjski z językiem angielskim w logistyce

 

 

Specjalność: Język rosyjski w biznesie