Rozwiązania organizacyjne procesu kształcenia

Rozwiązania organizacyjne procesu kształcenia

na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Wielkość bloków zajęciowych, rodzaje grup ćwiczeniowych, podział na grupy ćwiczeniowe (liczebność), specjalności, zasady obecności na zajęciach

 § 1

Zasady ogólne

 1. Organizację roku akademickiego ustala Rektor w porozumieniu z Parlamentem studentów
  i ogłasza ją przed rozpoczęciem roku akademickiego, w terminie określonym przez regulamin studiów (Regulamin Studiów, § 16). Rok akademicki obejmuje: okres zajęć dydaktycznych, sesje zaliczeniowo-egzaminacyjne, praktyki, okres wolny od zajęć dydaktycznych. Szczegółowe terminy w każdym roku określa Pismo okólne wydane przez Rektora, dotyczące organizacji roku akademickiego
 2. Proces kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa realizowany jest w oparciu o plany studiów
  i programy nauczania uchwalone przez Radę Wydziału i zatwierdzone przez Prorektora ds. kształcenia Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
 3. Zatwierdzone plany studiów przechowywane są w Dziale Toku Studiów oraz w Dziekanacie. Dokumentacja udostępniana jest studentom i pracownikom Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.
 4. Wszystkie zatwierdzone plany i programy kształcenia na studiach przygotowywane
  w formie Informatora ECTS są opublikowane na stronie Internetowej Wydziału oraz na stronie Uczelnianego Zespołu Do Spraw Jakości Kształcenia www.sjk.pl.

 § 2

System organizacji procesu kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

 1. Ze studentami przyjętymi na pierwszy rok studiów realizowanych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Dziekan podpisuje umowę o warunkach wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych zgodnie z Uchwałą nr XXIII – 19.10/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 2. Studenci przyjęci na pierwszy rok na kierunki studiów realizowanych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa na spotkaniu organizacyjnym w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku akademickiego, otrzymują wszelkie informacje dotyczące organizacji studiów na Wydziale, a w szczególności informacje dotyczące:

a). okresów studiowania: semestrów z uwzględnieniem terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, terminów zajęć, sesji egzaminacyjnych, przerw międzysemestralnych,
b). harmonogramów i rozkładów zajęć, (dostępne są również na stronie internetowej Wydziału na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć),
c). regulaminu studiów,
d). zasad pomocy materialnej,
e). terminów uroczystej immatrykulacji, planowanych okresów nauki oraz dni wolnych,
f). terminów szkoleń bibliotecznych,
g). możliwości ubezpieczeń,
h). obowiązkowego szkolenia BHP.

 1. Studenci podczas pierwszego spotkania uzyskują informacje dotyczące podziału na grupy.
 2. Udział w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowy. Prowadzący ma prawo kontrolować obecność studentów na zajęciach jeśli fakt ten potwierdza wpisem zaliczenia zajęć do indeksu.

§ 3

Indywidualny plan studiów i programu kształcenia

 1. Szczególnie uzdolnieni studenci mogą ubiegać się o Indywidualny Plan Studiów
  i Programu Kształcenia (IPSiPK) i program nauczania po zaliczeniu drugiego roku studiów, w przypadku studiów jednolitych magisterskich oraz po zaliczeniu pierwszego roku studiów, w przypadku studiów pierwszego stopnia. Studenci drugiego stopnia mogą ubiegać się o IPSiPK od pierwszego roku studiów.
 2. Warunkiem ubiegania się o IPSiPK jest średnia ocen z egzaminów i zaliczeń końcowych  wynosząca co najmniej 4,50 uzyskana w poprzednich latach studiów.
 3. Zasady przyznawania IPSiPK określa regulamin kształcenia w ramach Indywidualnego Toku Studiów i programu nauczania.

 § 4

Indywidualna organizacja studiów

 1. Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) jest formą kształcenia umożliwiającą studentowi ustalenie indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z planów studiów.
 2. O IOS może ubiegać się student po zaliczeniu drugiego roku studiów (w uzasadnionych przypadkach – po zaliczeniu pierwszego roku).
 3. Student studiów drugiego stopnia może ubiegać się o IOS od pierwszego roku studiów.
 4. Zasady przyznawania IOS określa Regulamin kształcenia w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów.

 § 5

Studiowanie dodatkowej specjalności

 1. Student może ubiegać się o studiowanie dodatkowej specjalności w ramach zatwierdzonych na danym roku.
 2. Studiowanie dodatkowej (poza obowiązkiem programowym) specjalności może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Wysokość opłaty za studiowanie dodatkowej specjalności ustala Rektor UMCS. W wyjątkowych sytuacjach Dziekan może zwolnić studenta z opłaty za studiowanie dodatkowej specjalności.
 3. Corocznie Rektor UMCS na podstawie odpowiedniego zarządzenia wprowadza wysokość opłaty za studiowanie dodatkowej specjalności – poza obowiązkiem programowym.

 § 6

System zmiany toków studiów przez studentów

Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie student po zaliczeniu I roku na studiach może ubiegać się o przeniesienie na inny tok studiów według kryteriów ustalonych przez Radę Wydziału.

 § 7

System uruchamiania i wyboru specjalności przez studentów

 1. Studenci w toku studiów mogą dokonać wyboru specjalności wynikającego z planów i programu studiów.
 2. Termin wyboru specjalności określony jest planem i programem studiów dla każdego kierunku indywidualnie.
 3. Liczbę grup zatwierdza Dziekan Wydziału i przekazuje do akceptacji Prorektorowi ds. kształcenia.
 4. Student może studiować na dwóch specjalnościach, po uzyskaniu zgody Dziekana. Zasady studiowania na dwóch specjalnościach określa Regulamin Studiów.

§ 8

System przyjmowania studentów na drugi kierunek studiów

 1. Student może, za zgodą Dziekana studiować poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki lub dowolne przedmioty, zarówno w UMCS, jak również w innych szkołach wyższych.
 2. Studiowanie drugiego oraz kolejnych kierunków studiów jest bezpłatne dla studentów rozpoczynających naukę od 1 października 2014 roku.
 3. Kwestia opłat związanych ze studiowaniem dwóch kierunków dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 1 października 2014 roku reguluje art. 99 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku.

§ 9

System uruchamiania i wyboru zajęć fakultatywnych przez studentów

 1. Propozycje dotyczące zajęć fakultatywnych na następny rok akademicki powinny zostać złożone przez pracowników naukowych do Dziekan w terminie przez niego określonym.
 2. Propozycja powinna zawierać: imię i nazwisko wykładowcy, nazwę przedmiotu, wymiar godzinowy, proponowane umiejscowienie wykładu (kierunek, rok, semestr realizacji zajęć), treści programowe, literaturę, sposób zaliczenia.
 3. Treści przedmiotu nie powinny powielać treści programów wykładów podstawowych, kierunkowych, specjalnościowych/specjalizacyjnych dla danej specjalności.
 4. Decyzję o uruchomieniu zajęć z przedmiotów fakultatywnych podejmuje Rada Wydziału na czerwcowym posiedzeniu z możliwością wprowadzenia korekty na wrześniowym posiedzeniu RW.
 5. Liczebność grup na zajęciach fakultatywnych reguluje Uchwała Nr XXII – 10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. paragraf 12, pkt. 3.

§ 10

Obsługa procesu kształcenia

 1. Obsługę procesu kształcenia studentów prowadzą dziekanaty i sekretariaty poszczególnych zakładów.
 2. Zakres obowiązków tych jednostek obejmuje: zapisy na specjalności/specjalizacje, przygotowanie planów zajęć, zapewnienie obsady dydaktycznej (na podstawie informacji od zespołów programowych danego kierunku studiów oraz kierowników zakładów), przydział sal wykładowych, przygotowanie propozycji liczby grup, terminarz egzaminów (na podstawie informacji otrzymanych od wykładowców), przygotowanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta, przygotowanie dokumentacji do egzaminu dyplomowego, przygotowanie protokołów zaliczeń i egzaminów, przygotowanie różnic programowych), wyznaczenie terminów egzaminów dyplomowych, dokumentacja przebiegu studiów.
 3. Studenci i nauczyciele akademiccy mogą kierować do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia pisemne uwagi i wnioski dotyczące rozwiązań organizacyjnych procesu kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Zespół poddaje je analizie i przedstawia, jeśli uzna to za właściwe, propozycje zmian Dziekanowi lub Radzie Wydziału.

Podstawy prawne:

 1. Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11.15.2014 roku.
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.
  w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
 3. Uchwała Nr XXII – 10.3/09 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także zasad powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
 4. Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tekst jednolity (sporządzony na podstawie uchwały Senatu Nr XXI-6.7/06 z dnia 29 marca 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu Nr XXI-16.3/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. i Nr XXI-18.8/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. oraz Nr XXII-17.1/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.).
 5. Uchwała Rady Wydziału Politologii UMCS z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie  kształcenia w ramach Indywidualnego Toku Studiów i programu nauczania.
 6. Regulamin kształcenia w ramach Indywidualnego Toku Studiów i Programu Nauczania zatwierdzony przez Dziekana Wydziału Politologii dnia 24 września 2010 roku.
 7. Uchwała Rady Wydziału Politologii UMCS z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie kształcenia w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów.
 8. Regulamin kształcenia w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów zatwierdzony przez Dziekana Wydziału Politologii dnia 24 września 2010 roku.
 9. Uchwała nr XXI – 9-1/06 Senatu UMCS z dnia 14.06 2006 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne.
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
  w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
 11. Uchwała Rady Wydziału Politologii UMCS z dnia 22 września 2008 roku w sprawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Politologii UMCS.
 12. Regulaminu praktyk zawodowych na specjalności nauczycielskiej, kierunek politologia, zatwierdzony przez Dziekana Wydziału Politologii UMCS w dniu 25 czerwca 2010 roku.
 13. Uchwałą nr XXIII – 19.10/14 Senatu UMCS z dnia 24.09.2014 roku.
 14. Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11.15.2014 roku.