rekrutacja na kierunki plastyczne II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022
UWAGA!!! Zasady kwalifikacji w związku z ograniczoną działalnością Uczelni
z powodu epidemii Covid-19

REKRUTACJA W TRYBIE ZDALNYM

System internetowy dla kandydatów: https://rekrutacja.umcs.pl

Komisja Rekrutacyjna – informacje ogólne, tel. 081-537-69-57, poniedziałek – piątek w godz. 8-14
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej – dr Piotr Korol, tel. 519 369 263, poniedziałek-piątek w godz. 16:00-19:00

Rekrutacja jest prowadzona na następujące kierunki studiów II stopnia stacjonarnych:
1)   edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 2-letnie studia II stopnia;
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunków artystycznych w zakresie sztuk plastycznych, którzy w ramach studiów odbyli kształcenie nauczycielskie. Absolwenci kierunków ukończonych na innych uczelniach mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych z zakresu bloku pedagogicznego.
2)   grafika, 2-letnie studia II stopnia;
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków plastycznych.
3)   Graphic Arts, 2-letnie studia II stopnia w języku angielskim, płatne;
Rekrutację obsługuje International Student Office studyinenglish@umcs.pl.

Rekrutacja na studia plastyczne II stopnia odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej (portfolio) złożonej przez kandydata w formie elektronicznej, zawierającej dokumentację dyplomu artystycznego ze studiów I stopnia oraz (nieobowiązkowo) inne prace artystyczne. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.

Kandydat zobowiązany jest do przesłania dokumentacji artystycznej (portfolio)
w  terminie od 1 lipca do 20 września 2021 r. na adres mailowy wybranego kierunku studiów:
1)   edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 2-letnie studia II stopnia - arl-eap-s2@poczta.umcs.lublin.pl

2)   grafika, 2-letnie studia II stopnia - arl-gra-s2@poczta.umcs.lublin.pl

Do korespondencji należy dołączyć skan oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac:

 

 

 

Otrzymanie plików  zostanie potwierdzone na adres zwrotny.

  • Kandydat w chwili przesłania portfolio deklaruje wybór kierunku studiów.
  • Jeśli kandydat zdaje na więcej niż jeden kierunek, przesyła to samo portfolio na adresy mailowe wybranych kierunków oraz wnosi na każdy z nich opłatę rekrutacyjną.
  • Portfolio nie może przekraczać 200 MB i jeśli nie stanowi jednego pliku – musi być spakowane w archiwum RAR lub ZIP. 

Komisja Rekrutacyjna w dniu 21 września 2021 r. dokona oceny portfolio przesłanych przez kandydatów na studia II stopnia i 22 września 2020 r. powiadomi ich o uzyskanych wynikach.

Załączniki