rekrutacja na kierunki plastyczne I stopnia i jednolite magisterskie

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

UWAGA!!! Zasady kwalifikacji w związku z ograniczoną działalnością Uczelni z powodu epidemii Covid-19

REKRUTACJA W TRYBIE ZDALNYM

 

System internetowy dla kandydatów: https://rekrutacja.umcs.pl

Komisja Rekrutacyjna – informacje ogólne: art.rekrutacja@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 081-537-69-57, poniedziałek-piątek w godz. 8:00-14:00
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dr Piotr Korol, tel. 519 369 263, poniedziałek-piątek w godz. 16:00-19:00

Rekrutacja na rok akad. 2020/2021 jest prowadzona na kierunki:
- grafika, jednolite 5-letnie magisterskie
- malarstwo,  jednolite 5-letnie magisterskie
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 3-letnie studia I stopnia.

Egzaminy wstępne polegające na kwalifikacji na podstawie oceny przesłanych portfolio odbędą się 5-7 lipca 2021 r.

Do rekrutacji przystąpić może każdy, kto ukończył szkołę średnią i otrzymał świadectwo dojrzałości. Nie obowiązują żadne limity wieku. Rekrutacja oparta na ocenie złożonej dokumentacji artystycznej (portfolio) ma stwierdzić uzdolnienia i predyspozycje kandydata.

Kandydat zobowiązany jest do przesłania w  terminie 1 - 30 czerwca 2021 r. następującego zestawu prac plastycznych:

1) prace rysunkowe – 5 prac w formacie nie mniejszym niż 50 x 70 cm, opisane: technika, wymiary, rok powstania. Zdjęcia prac muszą zapisane w formacie JPG, rozmiar całkowity zdjęcia do 1 MB. Nazwy plików JPG nie mogą zawierać spacji i polskich liter, mają mieć następujący format: 

1_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok
2_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok
3_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok
4_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok
5_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok

2) prace malarskie – 5 prac w formacie nie mniejszym niż 50×70 cm, opisane: technika, wymiary, rok powstania. Zdjęcia prac muszą być zapisane w formacie JPG, rozmiar całkowity zdjęcia do 1 MB. Nazwy plików JPG nie mogą zawierać spacji i polskich liter, mają mieć następujący format: 

1_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok
2_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok
3_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok
4_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok
5_Nazwisko_Imie_technika_00x00cm_rok

Kandydat zobowiązany jest do załączenia skanu oświadczenia o autorstwie prac zgodnie z podanym wzorem:

 

 

Portfolio wraz z oświadczeniem kandydat wysyła na adres mailowy wybranego kierunku studiów:

Kandydat w chwili przesłania portfolio deklaruje wybór kierunku studiów.
Jeśli kandydat zdaje na więcej niż jeden kierunek, przesyła to samo portfolio na adresy mailowe wybranych kierunków oraz wnosi na każdy z nich opłatę rekrutacyjną.
Komisja Rekrutacyjna w dniach 5-7 lipca 2021 r. dokona oceny przesłanych przez kandydatów portfolio i 9 lipca 2021 r. powiadomi kandydatów o uzyskanych przez nich wynikach egzaminów.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani na studia przesyłają na adres Wydział Artystyczny UMCS, al. Kraśnicka 2B, 20-718 Lublin, następujące dokumenty:

  • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu),
  • cudzoziemcy - kopię paszportu (oryginał dokumentu do wglądu), zaś w przypadku osób posiadających kartę Polaka - kopię paszportu oraz karty Polaka (oryginał dokumentu do wglądu),
  • podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK,
  • aktualną fotografię zgodną z obowiązującymi wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych: wymiary 35x45 mm, dobra ostrość, wykonane na jednolitym jasnym tle, powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.