rekrutacja kierunki muzyczne II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022
UWAGA!!! Zasady kwalifikacji w związku z ograniczoną działalnością Uczelni z powodu epidemii Covid-19
REKRUTACJA W TRYBIE ZDALNYM

System internetowy dla kandydatów: https://rekrutacja.umcs.pl
Komisja Rekrutacyjna – informacje ogólne: art.rekrutacja@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 081-537-69-57, poniedziałek-piątek w godz. 8:00-14:00
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej – dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, prof. UMCS, tel. 507 161 888

2-letnie stacjonarne studia II stopnia:
1) jazz i muzyka estradowa,
2) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 
Kandydat zobowiązany jest do przesłania w  terminie
od 1 lipca do 20 września 2021 r. nagrań audio-video

Wymogi techniczne nagrań:

  • nazwa pliku powinna zawierać nazwisko, imię i kierunek w formacie: nazwisko_imie_kierunek
  • do nagrania możliwe jest wykorzystanie kamery, wszelkiego sprzętu fotograficznego, smartfonu, tabletu, komputera itp.
  • materiał video musi posiadać minimalną rozdzielczość 720p, minimum 25kl/sek., powinien być zakodowany w jednym z popularnych kodeków najlepiej formacie mp4i przygotowany do odtwarzania w Windows Media Player
  • montaż i edycja nagrań w ciągu trwania prezentacji poszczególnych komponentów egzaminu są niedozwolone, dozwolone jest natomiast przesłanie poszczególnych utworów w osobnych plikach
  • pliki (w sumie) nie powinny być większe niż 1GB
  • ścieżka audio powinna być w jakości, która umożliwi komisji egzaminacyjnej wychwycenie wszelkich niuansów; w rejestratorze video, z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje, które mogą powodować zniekształcenia dźwięku, takie jak: odszumianie, kompresor, itp.; za jakość dźwięku odpowiada kandydat
  • ustawienie wykonawcy względem kamery ma umożliwić widoczność całej sylwetki wykonawcy wraz z jego aparatem gry lub śpiewu
  • pomieszczenie, w którym dokonywane jest nagranie, powinno być dobrze oświetlone
  • za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat
  • komisja egzaminacyjna nie odpowiada za błędy techniczne nadesłanego materiału, które uniemożliwiają jego odtworzenie

Nagranie audio-video powinno rozpoczynać się od przedstawienia z imienia i nazwiska, okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość (z uwidocznionym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem) i krótkiej wypowiedzi dotyczącej dotychczasowej edukacji muzycznej kandydata. Dopuszczalne jest dołączenie do dokumentacji autoprezentacji w formie pisemnej.

Pliki audio-video należy przesłać za pośrednictwem platformy WeTransfer, a wygenerowany link umieścić w korespondencji mailowej, do której należy dołączyć skan następującego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów:

 

 

Adresy mailowe dla kierunków są następujące:
1) na kierunek jazz i muzyka estradowa - arl-jaz-s2@umcs.pl
Otrzymanie plików zostanie potwierdzone na adres zwrotny wraz z informacją o platformie, na której w dniu 21 września 2021 przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna online. 
2) na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – arl-eam-s2@poczta.umcs.lublin.pl
Otrzymanie plików zostanie potwierdzone na adres zwrotny 

ZASADY KWALIFIKACJI - JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA: 

Kwalifikacja na 2-letnie, stacjonarne studia II stopnia jazz i muzyka estradowa prowadzona jest na 2 specjalności: wykonawstwo wokalne oraz wykonawstwo instrumentalne. Kandydaci na studia II stopnia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów na kierunku związanym z muzyką jazzową. 

Podstawą kwalifikacji jest ocena nadesłanych materiałów audio-video sprawdzających umiejętności wykonawcze w zakresie przedmiotu kierunkowego:
1) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną),
2) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną),
oraz rozmowa kwalifikacyjna online sprawdzająca wiedzę ogólną z zakresu muzyki jazzowej i estradowej. 

Ad. 1) Śpiew solowy - trzy utwory - standard jazzowy w języku angielskim, zawierający część improwizowaną scatem (do wyboru: blues, swing, ballada, even eights lub latin), utwór dowolny w języku polskim (w przypadku obcokrajowców w wybranym języku) oraz trzeci utwór, o odmiennym charakterze utrzymany w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej. Utwory muszą być wykonane z akompaniamentem sekcji rytmicznej (instrument harmoniczny, bas, perkusja). Dopuszczalne jest wykonanie jednego z utworów dowolnych z akompaniamentem fortepianu lub gitary.

Ad. 2)  Instrumentaliści - trzy utwory - dowolny standard jazzowy w tempie medium lub fast o formie temat-improwizacja-temat (do wyboru: blues, swing, ballada, even eights lub latin), ballada jazzowa i utwór dowolny. Utwór dowolny może być wykonany solo, standard musi być wykonany z akompaniamentem sekcji rytmicznej (instrument harmoniczny, bas i perkusja). W przypadku basistów standard musi zawierać walking bass i improwizację basisty. W przypadku perkusistów jeden z utworów musi zawierać improwizowane solo wykonane in time (wymagane jest solo na bazie standardu jazzowego z uwzględnieniem jego formy).

Sprawdzian kierunkowy podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt. Rozmowa kwalifikacyjna podlega ocenie w skali od 0 do 15 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 11 pkt. Egzamin przebiega dwuetapowo - kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu egzaminów. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego. 

ZASADY KWALIFIKACJI - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ: 

2-letnie, stacjonarne studia II stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzone są w specjalności prowadzenie zespołów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunków artystycznych w zakresie sztuki muzycznej, którzy w ramach studiów odbyli kształcenie nauczycielskie. Absolwenci kierunków ukończonych na innych uczelniach mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych z zakresu bloku pedagogicznego.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunków artystycznych w zakresie sztuki muzycznej, którzy w ramach studiów odbyli kształcenie nauczycielskie. Absolwenci kierunków ukończonych na innych uczelniach mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych z zakresu bloku pedagogicznego.

Podstawą kwalifikacji jest nadesłanie materiałów audio-video sprawdzających zdolności i umiejętności muzyczne w zakresie dyrygowania:

W ramach sprawdzianu kandydat zobowiązany jest do zadyrygowania utworem na chór mieszany a cappella oraz utworem wokalno–instrumentalnym lub jego częścią (prezentacja na tle wyciągu fortepianowego).     

Sprawdzian podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba oznaczająca pozytywny wynik wynosi 11 punktów.

Kandydat zobowiązany jest do przesłania w  terminie od 1 lipca do 20 września 2021 r. nagrań audio-video

Pliki audio-video należy przesłać za pośrednictwem platformy WeTransfer, a wygenerowany link umieścić w korespondencji na adres mailowy: arl-eam-s2@poczta.umcs.lublin.pl

Do korespondencji należy dołączyć skan oświadczenia o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów – OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE.

Otrzymanie plików zostanie potwierdzone na adres zwrotny.

 

Załączniki