rekrutacja kierunki muzyczne I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022
UWAGA!!! Zasady kwalifikacji w związku z ograniczoną działalnością Uczelni z powodu epidemii Covid-19
REKRUTACJA W TRYBIE ZDALNYM

System internetowy dla kandydatów: https://rekrutacja.umcs.pl
Komisja Rekrutacyjna – informacje ogólne: art.rekrutacja@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 081-537-69-57, poniedziałek-piątek w godz. 8:00-14:00
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dr hab. Monika Mielko-Remiszewska, prof. UMCS,
tel. 507 161 888

 
3-letnie stacjonarne studia I stopnia:
1)       jazz i muzyka estradowa,
2)       edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 
Do rekrutacji przystąpić może każdy, kto ukończył szkołę średnią i otrzymał świadectwo dojrzałości. Nie obowiązują żadne limity wieku. 

Kandydat zobowiązany jest do przesłania w  terminie                                                          
od 1  do 30 czerwca 2021 r. nagrań audio-video

Wymogi techniczne nagrań:

 • nazwa pliku powinna zawierać nazwisko, imię i kierunek w formacie: nazwisko_imie_kierunek
 • do nagrania możliwe jest wykorzystanie kamery, wszelkiego sprzętu fotograficznego, smartfonu, tabletu, komputera itp.
 • materiał video musi posiadać minimalną rozdzielczość 720p, minimum 25kl/sek., powinien być zakodowany w jednym z popularnych kodeków najlepiej formacie mp4i przygotowany do odtwarzania w Windows Media Player
 • montaż i edycja nagrań w ciągu trwania prezentacji poszczególnych komponentów egzaminu są niedozwolone, dozwolone jest natomiast przesłanie poszczególnych utworów w osobnych plikach
 • pliki (w sumie) nie powinny być większe niż 1GB
 • ścieżka audio powinna być w jakości, która umożliwi komisji egzaminacyjnej wychwycenie wszelkich niuansów; w rejestratorze video, z którego kandydat będzie korzystał, powinny być wyłączone wszelkie opcje, które mogą powodować zniekształcenia dźwięku, takie jak: odszumianie, kompresor, itp.; za jakość dźwięku odpowiada kandydat
 • ustawienie wykonawcy względem kamery ma umożliwić widoczność całej sylwetki wykonawcy wraz z jego aparatem gry lub śpiewu
 • pomieszczenie, w którym dokonywane jest nagranie, powinno być dobrze oświetlone
 • za ostateczny kształt i jakość nagrania odpowiedzialny jest kandydat
 • komisja egzaminacyjna nie odpowiada za błędy techniczne nadesłanego materiału, które uniemożliwiają jego odtworzenie

Nagranie audio-video powinno rozpoczynać się od przedstawienia z imienia i nazwiska, okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość (z widocznym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem) i krótkiej wypowiedzi dotyczącej dotychczasowej edukacji muzycznej kandydata. Dopuszczalne jest dołączenie do dokumentacji autoprezentacji w formie pisemnej.

Pliki audio-video należy przesłać za pośrednictwem platformy WeTransfer,              
a wygenerowany link umieścić w korespondencji mailowej:
1) dla kierunku jazz i muzyka estradowa, I stopnia: arl-jaz-s1@poczta.umcs.lublin.pl   
2) dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopniaarl-eam-s1@poczta.umcs.lublin.pl
Do korespondencji należy dołączyć skan oświadczenia o samodzielnym wykonaniu nagranych utworów – druk oświadczenia w załączniku:

 

 
Otrzymanie plików zostanie potwierdzone na adres zwrotny.

 

Zasady kwalifikacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I stopnia

Podstawą kwalifikacji jest nadesłanie materiałów audio-video sprawdzających zdolności   umiejętności muzyczne w zakresie:

 1. słuchu muzycznego i predyspozycji manualnych
 2. umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu solowego 

Ad.1 nagranie audio-video powinno zawierać:
dwa ćwiczenia  z „Małego solfeża” J. Lasockiego - po jednym z zestawu nr 1 i nr 2 (do zaśpiewania nazwami literowymi lub solmizacyjnymi z taktowaniem) dla osób mniej zaawansowanych muzycznie
lub
dwa ćwiczenia z „Solfeża” J. Lasockiego po jednym z zestawu nr 3 i 4 (do zaśpiewania nazwami literowymi lub solmizacyjnymi z taktowaniem) dla osób bardziej zaawansowanych muzycznie
Zestaw nr 1 - ćw. 216, 302, 339, 403
Zestaw nr 2 - ćw. 228, 317, 362, 412
Zestaw nr 3 – ćw. 187, 217, 300, 654
Zestaw nr 4 – ćw. 212, 274, 353, 412 

 

 

 

 

 

Ad. 2.
Instrument – wykonanie dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze (solo lub z akompaniamentem – dotyczy instrumentu innego niż fortepian).
Śpiew - wykonanie pieśni artystycznej oraz piosenki z repertuaru szkolnego lub popularnego (a cappella lub z akompaniamentem).
Poszczególne części sprawdzianu praktycznego oceniane są skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego wynosi 22 punkty tj. po minimum 11 punktów z każdej części sprawdzianu. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z poszczególnych części sprawdzianu praktycznego.

Zasady kwalifikacji na kierunek jazz i muzyka estradowa, I stopnia

Podstawą kwalifikacji jest ocena nadesłanych materiałów audio-video sprawdzających umiejętności wykonawcze w zakresie przedmiotu kierunkowego:
1)  śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną)
2)  gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną) 

Ad 1.  śpiew solowy – nagranie audio-video powinno zawierać:

 • dowolny standard jazzowy w języku angielskim, utwór dowolny w języku polskim (w przypadku obcokrajowców w wybranym języku). Utwory muszą być wykonane z akompaniamentem fortepianu lub sekcji rytmicznej (instrument harmoniczny, bas, perkusja) Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty lub aplikacji komputerowej. Uwaga! Nagranie może pochodzić z występów kandydata, które miały miejsce w bieżącym roku kalendarzowym. 

Ad 2.  gra na wybranym instrumencie - nagranie audio-video powinno zawierać: 

 • kontrabas, gitara basowa: dowolny standard jazzowy (do wyboru: blues, swing, ballada, even eights lub latin) i utwór dowolny. Standard musi zawierać walking bass i improwizację basisty. Utwory muszą być wykonane z akompaniamentem sekcji rytmicznej (instrument harmoniczny i perkusja). Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty lub aplikacji komputerowej Uwaga! Nagranie może pochodzić z występów kandydata, które miały miejsce w bieżącym roku kalendarzowym.
 • perkusja: dowolny standard jazzowy utrzymany w stylistyce swingowej, utwór dowolny, improwizowane solo wykonane in time (wskazane jest solo na bazie standardu jazzowego z uwzględnieniem jego formy). Utwory muszą być wykonane z akompaniamentem sekcji rytmicznej (instrument harmoniczny i bas). Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty lub aplikacji komputerowej. Uwaga! Nagranie może pochodzić z występów kandydata, które miały miejsce w bieżącym roku kalendarzowym.
 • pozostałe instrumenty: dowolny standard jazzowy o formie temat-improwizacja-temat (do wyboru: blues, swing, ballada, even eights lub latin) i utwór dowolny. Utwór dowolny może być wykonany solo, standard musi być wykonany z akompaniamentem sekcji rytmicznej. Dopuszczalne jest użycie akompaniamentu z płyty lub aplikacji komputerowej. Uwaga! Nagranie może pochodzić z występów kandydata, które miały miejsce w bieżącym roku kalendarzowym.

Sprawdzian podlega ocenie w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt.