Rekrutacja Instytut Muzyki

REKRUTACJA INSTYTUT MUZYKI

EGZAMINY WSTĘPNE W INSTYTUCIE MUZYKI UMCS
Telefony do Sekretariatu Rekrutacji Instytutu Muzyki Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Stacjonarny: 81 5376953
Komórkowy: 795074958
email: bpazur@poczta.umcs.lublin.pl
Dyżur Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej w pokoju nr 111, w Instytucie Muzyki UMCS w dniach 27-29 czerwca w godz. 12.00-14.00

Zasady przyjęć w roku akademickim 2018/19:

http://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,uchwala-nr-xxiv-7-4-17-senatu-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-31-maja-2017-r-w-sprawie-zasad-przyjec-na-i-rok-studiow-jednolitych-magisterskich-pierwszego-stopnia-oraz-drugiego-stopnia-w-roku-akademickim-2018-2019,51365.chtm

Terminarz rekrutacji 2018/2019

16 kwietnia 2018 – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów na stronie www.irk.umcs.lublin.pl

25 czerwca 2018 – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandyda-tów przystępujących do egzaminu wstępnego

2 lipca 2018, godz. 10.00 – egzaminy wstępne na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2 lipca 2018, godz. 14.00 – egzaminy wstępne na kierunek Jazz i muzyka estradowa

3 lipca 2018, godz. 10.00 – egzaminy wstępne na kierunek Jazz i muzyka estradowa - c.d.

11 lipca 2018 – ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a oraz umieszczenie wyników postępowania w osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

13-14 lipca 2018 i 16 lipca 2018 – przyjmowanie dokumentów w Instytucie Muzyki UMCS Lublin, Al. Kraśnicka 2a, sala 111 w godz. 12:00-15:00

18 lipca 2018 – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

19-20 lipca 2018 – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy w Instytucie Muzyki UMCS Lublin, Al. Kraśnicka 2a, sala 111 w godz. 11:00-14:00

18 września 2018 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia

20 września 2018 – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia

22, 24 września 2018 – przyjmowanie dokumentów w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a, sala 111, 22 września 2018 w godz. 11.00-14.00, 24 września w godz. 12.00-15.00

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach muzycznych 2018/2019


EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia


Egzaminy praktyczne odbędą się 2 lipca 2018 r. w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a w godz. 10.00-14.00
Do budynku Instytutu Muzyki mają wstęp w tych godzinach tylko kandydaci przystępujący do egzaminów praktycznych oraz akompaniatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnych.
Wpuszczanie kandydatów do budynku i sprawdzenie dokumentów rozpocznie się o godzinie 9.00. Kandydaci powinni mieć ze sobą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty opłaty egzami-nacyjnej.
Będzie możliwość korzystania z udostępnionych sal do ćwiczeń.
Godz. 9.45 – Zebranie kandydatów na studia w Sali Kameralnej nr 14

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:
1. słuchu muzycznego,
2. umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu solowego
3. predyspozycji manualnych.
Ad. 1. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów, jak śpiewanie nut a vista (J. Lasocki - solfeż); rozpoznawa-nie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniej-szonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powta-rzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.
Ad. 2. Kandydat powinien wykonać na instrumencie dwa utwory o zróżnicowanym charakte-rze, w tym utwór techniczny. W zakresie śpiewu obowiązuje wykonanie pieśni artystycznej oraz piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.
Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych. Materiały nutowe dla akompaniatora prosimy dostarczyć do Sekretariatu Rekruta-cji (Instytut Muzyki sala 111) do 28 czerwca 2018 r.
Ad. 3. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4.
Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów.
Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punk-tów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11pkt. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego ze sprawdzia-nów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Osta-teczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego.

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia


Egzaminy praktyczne odbędą się 2 lipca 2018 r. w godz. 14.00-19.00 oraz 3 lipca 2018. r. od godz. 10.00 w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a
Do budynku Instytutu Muzyki mają wstęp w tych godzinach tylko kandydaci przystępujący do egzaminów praktycznych oraz akompaniatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnych.
Wpuszczanie kandydatów do budynku i sprawdzenie dokumentów rozpocznie się 2 lipca 2018 r. o godzinie 13.00 oraz 3 lipca 2018 o 9.00. Kandydaci powinni mieć ze sobą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej. Będzie możliwość korzystania z udo-stępnionych sal do ćwiczeń.

2 lipca 2018 godz. 13.45 – Zebranie kandydatów na studia w Sali Kameralnej nr 14
3 lipca 2018 r. godz. 9.45 – Zebranie kandydatów na studia w Sali Kameralnej nr 14

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:
1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:

a. śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) - kandydat powinien zaprezentować 2 kontrastowe utwory: standard jazzowy i piosenkę polską (z polskim tekstem), z akompaniamentem instrumentalnym lub podkładem muzycznym.

b. gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną) – kandydat powinien zaprezentować dwa utwory instrumentalne (standardy jazzowe) z towarzyszeniem sekcji rytmicznej lub podkładem muzycznym oraz wykazać się umiejętnością improwizacji.

2. słuchu muzycznego. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów:  rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w  zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Jeśli ktoś korzysta z akompaniamentu – proszę dostarczyć akompaniament na płycie CD lub nuty dla akompaniatora z opisanymi funkcjami (nazwy akordów).

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punk-tów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego - 11 pkt. Egzamin prze-biega dwuetapowo - kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny.Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu egzaminów. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego lub obydwu sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia


Kwalifikacja odbędzie się we wrześniu 2018 r. Szczegóły zostaną podane w terminie później-szym.
Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku jednakowych ocen na dyplomach, pierwszeństwo mają absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absol-wenci innych kierunków muzycznych a następnie pozostali kandydaci. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, innych kierunków muzycznych oraz kierunków humanistycznych, pedagogicz-nych i społecznych, posiadających specjalności w zakresie kultury. Absolwenci kierunków innych niż muzyczne, mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z za-kresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Artystycznego oraz muszą udokumentować przygotowanie mu-zyczne na poziomie szkoły muzycznej drugiego stopnia. W przypadku mniejszej liczby kan-dydatów niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu doku-mentów.
Na studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności: prowadzenie zespołów, mu-zyka sakralna, muzykoterapia.

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2018