Okres trwania rekrutacji do Projektu:

Rekrutacja do Projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona zgodnie z polityką równych szans oraz niedyskryminacji, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 24 października 2017 do 24 listopada 2017.

Procedura ubiegania się o staż:

ETAP I DLA KANDYDATA/-KI

KROK 1 ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Kandydat/-ka na staż musi wypełnić i złożyć, w miejscu oraz we wskazanym terminie komplet dokumentów, na który składają się:

-wypełniony formularz zgłoszeniowy

  


- oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

 • orzeczenie lub oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 • dokumenty potwierdzające aktywność naukową podczas studiów

Dokumenty rekrutacyjne należy dostraczyć osobiście do Biura Projektu w określonym terminie.

KROK 2 OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW/-EK

Informacja o zakwalifikowaniu do odbycia staży zostanie rozesłana drogą mailową oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu do dnia 30 listopada 2017 r.

KROK 3 SPOTKANIE Z KIEROWNICTWEM PROJEKTU:

Studenci/-tki zakwalifikowani do udziału w stażach zostaną zaproszeni na obowiązkowe spotkanie z Kierownictwem Projektu. Podczas spotkań zostanie omówiona dalsza procedura udziału w stażach. Terminy spotkań podane zostaną na stronie Projektu, w zakładce Aktualności.

ETAP II DLA STAŻYSTY/-KI

KROK 4 PAKIET STAŻYSTY/-KI

Studenci/-tki zakwalifikowani/-e do udziału w Projekcie muszą dostarczyć wydrukowany i wypełniony tzw. PAKIET STAŻYSTY/-KI, na który składają się:
- deklaracja uczestnictwa w stażu,
- formularz danych do SL2014,
- umowę o staż wraz z oświadczeniami do celów ubezpieczeniowych i podatkowych.

KROK 5 REALIZACJA STAŻY

Stażysta/-ka zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Projektu:
- Dziennika stażu za cały okres odbytego stażu,
- Sprawozdania z przebiegu stażu,
- Zaświadczenia o ukończeniu stażu z opnią pracodawcy,
- Listy obecności za cały okres odbytego stażu,
podpisanych przez Opiekuna stażu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu.
Stażysta/-ka zobowiązkuje się do przestrzegania ustaleń zawartych w Regulaminie Projektu oraz Umowie o staż. 

Kryteria wyboru Stażysty/-ki:

Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie 2-etapowo:

ETAP I - ocena formalna. Na tym etapie zweryfikowana będzie kompletność dokumentów, posiadanie statusu Studenta/-ki studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Wydziału Humanistycznego UMCS na poszczególnych kierunkach, stopniach i rocznikach obejmowanych wsparciem.
ETAP II - ocena merytoryczna. Na ocenę merytoryczną składać się będzie suma punktów z następujących kryteriów:

 • średnia ocen za ostatni zakończony rok studiów (waga 70%)

         3,0        - 10 pkt.

         3,1-3,5  - 20 pkt. 

         3,6-4,0  - 30 pkt.

         4,1-4,5  - 40 pkt.

         > 4,6      - 50 pkt. 

 • aktywność naukowa podczas studiów (waga 30%)

         a) punkty za autorstwo publikacji naukowych zgodnych z kierunkiem studiów 

             - 1 publikacja 5 pkt.

             - 2 publikacje 10 pkt.

             - 3 i więcej publikacji 15 pkt.

         b) punkty za autorstwo referatu prezentowanego na konferencji naukowej

             - konferencja naukowa uczelniana 5 pkt. 

             - konferencja naukowa ogólnopolska 10 pkt.

             - konferencja naukowa międzynarodowa 15 pkt. 

         c) punkty za udział w projektach badawczych 

             - w grancie regionalnym/lokalnym  5 pkt.

             - w grancie ogólnopolskim 10 pkt.

             - w grancie zagranicznym 15 pkt. 

          d) punkty za aktywne uczestnictwo w Kołach Naukowych 

             - dzialalność w 1 kole naukowym 5 pkt.

             - działalność w więcej niż jednym kole naukowym 10 pkt.

Na podstawie wyników oceny merytorycznej Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe dla każdego kierunku, rocznika i poziomu studiów oddzielnie. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej zdecyduje kolejność zgłoszeń. 

Regulamin Projektu wraz z załącznikami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty za aktywność  naukową przyznawane będą za:

 • punkty za autorstwo publikacji naukowych zgodnych z kierunkiem studiów, poparte kserokopią publikacji,
 • punkty za autorstwo referatu prezentowanego na konferencji naukowej potwierdzone zaświadczeniem opiekuna Koła Naukowego, w którym należy podać tytuł referatu, datę i miejsce wygłoszenia referatu,
 • punkty za udział w projektach badawczych potwierdzone zaświadczeniem opiekuna Koła Naukowego lub kierownika projektu badawczego, w którym należy podać miejsce (nazwę ośrodka naukowego lub akademickiego, uczelni instytutu), okres udziału w projekcie, cel projektu,
 • punkty przyznawane za aktywne uczestnictwo w Kołach Naukowych (minimum 1 pełny semestr działalności) poparte opinią opiekuna Koła Naukowego z uwzględnieniem okresu pracy w Kole Naukowym.
  Autor
  Milena Pastwa