Rekrutacja 2018/2019

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia:

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych (dyplom ukończenia studiów I, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich),
  • dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  • pokwitowanie wpisowego (150 zł) wniesionego na właściwy rachunek bankowy.

 

Dodatkowe wymagania:

Część zajęć ma charakter warsztatowy i wiąże się z pracą przy komputerze z wykorzystaniem edytora tekstu. Słuchacze będą mogli korzystać z własnych urządzeń (laptopów) albo stanowisk komputerowych będących na wyposażeniu sali wykładowej.

 

Zapisz się online

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty można składać do 20 października 2018 r. osobiście lub przesłać pocztą na podany adres:

mgr Irena Nizioł
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 706 (VII p.)
20-031 Lublin
z dopiskiem: „Podyplomowe Studium Legislacji”

Tel. (081) 537-51-33
e-mail: studium.legislacji@umcs.pl