Regulamin udzielania pożyczek

Załącznik Nr 1 do Statutu PKZP

Regulamin Udzielania Pożyczek

w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS w Lublinie

 

Członkowie PKZP o co najmniej dwumiesięcznym stażu członkowskim i wpłaconym wpisowym w wysokości 30 zł, mają prawo otrzymać z funduszu utworzonego
z wkładów członkowskich pożyczkę.

  1. Regulamin określa warianty wysokości udzielanych pożyczek przy spełnionym założeniu o wkładzie własnym.
  2. Maksymalna wysokość pożyczek wynosi 12 000 zł.
  3. Decyzje o wysokości pożyczek oraz o warunkach i okresach ich spłacania podejmuje Zarząd PKZP, uwzględniając możliwości finansowe PKZP.

WARIANT I – pożyczka 12 000 zł, przy założeniu, że wkład własny jest co najmniej w wysokości 4000 zł, a maksymalny okres spłaty 36 miesięcy.

Raty:
1) 10 miesięcy – 1 200 zł
2) 12 miesięcy – 1 000 zł
3) 15 miesięcy – 800 zł
4) 20 miesięcy – 600 zł
5) 24 miesiące – 500 zł
6) 30 miesięcy – 400 zł
7) 36 miesięcy – pierwsza rata 345 zł, następne 35 rat – 333 zł

WARIANT II – pożyczka 6300 zł, przy założeniu, że wkład własny jest co najmniej w wysokości 3300 zł, a maksymalny okres spłaty pożyczki 18 miesięcy.

Raty:
1) 10 miesięcy – 630 zł
2) 12 miesięcy – 525 zł
3) 15 miesięcy – 420 zł
4) 18 miesięcy – 350 zł

WARIANT III – pożyczka 5400 zł, bez założenia o wkładzie własnym, maksymalny okres spłaty pożyczki 18 miesięcy.

Raty:
1) 10 miesięcy – 540 zł
2) 12 miesięcy – 450 zł
3) 15 miesięcy – 360 zł
4) 18 miesięcy – 300 zł

WARIANT IV – pożyczki 4500 zł, bez założenia o wkładzie własnym, maksymalny okres spłaty pożyczki 18 miesięcy.

Raty:
1) 10 miesięcy – 450 zł
2) 12 miesięcy – 375 zł
3) 15 miesięcy – 300 zł
4) 18 miesięcy – 250 zł

WARIANT V – pożyczki do kwoty 4200 zł, okres spłaty od 10 do 12 miesięcy z podziałem do pełnej kwoty.

1. Składanie wniosków, poręczenia

Wszystkie wnioski są rejestrowane według daty wpływu i według tego są rozpatrywane.

1. A. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu i powinien zawierać:

1) Kwotę wnioskowanej pożyczki.

2) Zobowiązanie spłaty.

3) Zgodę na potrącenie spłat pożyczki z wynagrodzeń, z zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, a w razie skreślenia z listy członków PKZP, zgodę na natychmiastowe uregulowanie pozostałego do spłaty zadłużenia.

4) Poręczenie dwóch członków PKZP, jeżeli wnioskowana kwota pożyczki przewyższa wysokość wkładów pożyczkobiorcy;

5) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie.

6) Wniosek można złożyć dopiero po spłaceniu pożyczki uprzednio pobranej.
W wyjątkowej sytuacji można jeden raz w czasie trwania pożyczki dokonać tzw. „pożyczki  uzupełniającej” za pisemną zgodą żyrantów, po uprzednim spłaceniu ¾ zadłużenia.

7) Wnioski niespełniające w/w wymagań nie będą przyjmowane.

1. B. Zasady poręczeń:

1) w przypadku, gdy kwota pożyczki jest niższa lub równa kwocie wkładów, poręczenia nie są wymagane,

2) w przypadku, gdy kwota pożyczki przewyższa wysokość wkładów poręczyciele – członkowie Kasy potwierdzają poręczenie własnoręcznym podpisem,

3) poręczyciele swoim podpisem wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia za pracę, (zasiłku chorobowego lub wypoczynkowego) lub z własnych wkładów poręczonej pożyczki, w razie niespłacania jej przez pożyczkobiorcę,

4) członek PKZP może być jednocześnie poręczycielem tylko 2 pożyczek.

2. Spłata pożyczek

1) Spłaty pożyczek są dokonywane regularnie co miesiąc w wysokościach ustalonych przez Zarząd przy udzielaniu pożyczki.

2) Spłaty pożyczek są dokonywane przez potrącenie ustalonych rat z wynagrodzenia członka pracownika, ewentualnie z zasiłków chorobowych bądź wychowawczych. Emeryci i renciści dokonują wpłat rat pożyczki na konto PKZP.

3) W przypadku niemożliwości potrącenia raty z wynagrodzenia pożyczkobiorca spłaca ratę samodzielnie z własnych środków na konto Kasy.

4) W uzasadnionych przypadkach (choroba w rodzinie lub inne zdarzenie losowe), na pisemny wniosek pożyczkobiorcy Zarząd PKZP może odroczyć spłatę pożyczki. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie powinien przekroczyć 36 miesięcy od momentu jej przyznania.

5) W przypadku niedokonania spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie Zarząd PKZP ma prawo pokryć to zadłużenie w pierwszej kolejności z wkładów pożyczkobiorcy, a po ich wyczerpaniu pozostałą częścią zadłużenia Zarząd obciąża solidarnie odpowiedzialnych poręczycieli, wzywając ich do spłaty zadłużenia w terminach obowiązujących pożyczkobiorcę. Jeżeli poręczyciele  nie spłacą w tym terminie zadłużenia, Zarząd ma prawo pokryć zadłużenie z wkładów poręczycieli. W przypadku niedokonania spłaty pożyczki przez poręczycieli stosuje się przepisy  KC.

6) W razie śmierci członka PKZP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli. Zadłużenie to po umniejszeniu o wkłady członka winno być umorzone, a kwota pozostałego zadłużenia powinna być pokryta z funduszu rezerwowego.

Terminem prekluzyjnym do składania wniosków o pożyczkę z PKZP jest ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że jest to dzień pracy.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018 roku