Regulamin udzielania pożyczek

Załącznik Nr 1 do Statutu

Regulamin Udzielania Pożyczek
w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS w Lublinie

Członkowie PKZP o co najmniej dwumiesięcznym stażu członkowskim i wpłaconym wpisowym w wysokości 30 zł, mają prawo otrzymać z funduszu utworzonego z wkładów członkowskich pożyczkę.

 1. Regulamin określa warianty wysokości udzielanych pożyczek przy spełnionym założeniu o wkładzie własnym.
 2. Maksymalna wysokość pożyczek wynosi 12 000 zł.
 3. Decyzje o wysokości pożyczek oraz o warunkach i okresach ich spłacania podejmuje Zarząd PKZP, uwzględniając możliwości finansowe PKZP.

Wariant I – pożyczka 12 000 zł, przy założeniu, że wkład własny jest co najmniej w wysokości 4000 zł, a maksymalny okres spłaty 36 miesięcy. Pożyczkobiorca nie może wycofać powyższego wkładu do czasu spłaty pożyczki do wysokości kwoty stanowiącej jej zabezpieczenie. Wycofanie wkładu jest jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa w PZKP.

Raty:

 1. 10 miesięcy – 1 200 zł
 2. 12 miesięcy – 1 000 zł
 3. 15 miesięcy – 800 zł
 4. 20 miesięcy – 600 zł
 5. 24 miesiące – 500 zł
 6. 30 miesięcy – 400 zł
 7. 36 miesięcy – pierwsza rata 345 zł, następne 35 rat - 333 zł

Wariant II – pożyczka 6300 zł, przy założeniu, że wkład własny jest co najmniej w wysokości 3300 zł, a maksymalny okres spłaty pożyczki 18 miesięcy.Pożyczkobiorca nie może wycofać powyższego wkładu do czasu spłaty pożyczki do wysokości kwoty stanowiącej jej zabezpieczenie. Wycofanie wkładu jest jednoznaczne z rezygnacją z członkostwa w PZKP.

Raty:

 1. 10 miesięcy – 630 zł
 2. 12 miesięcy – 525 zł
 3. 15 miesięcy – 420 zł
 4. 18 miesięcy – 350 zł

Wariant III – pożyczka 5400 zł,bez założenia o wkładzie własnym, maksymalny okres spłaty pożyczki 18 miesięcy.Pożyczkobiorca nie może wycofać wkładu do wysokości 500 zł.

Raty:

 1. 10 miesięcy – 540 zł
 2. 12 miesięcy – 450 zł
 3. 15 miesięcy – 360 zł
 4. 18 miesięcy – 300 zł

Wariant IV – pożyczki 4500 zł,bez założenia o wkładzie własnym, maksymalny okres spłaty pożyczki 18 miesięcy. Pożyczkobiorca nie może wycofać wkładu do wysokości 500 zł.

Raty:

 1. 10 miesięcy – 450 zł
 2. 12 miesięcy – 375 zł
 3. 15 miesięcy – 300 zł
 4. 18 miesięcy – 250 zł

Wariant V – pożyczki do kwoty 4200 zł, okres spłaty od 10 do 12 miesięcy z podziałem do pełnej kwoty.Pożyczkobiorca nie może wycofać wkładu do wysokości 500 zł.

1. Składanie wniosków, poręczenia

Wszystkie wnioski są rejestrowane według daty wpływu i według tego są rozpatrywane.

A. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu i powinien zawierać:

 1. kwotę wnioskowanej pożyczki,
 2. zobowiązanie spłaty,
 3. zgodę na potrącenie spłat pożyczki z wynagrodzeń, z zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, a w razie skreślenia z listy członków PKZP, zgodę na natychmiastowe uregulowanie pozostałego do spłaty zadłużenia,
 4. poręczenie dwóch członków PKZP, jeżeli wnioskowana kwota pożyczki przewyższa wysokość wkładów pożyczkobiorcy,
 5. wniosek powinien być wypełniony czytelnie,
 6. wniosek można złożyć dopiero po spłaceniu pożyczki uprzednio pobranej. W wyjątkowej sytuacji można jeden raz w czasie trwania pożyczki dokonać tzw. „pożyczki uzupełniającej” za pisemną zgodą żyrantów, po uprzednim spłaceniu ¾ zadłużenia,
 7. wnioski niespełniające w/w wymagań nie będą przyjmowane.

B. Zasady poręczeń:

 1. w przypadku, gdy kwota pożyczki jest niższa lub równa kwocie wkładów, poręczenia nie są wymagane,
 2. w przypadku, gdy kwota pożyczki przewyższa wysokość wkładów poręczyciele – pracujący członkowie Kasy potwierdzają poręczenie własnoręcznym podpisem,
 3. poręczyciele swoim podpisem wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia za pracę, (zasiłku chorobowego lub wychowawczego) lub z własnych wkładów poręczonej pożyczki, w razie niespłacania jej przez pożyczkobiorcę,
 4. pracujący członek PKZP może być jednocześnie poręczycielem tylko 3 pożyczek.

2. Spłata pożyczek

 1. Spłaty pożyczek są dokonywane regularnie co miesiąc w wysokościach ustalonych przez Zarząd przy udzielaniu pożyczki.
 2. Spłaty pożyczek są dokonywane przez potrącenie ustalonych rat z wynagrodzenia członka pracownika, ewentualnie z zasiłków chorobowych bądź wychowawczych. Emeryci i renciści dokonują wpłat rat pożyczki na konto PKZP.
 3. W przypadku braku możliwości potrącenia raty z wynagrodzenia pożyczkobiorca spłaca ratę samodzielnie z własnych środków na konto Kasy.
 4. W uzasadnionych przypadkach (choroba w rodzinie lub inne zdarzenie losowe), na pisemny wniosek pożyczkobiorcy Zarząd PKZP może odroczyć spłatę pożyczki. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie powinien przekroczyć 36 miesięcy od momentu jej przyznania.
 5. W przypadku niedokonania spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie Zarząd PKZP ma prawo pokryć to zadłużenie w pierwszej kolejności z wkładów pożyczkobiorcy, a po ich wyczerpaniu pozostałą częścią zadłużenia Zarząd obciąża solidarnie odpowiedzialnych poręczycieli, wzywając ich do spłaty zadłużenia w terminach obowiązujących pożyczkobiorcę. Jeżeli poręczyciele nie spłacą w tym terminie zadłużenia, Zarząd ma prawo pokryć zadłużenie z wkładów poręczycieli.W przypadku niedokonania spłaty pożyczki przez poręczycieli stosuje się przepisy KC.
 6. W razie śmierci członka PKZP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli. Zadłużenie to po umniejszeniu o wkłady członka oraz w razie konieczności o należny zasiłek pogrzebowy, winno być umorzone, a kwota pozostałego zadłużenia powinna być pokryta z funduszu rezerwowego.

Terminem prekluzyjnym do składania wniosków o pożyczkę z PKZP jest ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że jest to dzień pracy.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021 roku