Regulamin Programu Absolwent UMCS

REGULAMIN PROGRAMU ABSOLWENT UMCS

O ile z treści regulaminu nie wynika inaczej, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

 • Program Absolwent UMCS, dalej zwany „Programem” - forma działalności uczelni, którą prowadzi Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów - Biuro Karier.
 • Absolwent UMCS - każdy, kto otrzymał dyplom ukończenia studiów I, II, III stopnia lub jest absolwentem studiów podyplomowych realizowanych w UMCS.
 • Uczestnik Programu Absolwent UMCS - osoba fizyczna, która spełniła wszelkie wymogi formalne niezbędne do uznania jej za uczestnika Programu Absolwent UMCS.
 • Karta Absolwenta UMCS - bezpłatna Karta z nadanym numerem identyfikacyjnym przysługująca uczestnikowi Programu Absolwent UMCS. Karta uprawnia do zniżek oraz rabatów, a także uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Program Absolwent UMCS.
 • Uczelnia, Uniwersytet - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

§ 1
Cele Programu Absolwent UMCS

Celem Programu jest budowanie i rozwijanie więzi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z absolwentami oraz zapewnienie im bezpośredniego dostępu do informacji o Uczelni, m.in. dotyczących oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, jak również o prowadzonych przez UMCS badaniach oraz umożliwienie im uczestniczenia w konkretnych przedsięwzięciach na preferencyjnych warunkach. Program to szeroka oferta działań o charakterze promocyjno-integracyjnym, w tym także zawodowa aktywizacja i promocja Absolwentów UMCS.

§ 2
Sposoby realizacji Programu Absolwent UMCS

 1. Utrzymywanie przez UMCS stałych kontaktów z Absolwentami UMCS.
 2. Kształtowanie bardzo dobrych relacji Absolwentów UMCS z całym środowiskiem akademickim UMCS, otoczeniem społeczno-gospodarczym, społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami.
 3. Stworzenie sieci kontaktów biznesowych między Absolwentami UMCS.
 4. Wspieranie aktywności zawodowej i naukowej Absolwentów UMCS.
 5. Upowszechnianie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, szkolenia).
 6. Wspieranie inicjatyw Absolwentów UMCS.
 7. Pozyskiwanie wszechstronnego wsparcia dla realizacji celów statutowych UMCS.
 8. Gromadzenie i publikowanie informacji o sukcesach Absolwentów UMCS.
 9. Lobbing na rzecz Uniwersytetu i Absolwentów UMCS.
 10. Organizacja spotkań Absolwentów UMCS (zjazdy, spotkania, konferencje naukowe, imprezy okolicznościowe).
 11. Współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UMCS oraz Fundacją Absolwentów UMCS.

§ 3
Organizacja Programu

 1. Program Absolwent UMCS koordynuje Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,  zwane dalej „Biurem”.
 2. Biuro tworzy i prowadzi bazę danych uczestników Programu oraz jego stronę internetową, odpowiada za organizację działalności, adekwatnie do wymogów prawnych przetwarzanie bazy danych i zapewnia przepływ informacji. W realizacji tych zadań współdziała z innymi jednostkami Uczelni.
 3. Program funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, jest otwarty na wszelkie inicjatywy jego uczestników.
 4. Głównym narzędziem komunikacji dla uczestników Programu jest portal absolwentów UMCS dostępny pod adresem www.absolwent.umcs.pl.
 5. Uczestnicy Programu zainteresowani udziałem w realizacji poszczególnych projektów podejmowanych przez Program zgłaszają swój akces do konkretnego przedsięwzięcia

§ 4
Warunki uczestnictwa w Programie Absolwent UMCS

 1. Uczestnikami Programu mogą być osoby, które w UMCS ukończyły studia I, II, III stopnia lub są absolwentami studiów podyplomowych realizowanych w UMCS.
 2. Status uczestnika Programu Absolwent UMCS przysługuje każdemu, kto spełnił wymogi formalne.
 3. Osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do Programu Absolwent UMCS znajdującego się na stronie www.absolwent.umcs.pl
 4. Osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do potwierdzenia prawdziwości danych podanych w formularzu poprzez stosowne oświadczenie składane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 5. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w deklaracji są nieprawdziwe, Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona uczestników Programu osoby, która przesłała formularz z danymi niezgodnymi z prawdą.
 6. Złożenie deklaracji uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5
Przywileje uczestników Programu Absolwent UMCS

 1. Uczestnicy Programu są uprawnieni do otrzymania Karty Absolwenta UMCS, upoważniającej do korzystania z Programu „Karta Absolwenta UMCS”. Szczegóły oferty Programu są dostępne na stronie: www.absolwent.umcs.pl Zasady realizacji Programu, w części dotyczącej Karty Absolwenta UMCS, uregulowano w oddzielnym Regulaminie Karty Absolwenta UMCS.
 2. Przywileje wynikające z uczestnictwa w Programie Absolwent UMCS i posiadania Karty Absolwenta UMCS:
 • dostęp do aktualnych informacji w formie newslettera o ofercie edukacyjnej UMCS w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwijającej się ofercie Programu,
 • dostęp do platformy internetowej Programu oraz możliwość korzystania ze wszystkich jej narzędzi,
 • zniżki na studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla posiadaczy Karty Absolwent UMCS oraz członków ich rodzin,
 • dostęp do zbiorów Biblioteki Głównej UMCS i infrastruktury sportowej Uczelni na preferencyjnych warunkach,
 • bezpłatny wstęp do Ogrodu Botanicznego UMCS,
 • oferta zniżek i rabatów przyznawanych Absolwentom przez firmy i instytucje zewnętrzne, których lista udostępniona jest  na stronie internetowej Programu w zakładce „Oferty Programu Absolwent”,
 • zniżki na oferty Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Centrum Kultury Fizycznej  UMCS i innych jednostek UMCS (oferta UMCS udostępniona jest  na stronie internetowej Programu w zakładce „Oferty Programu Absolwent”),
 • udział  w wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach organizowanych w UMCS w ramach Programu Absolwent UMCS,
 • korzystanie z doradztwa zawodowego i coachingu prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
 • dostęp do ofert pracy, praktyk i staży zamieszczanych przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS w serwisie www.brk.umcs.pl,
 • rozwój  swoich zainteresowań w klubach tematycznych (m.in. w  Klubach: Squasha, Szachowym),
 • uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych oraz w wybranych wydarzeniach naukowych na specjalnych warunkach (bezpłatnie lub w przypadku imprez biletowanych ze zniżką), 

§ 6
Prawa i obowiązki

 1. Uczestnik Programu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu o tym Biura Rozwoju Kompetencji drogą pocztową, mailową lub osobiście.
 2. Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub wykluczenia uczestnika z Programu Absolwent UMCS, gdy ten narusza regulamin lub prowadzi działania godzące w Program, jego uczestników lub Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 3. Osobie występującej lub wykluczonej z Programu Absolwent UMCS przestają przysługiwać przywileje uczestnika Programu i ma ona obowiązek zwrócić Kartę Absolwenta UMCS.

§ 7
Ochrona danych osobowych uczestników Programu Absolwent UMCS

 1. Przystępując do Programu Uczestnik zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla celów związanych z realizacją Programu Absolwent, w tym prowadzenia ewidencji Uczestników, a także w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych we wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym celach jest dobrowolne, chociaż w przypadku części zgód konieczne dla przystąpienia do Programu.
 2. Uczestnik Programu zostaje również poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach UMCS, skierowanych do Uczestników Programu, na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefon. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wskazanych urządzeń telekomunikacyjnych jest dobrowolne, chociaż konieczne dla otrzymywanie informacji o ofertach związanych z realizacją Programu drogą elektroniczną lub np. za pomocą sms-a.
 3. Dane osobowe Uczestników Programu gromadzone są w elektronicznej Bazie uczestników Programu Absolwent UMCS, zwanej dalej „Bazą”. Zakres danych przechowywanych w Bazie jest zgodny z zakresem danych zgromadzonych za pomocą Formularza.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, zgromadzonych w bazie jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl  W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod tym adresem e-mail.
 5. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez nich zgodę, w granicach, w jakich Uczestnicy wyrazili tę zgodę.
 6. UMCS będzie wykorzystywał zgromadzone w Bazie dane osobowe do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie UMCS może wykorzystywać dane Uczestników jedynie w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie, aż do czasu ich wygaśnięcia lub w innych celach i przez czas przewidziany przepisami prawa.
 7. Prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych Uczestników zgromadzonych w bazie ma wyłącznie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który zobowiązuje się zabezpieczać przedmiotowe dane zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnego, w szczególności regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uniwersytet zobowiązuje się nie udostępniać tych danych innym podmiotom oraz oświadcza, że nie będą one przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane teleadresowe Absolwentów, znajdujące się w bazie, mogą być udostępniane innym Uczestnikom Programu wyłącznie za zgodą osób, których one dotyczą.
 9. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z Bazy, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 10. Każdy Uczestnik ma również prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Każdy Uczestnik ma ponadto prawo do wycofania zgody, na podstawie której jego dane osobowe są wykorzystywane przez UMCS, w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

 § 8
Identyfikacja wizualna Programu Absolwent UMCS

 1. Logotyp Programu Absolwent UMCS jest jego oficjalnym znakiem identyfikującym i promocyjnym przyznanym i zatwierdzonym przez Uniwersytet, któremu przysługują do niego prawa.
 2. Logotyp, o którym mowa w pkt. 1 § 8, może być wykorzystywany wyłącznie do działań związanych z realizacją Programu Absolwent UMCS.

 § 9
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Programu, na której również - w miarę konieczności - wprowadzane są jego aktualizacje.
 2. Program Absolwent UMCS zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 3. O zmianach w regulaminie Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej Programu (www.absolwent.umcs.pl)
 4. Uczestnik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec zmian wprowadzonych do regulaminu, co jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w Programie.