Regulamin postępowania w przewodach doktorskich

Załącznik do uchwały nr IX/145/2017 Rady Wydziału Politologii UMCS z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich przeprowadzanych przez Radę Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich przeprowadzanych przez Radę Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

§ 1

Rada Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS przeprowadza przewód doktorski i nadaje stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce lub w zakresie nauk o mediach

§ 2

1. Przewód doktorski wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego doktora, zwanej dalej "kandydatem". Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat składa do Dziekana.
2. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:
   1) kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra,
   2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być wszczęty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej; koncepcja rozprawy doktorskiej powinna zawierać określenie problemu badawczego, opis założeń w postaci celu badawczego, hipotez badawczych poddanych weryfikacji, pytań badawczych, metod i technik badawczych, odniesienie się do dotychczasowego stanu badań oraz wstępną strukturę pracy,
   3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora pomocniczego lub kopromotora w przypadku wspólnych przewodów doktorskich
   4) zgodę na kierowanie przewodem doktorskim osoby proponowanej na promotora posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych lub dziedzin pokrewnych, a także zgodę promotora pomocniczego
   5) opinię osoby proponowanej na promotora o stanie zaawansowania pracy doktorskiej,
   6) życiorys,
   7) wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku, obejmujący wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki lub co najmniej jedną publikację naukową w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanej publikacji z międzynarodowej konferencji naukowej oraz informację o działalności popularyzującej naukę,
   8) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora.
3. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
   a) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
   b) opinię wydaną przez opiekuna naukowego potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych przez kandydata prac oraz wysoki stopień ich zaawansowania
4. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:
   1) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego,
   2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
5. Kandydat przedkłada także zobowiązanie macierzystej uczelni lub jednostki naukowej zatrudniającej kandydata do pokrycia kosztów przewodu, jeżeli wniosek dotyczy kandydata spoza UMCS. W przypadku, gdy kandydat nie może przedłożyć takiego zobowiązania Wydział zawiera z kandydatem umowę przenoszącą obowiązek pokrycia kosztów na kandydata.

§ 3

1. Każdy z dokumentów składanych przez kandydata musi być opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1311 ze zmianami), względnie certyfikatu językowego.
2. Wstępną decyzję o rozpoczęciu czynności w ramach przewodu doktorskiego, po analizie wniosku kandydata, podejmuje Kolegium Dziekańskie.
3. W przypadku wątpliwości co do poprawności i zasadności wniosku, Kolegium może poprosić o opinię członka Rady Wydziału Politologii, specjalistę w danej problematyce.
4. W przypadku postępowania dotyczącego obcokrajowca Kolegium Dziekańskie stwierdza, czy kandydat legitymuje się odpowiednim, uznanym w Polsce dyplomem, wymaganym na tym etapie postępowania. Jeżeli są to dyplomy zagraniczne ustala, czy mogą one być uznane na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych, względnie czy też potrzebna będzie ich uprzednia nostryfikacja w Polsce.
5. Dziekan po zapoznaniu się z wnioskiem oraz uznaniu przez Kolegium Dziekańskie, że złożona przez kandydata dokumentacja spełnia wszystkie wymagania formalne, przedstawia w imieniu Kolegium Radzie Wydziału wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz o wyznaczenie promotora.

§ 4

1. Rada Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, na podstawie wniosku złożonego przez Dziekana oraz po przeprowadzonej dyskusji podejmuje uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczeniu promotora.
2. Rada na wniosek Kolegium Dziekańskiego lub promotora może powołać promotora pomocniczego. Funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim może pełnić osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz stosowne doświadczenie w zakresie pracy naukowej i dydaktycznej i nie posiadająca uprawnień do samodzielnego pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. Do zadań promotora pomocniczego należy współpraca z promotorem w zakresie opieki nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.
3. Promotor może jednocześnie sprawować opiekę nad maksymalnie ośmioma doktorantami. Wskazana w zdaniu poprzedzającym liczba doktorantów odnosi się wyłącznie do doktorantów, którym Rada Wydziału Politologii i Dziennikarstwa wszczęła przewód doktorski po 1 października 2016 roku.
4. Promotor pomocniczy może sprawować jednocześnie opiekę nad maksymalnie dwoma doktorantami.

§ 5

1. Praca doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce lub w zakresie nauk o mediach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
2. Kandydat przedkłada promotorowi pracę doktorską wraz ze streszczeniem. Promotor przedkłada Dziekanowi pracę doktorską wraz z opinią o jej przyjęciu.
3. Zaleca się przedłożenie Dziekanowi wraz z pracą doktorską raportu z systemu antyplagiatowego.
4. Kolegium Dziekańskie, po zapoznaniu się z pracą doktorską i opinią promotora formułuje wniosek do Rady Wydziału o podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz o powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów doktorskich.
5. Po skierowaniu do Rady przez Dziekana wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym wraz z pracą doktorską oraz opinią promotora, kandydat przedkłada Radzie pięć egzemplarzy pracy doktorskiej wraz z wersją elektroniczną. Przedłożona praca powinna zawierać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim wpisane na odwrocie karty tytułowej lub odrębnej karcie pracy, streszczenie w języku polskim oraz tytuł i streszczenie w języku angielskim w formie papierowej i elektronicznej. Streszczenie pracy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej.
5. Po skierowaniu wniosku do Rady o wyznaczanie recenzentów kandydat informuje na piśmie Dziekana o swojej propozycji dotyczącej wyboru egzaminów z dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego, w przypadku, gdy nie posiada on stosownego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.
6. Jeżeli kandydat w wyznaczonym przez Radę Wydziału lub promotora terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich lub nie przedstawi rozprawy doktorskiej Rada może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego. Kandydat powinien przedstawić rozprawę doktorską w ciągu pięciu lat od wszczęcia przewodu doktorskiego. Z wnioskiem do Rady o zamknięcie przewodu występuje doktorant, promotor lub Dziekan.

§ 6

1. Na recenzentów powołuje się osoby o uznanym dorobku, posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce lub dziedzin, względnie dyscyplin pokrewnych. Przy powołaniu recenzentów przeprowadza się głosowanie odrębnie dla każdego kandydata.
2. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem lub doktorantem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do emerytowanych pracowników Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.
3. Recenzja pracy doktorskiej powinna zawierać ocenę jej wartości naukowej wraz z uzasadnieniem, a w szczególności opinię, czy rozprawa odpowiada warunkom określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Recenzja może zawierać również wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia pracy. Praca doktorska uzupełniona lub poprawiona wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów.
4. Recenzent przedkłada swoją opinię pracy doktorskiej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku w sprawie dokonania oceny rozprawy. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o jeden miesiąc. Recenzja winna być złożona w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wersja elektroniczna przesyłana jest w formie nośnika lub może być przekazana na wskazany w zamówieniu recenzji adres mailowy.
5. Recenzje zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału w dniu ich przekazania przez recenzentów i pozostają tam co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7

1. Podejmując uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów Rada powołuje Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie.
2. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
   a. Dziekan jako przewodniczący,
   b. Promotor,
   c. Egzaminator.
3. Do składu Komisji Egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny podstawowej powołuje się dodatkowo nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Wydziale posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:
   a) dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, to jest nauk o polityce lub nauk o mediach.
   b) dyscypliny dodatkowej obejmującej jeden przedmiot do wyboru:
   - w przypadku rozprawy z zakresu nauk o polityce: historia, socjologia, prawo, filozofia, ekonomia lub nauki o mediach
   - w przypadku rozprawy z zakresu nauk o mediach: filozofia, socjologia, psychologia, nauki o polityce, historia lub ekonomia
   c) języka obcego nowożytnego
5. Kandydat, który przedstawił stosowny certyfikat jest zwolniony z egzaminu w zakresie języka obcego nowożytnego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora z 26 września 2016 r., Dz.U. 2016, poz. 1586).
6. Egzaminy muszą być zdane przed przyjęciem przez Radę recenzji pracy doktorskiej oraz skierowaniem jej do publicznej obrony.
7. Terminy egzaminów doktorskich ustala, w porozumieniu z Komisjami Egzaminacyjnymi, Dziekan.
8. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż jeden raz.

§ 8

1. Rada Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, po zapoznaniu się z pracą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
2. Rada może powołać Komisję Doktorską celem przeprowadzenia publicznej obrony. Komisja Doktorska powoływana jest w liczbie, co najmniej siedmiu osób z uwzględnieniem w tej liczbie promotora oraz recenzentów rozprawy. W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez Dziekana.
3. Recenzenci oraz promotor, w przypadku, gdy nie jest członkiem Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, są pełnoprawnymi członkami Rady lub Komisji Doktorskiej w zakresie przeprowadzanej publicznej obrony pracy doktorskiej.
4. Zadaniem Komisji Doktorskiej jest przeprowadzenie publicznej obrony oraz przygotowanie dla Rady projektu uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub też odmowy nadania stopnia.
5. Po podjęciu przez Radę uchwały w sprawie przyjęcia pracy doktorskiej i dopuszczenia do jej publicznej obrony Dziekan, w porozumieniu z Radą lub Komisją Doktorską, ustala termin publicznej obrony.
6. Rada, w przypadku pojawienia się uzasadnionych zastrzeżeń, co do samodzielności pracy doktorskiej może, po powołaniu Komisji Doktorskiej, przejąć prowadzenie dalszych czynności wyłącznie przed Radą. Decyzję taką podejmuje Rada w formie uchwały.
7. W przypadku wspólnych przewodów doktorskich obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu wspólnej komisji. W skład wspólnej komisji powołuje się nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych reprezentujących wszystkie jednostki organizacyjne.

§ 9

1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na publicznym posiedzeniu Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS lub Komisji Doktorskiej z udziałem promotora i recenzentów. O dacie i miejscu obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w danej dyscyplinie naukowej oraz wywiesza się ogłoszenie w siedzibie jednostki naukowej i na jej stronie internetowej, co najmniej na 10 dni przed terminem obrony. W celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z jej treścią w zawiadomieniach należy również podać, gdzie rozprawa doktorska została złożona do wglądu.
2. Zawiadomienie recenzentów oraz pozostałych członków Rady lub Komisji Doktorskiej o terminie i miejscu publicznej obrony może nastąpić w formie zawiadomienia wysłanego na podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Wydruk zawiadomienia z poczty elektronicznej załącza się do dokumentacji kandydata. Dodatkowo, w przypadku osób niebędących członkami Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, załącza się potwierdzenie z poczty elektronicznej o otrzymaniu zawiadomienia. Powyższą zasadę stosuje się do kandydata.
3. Podczas publicznej obrony, która jest protokołowana przez osobę wyznaczoną przez Dziekana, promotor prezentuje sylwetkę kandydata. Doktorant przedstawia następnie główne koncepcję i założenia badawcze rozprawy, które powinny być również wyłożone w formie autoreferatu, po czym recenzenci przedstawiają swoje opinie. Dla przeprowadzenia obrony wystarcza obecność jednego z recenzentów. W przypadku nieobecności jednego z nich Dziekan zarządza odczytanie recenzji a następnie otwiera dyskusję. W dyskusji mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Kandydat ma możliwość odniesienia się do uwag recenzentów oraz wypowiedzi osób uczestniczących w publicznej obronie.
4. W przypadku, gdy Dziekan, na wniosek promotora lub z własnej inicjatywy uzna, że rozprawa doktorska zawiera treści objęte przepisami o tajemnicy państwowej, czynności przewodu doktorskiego przeprowadza się z zachowaniem tych przepisów.
5. Obrona może być przeprowadzana przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

§ 10

1. Po zakończeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Rada lub Komisja Doktorska odbywa posiedzenie niejawne. W jego trakcie recenzenci i pozostali członkowie Rady lub Komisji Doktorskiej oceniają przebieg publicznej obrony oraz odpowiedzi kandydata na zadawane pytania.
2. Po przeprowadzonej dyskusji powoływana jest w głosowaniu jawnym trzyosobowa Komisja Skrutacyjna celem przeprowadzenia głosowania tajnego i przeliczenia głosów.
3. Po przeprowadzeniu dyskusji:
   a) Rada lub Komisja Doktorska podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia obrony, z tym że uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony Komisja Doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem Radzie, która podejmuje uchwałę w tej sprawie
   b) Rada podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora, a w przypadku, gdy publiczna obrona przeprowadzana jest przed Komisją Doktorską, Komisja przygotowuje w głosowaniu tajnym dla Rady projekt uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
4. Nieprzyjęta przez Radę rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora w innych jednostkach organizacyjnych posiadających uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.
5. Protokolant przygotowuje protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej i podpisany składa w Sekretariacie.
6. Uchwała Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS o nadaniu stopnia naukowego doktora jest prawomocna z chwilą jej podjęcia. Osoba, której nadano stopień naukowy doktora, otrzymuje dyplom doktorski według ustalonego wzoru.
7. Kandydat, niezwłocznie po nadaniu stopnia naukowego doktora, składa w Sekretariacie kartę informacyjną o pracy badawczej SYNABA.
8. W przypadku sformułowania wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez recenzenta lub recenzentów, Komisja Doktorska, po przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, w głosowaniu tajnym podejmuje decyzję o jego zasadności i w przypadku pozytywnej opinii wnioskuje do Rady o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. Uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej podejmuje Rada w glosowaniu tajnym. Uchwała jest prawomocna z chwilą jej podjęcia.

§ 11

Uchwały Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS lub Komisji Doktorskiej w zakresie określonym niniejszym Regulaminem zapadają, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 10 ust. 2, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Rada podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce lub doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Do głosowania uprawnieni są członkowie Rady lub Komisji Doktorskiej posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 12

W przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie określa się uprawnienia Dziekana obejmują one również uprawnienia Prodziekana upoważnionego przez Dziekana.

§ 13

Osoba ubiegająca się o stopień naukowy doktora może wnieść od uchwał Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

§ 14

W zakresie nieokreślonym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz wydanych w celu jej wykonania rozporządzeń.