Regulamin postępowania habilitacyjnego

Załącznik do uchwały nr VIII/85/2014 Rady Wydziału Politologii z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych przez Radę Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych przez Radę Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

§ 1

Rada Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS przeprowadza postępowanie habilitacyjne i nadaje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

§ 2

 

 1. Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się, zwanej dalej "Habilitantem". Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Habilitant składa do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 2. W przypadku wskazania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS do przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych Rada powołuje ze swojego składu trzech członków Komisji Habilitacyjnej, w tym recenzenta, sekretarza Komisji i członka Komisji.
 3. Rada uznaje za celowe, aby do składu Komisji Habilitacyjnej powoływać dziekana lub prodziekana.

 

 § 3

 1. 1. Rada uznaje za celowe, aby Habilitant przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego przedłożył Dziekanowi następujące dokumenty:
  a. życiorys,
  b. autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych w formie papierowej i elektronicznej; autoreferat winien być zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, Dz. U. nr 196, poz. 1165,
  c. wykaz prac naukowych, z wyszczególnieniem prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  d. osiągnięcie naukowe określone w art. 16 ust. 2 ustawy.
 2. Dziekan po zapoznaniu się ze złożoną przez Habilitanta dokumentacją przedstawia ją na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału wraz z opinią Kolegium Dziekańskiego. Przed przedłożeniem dokumentacji Radzie Wydziału Dziekan może poprosić o jej ocenę członka Rady specjalizującego się w danej lub pokrewnej problematyce badawczej.
 3. Po przedłożeniu opinii Radzie Wydziału Dziekan może zarządzić głosowanie orientacyjne w sprawie oceny dorobku Habilitanta.
 4. Po przedstawieniu dokumentacji Radzie Dziekan informuje Habilitanta o akceptacji Rady odnośnie do wskazania Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, jako jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym.

§ 4

 1. Wskazana w paragrafie poprzedzającym procedura wstępna nie ogranicza prawa Habilitanta do złożenia wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z pominięciem Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.
 2. W przypadku pominięcia procedury określonej w § 3 Rada Wydziału po przekazaniu przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów dokumentacji Habilitanta może uznać się za niewłaściwą do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego i nie wyrazić zgody na przeprowadzenie czynności w postępowaniu habilitacyjnym. Podstawę do niewyrażenia zgody stanowić może w szczególności uznanie przez Radę braku jej kompetencji do przeprowadzenia postępowania w obszarze wiedzy wynikającym z osiągniecia naukowego Habilitanta, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy. 

§ 5

Recenzenci w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania Komisji Habilitacyjnej przygotowują recenzje, w których oceniają czy osiągnięcia naukowe Habilitanta spełniają kryteria określone w art. 16 ustawy, a w szczególności, czy osiągnięcia naukowe Habilitanta uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowią znaczny wkład w rozwój nauk społecznych w obszarze nauk o polityce oraz czy Habilitant wykazuje się istotną aktywnością naukową. Recenzje winny być złożone w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wersja elektroniczna przesyłana jest w formie nośnika lub może być przekazana na wskazany w zamówieniu recenzji adres mailowy.

 § 6

 Po powołaniu przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej i złożeniu ocen przez recenzentów sekretarz Komisji Habilitacyjnej, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, zwołuje posiedzenie Komisji.

 1. Miejscem posiedzenia Komisji Habilitacyjnej jest z zasady siedziba Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
 2. Powyższe postanowienie nie uchybia odbycia posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w formie wideokonferencji lub, wyjątkowo, poza siedzibą Wydziału Politologii.
 3. Przebieg postępowania Komisji Habilitacyjnej określają przepisy ustawy i rozporządzeń wykonawczych.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Komisji Habilitacyjnej pieczę sprawuje przewodniczący oraz sekretarz Komisji Habilitacyjnej.

§ 7

 Po posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej sekretarz Komisji przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, o której mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych

 1. Rada Wydziału po dyskusji podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.
 2. Uchwała przyjmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnieni są członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 8

W przypadkach wynikających z konieczności dotrzymania terminów określonych przepisami ustawy Dziekan może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału zwoływane jest w składzie członków uprawnionych do głosowania w zakresie nadawania stopni naukowych lub uprawnionych do głosowaniu w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego. W posiedzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Rady Wydziału, którzy są informowani o terminie posiedzenia.

§ 9

Najpóźniej po wyrażeniu przez Radę Wydziału zgody na przeprowadzenie czynności w postępowaniu habilitacyjnym Habilitant przedkłada Dziekanowi zobowiązanie macierzystej uczelni lub jednostki naukowej zatrudniającej Habilitanta do pokrycia kosztów postępowania habilitacyjnego, jeżeli wniosek dotyczy kandydata spoza Wydziału Politologii i Dziennikarswa UMCS. W przypadku, gdy Habilitant nie może przedłożyć zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym Wydział zawiera z Habilitantem umowę przenoszącą obowiązek pokrycia kosztów na Habilitanta.

§ 10

Osoba ubiegająca się o stopień naukowy doktora habilitowanego może wnieść od uchwały Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, jeżeli jest ona odmowna, odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Wydziału Politologii. 

§ 11

 W przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie określa się uprawnienia Dziekana obejmują one również uprawnienia Prodziekana upoważnionego przez Dziekana. 

§ 12

 W zakresie nieokreślonym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz wydanych w celu jej wykonania rozporządzeń.