Regulamin korzystania z Informatorium

Regulamin korzystania z Informatorium

§1

W Informatorium można korzystać z materiałów drukowanych zgromadzonych w księgozbiorze podręcznym oraz elektronicznych źródeł informacji.

§2

Aby uzyskać miejsce w Informatorium należy wpisać się do księgi odwiedzin oraz zdeponować ważny dokument identyfikacyjny

§3

Materiały wykorzystane na miejscu użytkownik pozostawia na wyznaczonych do tego celu miejscach nie włączając ich samodzielnie na półkę.

§4

Stanowiska komputerowe w Informatorium mogą być wykorzystywane do udostępniania stacjonarnych i sieciowych źródeł informacji, w których przeszukiwaniu pomagają dyżurujący bibliotekarze.

§5

Część stanowisk komputerowych przeznaczona jest do prac samodzielnych, mogą z nich korzystać tylko studenci UMCS.  Korzystanie z Internetu na tych stanowiskach wymaga od użytkownika zalogowania się na osobiste konto USOS UMCS.

§6

Po zakończeniu pracy użytkownik komputera powinien wykasować wprowadzone przez niego dane.

§7

Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

§8

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

§9

W przypadku naruszenia przez użytkownika zasad obowiązujących w Informatorium, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.

§10

Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

§11

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.

§12

Osoby korzystające z Informatorium zobowiązane są do:

  • zwrócenia książek lub zakończenia sesji na 15 minut przed zamknięciem Informatorium

  • zachowania ciszy

  • nie korzystania z telefonów komórkowych

  • nie spożywania napojów i artykułów spożywczych

  • respektowania ogólnie przyjętych zasad kultury i współżycia społecznego

  • pozostawienia wierzchnich okryć, teczek, plecaków, toreb itp. w szatni.

§13

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu mogą być czasowo lub stale pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.

§14

Za rzeczy pozostawione w Informatorium bibliotekarz dyżurny nie ponosi odpowiedzialności.

§15

Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki Głównej UMCS

 

Dyrektor

Biblioteki Głównej UMCS