Regulamin Funduszu Zapomogowego i Pogrzebowego

Załącznik nr 2 do Statutu PKZP przy UMCS

Regulamin Funduszu Zapomogowego i Pogrzebowego
w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS w Lublinie

§ 1

Fundusz zapomogowy powstaje:
1) z odpisów z funduszu rezerwowego PKZP,
2) odsetek od lokat terminowych

§ 2

1) Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom PKZP, nie częściej niż jeden raz w roku, w przypadkach nagłych zdarzeń losowych.
2) Wnioskodawca nie może otrzymać zapomogi więcej niż jeden raz z tego samego powodu.
3) Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 6 miesięcy od zdarzenia losowego.

§ 3

Członkowi przysługuje prawo ubiegania się o zapomogę w przypadkach losowych, a w szczególności:
1) uległ ciężkiemu wypadkowi,
2) zapadł na chorobę nieuleczalną,
3) przeszedł skomplikowaną (lub szczególnie kosztowną) operację ratującą życie lub zdrowie, i innych zdarzeniach losowych,
4) dotknęła go śmierć współmałżonka, dziecka lub innych członków bliskiej rodziny,
5) został dotknięty klęską żywiołową,
6)poniósł poważne straty finansowe w związku ze statusem ofiary przestępstwa.

§ 4

Podstawą do otrzymania pomocy jest przedstawienie aktualnej dokumentacji oraz odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego podstawę wnioskowania o pomoc. W przypadku wnioskowania o zapomogę na podstawie § 3 podpunkt 1-3 - należy przedstawić zaświadczenie od lekarza oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty; dla podpunktu 4 – akt zgonu;dla podpunktu 5-6 - operat szkodowy, protokół z Policji, Straży Pożarnej.
Zapomogi dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności rozpatrywane są indywidualnie przez Zarząd PKZP.

§ 5

Zapomogi losowe udzielane są w miarę posiadanych przez PKZP środków.

§ 6

Wnioski rozpatrywane są według kolejności składania.

§ 7

Fundusz pogrzebowy tworzy się:

  • z odpisów z funduszu rezerwowego PKZP,
  • z wpłat wnoszonych przez członków:
    • minimalna składka na fundusz pogrzebowy dla pracowników wynosi 3 zł – miesięcznie,
    • minimalna składka dla emerytów i rencistów wynosi 10 zł – rocznie.

1. Wypłata świadczenia (zasiłku pogrzebowego) z Funduszu pogrzebowego następuje na podstawie złożonego wniosku i przedstawionego do wglądu aktu zgonu.
2. Wysokość świadczenia (zasiłku pogrzebowego) z Funduszu pogrzebowego z tytułu śmierci:
a) członka PKZP UMCS wynosi 1000 zł.
b) współmałżonka członka PKZP UMCS wynosi 600 zł
c) nieletniego dziecka członka PKZP UMCS wynosi 600 zł
d) rodziców i teściów członka PKZP UMCS wynosi 500 zł.
Brak na bieżąco opłacanych składek może skutkować odmową wypłaty świadczeń z PKZP.

Regulamin obowiązuje od 01.02.2021 roku.