Regulamin Funduszu Zapomogowego i Pogrzebowego

Załącznik Nr 2 do Statutu PKZP

 

Regulamin Funduszu Zapomogowego i Pogrzebowego

w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS w Lublinie

 

§ 1

Fundusz zapomogowy powstaje:

 1. z odpisów z funduszu rezerwowego PKZP,
 2. z dobrowolnych wpłat wnoszonych przez członków.

§ 2

Fundusz zapomogowy jest przeznaczony na udzielanie zapomóg jeden raz w roku kalendarzowym członkom PKZP w razie szczególnych wydarzeń losowych.

§ 3

Członkowi przysługuje prawo ubiegania się o zapomogę w przypadkach losowych, a w szczególności:

 1. uległ ciężkiemu wpadkowi,
 2. zapadł na chorobę nieuleczalną,
 3. cierpi na chroniczne schorzenie wymagające ciągłego leczenia,
 4. przeszedł skomplikowaną (lub szczególnie kosztowną) operację ratującą życie lub zdrowie, i innych zdarzeniach losowych,
 5. ma nakazane używanie lekarstw, protez lub innych przedmiotów niezbędnych osobie niepełnosprawnej,
 6. dotknęła go śmierć współmałżonka, dziecka lub innych członków rodziny będących na jej utrzymaniu,
 7. został dotknięty klęską żywiołową,
 8. poniósł poważne straty finansowe w związku ze statusem ofiary przestępstwa.

§ 4

Podstawą do otrzymania pomocy jest przedstawienie wniosku oraz odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego podstawę wnioskowania o pomoc. W przypadku wnioskowania o zapomogę na podstawie § 3 podpunkt 1-5 -  należy przedstawić zaświadczenie od lekarza oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty, dla podpunktu dla podpunktu 6 – akt zgonu, dla podpunktu 7-8- operat szkodowy, protokół z Policji, Straży Pożarnej.

§ 5

Zapomogi losowe udzielane są w miarę posiadanych przez PKZP środków.

§ 6

Wnioski rozpatrywane są według kolejności składania.

§ 7

 1. Wypłata świadczenia (zasiłku pogrzebowego) z Funduszu pogrzebowego następuje na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć Akt zgonu (kopia).
 2. Wysokość świadczenia (zasiłku pogrzebowego) z Funduszu pogrzebowego z tytułu śmierci:
  1. członka PKZP UMCS wynosi 1000 zł.
  2. współmałżonka członka PKZP UMCS wynosi 600 zł
  3. nieletniego dziecka członka PKZP UMCS wynosi 600 zł
  4. rodziców i teściów członka PKZP UMCS wynosi 500 zł

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018 roku