Regulamin jednostki ogólnouczelnianej Centrum Europejskie UMCS

(załącznik do Zarządzenia nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianejjednostki organizacyjnej Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)  

W związku z podpisaniem porozumienie pomiędzy UMCS a Uniwersytetem Lotaryńskim
w Nancy, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza, Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka, Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz miastem Nancy i miastem Lublin w celu rozwijania problematyki integracji europejskiej, prawa europejskiego oraz funkcjonowania instytucji europejskich, tworzy się na Uniwersytecie Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Europejskie UMCS 

   Zasady ogólne 

§1

 1. Centrum Europejskie UMCS, zwane dalej Centrum, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwanego dalej Uniwersytetem, o charakterze naukowo-badawczym, powołaną na podstawie § 16 ust. 1 Statutu UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r.
 2. Centrum powołuje Rektor Uniwersytetu, który również zatwierdza regulamin jednostki.

§2

 1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rektor lub z jego upoważnienia prorektor właściwy ds. badań naukowych, któremu bezpośrednio podlegają Dyrektor Centrum
  i jego zastępca.
 2. W zakresie określania i realizacji zadań Centrum współpracuje merytorycznie
  z Wydziałami Politologii oraz Prawa i Administracji. 

Cele i zadania Centrum

 §3

Cele i zadania Centrum określa porozumienie zawarte pomiędzy UMCS a Uniwersytetem Lotaryńskim w Nancy, Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza, Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka, Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz miastem Nancy i miastem Lublin.

Organizacja Centru

§4

 1. W Centrum funkcjonuje Rada Programowa, zwana dalej Radą, będąca organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Centrum.
 2. Rada liczy nie więcej niż 15 członków, w tym po jednym przedstawicielu Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego, miasta Nancy, Miasta Lublin oraz po dwóch przedstawicieli Wydziałów Politologii oraz Prawa i Administracji. Członków Rady powołuje i odwołuje Rektor na okres kadencji władz rektorskich, przy czym pierwsza kadencja członków Rady wygasa w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 3. Funkcja członków Rady ma charakter społeczny i nie jest wynagradzana.
 4. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera bezwzględną większością głosów spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący, w zastępstwie Przewodniczącego, wykonuje wszystkie prawa
  i obowiązku przysługujące Przewodniczącemu.
 5. Przewodniczący kieruje pracami Rady, otwiera, prowadzi, zamyka posiedzenia, czuwa nad ich sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad. Przewodniczący kieruje dyskusją i udziela głosu członkom oraz zaproszonym gościom.
 6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący może zrezygnować z pełnienia tej funkcji, może zostać także odwołany w każdym czasie. Odwołanie Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 30% członków Rady. Głosowanie w sprawie odwołania Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego odbywa się bezwzględną większością głosów 
  z zastrzeżeniem obecności co najmniej 50% członków Rady podczas głosowania.
 7. Do kompetencji Rady należy:

a)      inicjowanie kierunków działalności Centrum,

b)      zatwierdzanie planów rozwoju Centrum oraz przyjmowanie informacji z ich realizacji,

c)      wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku, przy czym Przewodniczący może je zwołać w każdym czasie.
 2. Zaproszenie na posiedzenie Rady wraz z porządkiem obrad oraz materiałami doręcza się pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równego rozkładu głosów, decyduje głos Przewodniczącego, o ile jest obecny na posiedzeniu.
 4. Głosowania odbywają się w trybie jawnym. Rada może w drodze uchwały wyłączyć jawność głosowania.
 5. Uchwały Rady dla swojej ważności wymagają podpisu Przewodniczącego Rady.
 6. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady uprawniony jest Przewodniczący.
 7. Bez odbycia posiedzenia Rady mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie elektroniczne. W przypadku głosowania elektronicznego Przewodniczący Rady doręcza członkom Rady na ich adresy mailowe projekt uchwały. Członkowie Rady w terminie tygodnia od doręczenia uchwały mogą złożyć swój głos drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu uchwały członkowi Rady, jego oświadczenie o wykonaniu prawa głosu nie zostało doręczone, przyjmuje się, ze ten członek Rady Programowej nie brał udziału w głosowaniu. Głosowanie elektroniczne jest ważne, jeżeli brała w nim udział
  co najmniej połowa członków Rady.
 8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół (zwierający numer, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, tekst uchwał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków Rady o ile żądali zamieszczenia ich w protokole).
 9. Protokół powinien być podpisany przez osobę sporządzającą oraz Przewodniczącego      niezwłocznie po jego sporządzeniu. 

   §6       

 1. Pracami Centrum kieruje Dyrektor i jego zastępca, powoływani i odwoływani przez Rektora na okres kadencji władz rektorskich, przy czym pierwsza kadencja Dyrektora wygasa w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 2. Do obowiązków Dyrektora Centrum i jego zastępcy należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością Centrum;

2)      przygotowywanie planów działalności Centrum oraz przedstawianie Radzie informacji z ich realizacji;

3)      przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Centrum;

4)      rozliczanie i potwierdzanie wykonania umów, związanych z działalnością Centrum;

5)      przygotowywanie i przedstawianie Rektorowi rocznego planu rzeczowo-finansowego Centrum do zatwierdzenia;

6)      składanie Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności Centrum w terminie do końca lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym.

§7

 1. Centrum prowadzi działalność w oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy, podlegający zatwierdzeniu przez Rektora.
 2. Dyrektor przedstawia plan rzeczowo-finansowy na rok następny w terminie określonym w przepisach wewnętrznych Uniwersytetu.
 3. Centrum pozyskuje środki na działalność statutową ze źródeł zewnętrznych, prowadząc również działalność komercyjną.

Przepisy przejściowe i końcowe

§8

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum dokonuje Rektor w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany regulaminu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.