Regulamin

KONKURS NA GLOSĘ DO ORZECZENIA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTARCYJNEGO Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO 

 § 1 

Niniejszy Regulamin określa organizację I Ogólnopolskiego Konkursu na glosę, zwanego dalej Konkursem, a także warunki uczestnictwa, oceny zgłoszonych glos i nagradzania uczestników Konkursu. 

§ 2 

Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Patronat honorowy nad Konkursem objęła Katedra Prawa Finansowego UMCS w Lublinie. 

§ 3 

1.Uczestnikiem Konkursu mogą osoby fizyczne będące studentami kierunków prawniczych na uczelniach publicznych i niepublicznych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2.W konkursie nie mogą wziąć udziału: 

1) osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź zlecenia u organizatora bądź dowolnego z patronów konkursu; 

2) osoby posiadające tytuł magistra;  

3) członkowie Jury Konkursowego oraz członkowie ich rodzin. 

§ 4 

Celem Konkursu jest zapoznanie Uczestników z aktualnymi problemami postępowania podatkowego, pojawiającymi się w praktyce stosowania prawa i orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Celem konkursu jest także rozwijanie wśród uczestników umiejętności krytycznego i samodzielnego myślenia, a także pisania tekstów prawniczych. 

§ 5 

1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu glosy do wybranego samodzielnie przez uczestnika wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z zastrzeżeniem, że wyrok ten nie został wydany przed 1 grudnia 2017 roku. 

2.  Objętość pracy nie może być mniejsza 10 tysięcy znaków ze spacjami i większa niż 25 tysięcy znaków ze spacjami (wliczając przypisy). Czcionka Arial, rozmiar 12 – przypisy 10, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza, wyjustowana, marginesy 2,5) 

3. Glosa powinna zawierać streszczenie stanu faktycznego oraz część merytoryczną. Przypisy należy konstruować w oparciu o wytyczne redakcyjne stosowane przez „Financal Law Working Papers” (dostępne na stronie Internetowej czasopisma). 

§ 6 

1. Glosy należy nadsyłać do dnia 15 lipca 2021 r. drogą elektroniczną na adres:
sknpp.konkurs.glosa@gmail.com

2. Glosy nadesłane w terminie późniejszym nie będą podlegać ocenie. 

§ 7 

Nagłówek pracy powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, nazwę uczelni, tryb i rok studiów, adres e-mail, sygnaturę glosowanego orzeczenia. 

§8 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie miesiąca od zamknięcia zgłoszeń poprzez wiadomości nadesłane autorom oraz opublikowane na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego UMCS (www.umcs.pl/pl/sknpp.htm) 

§ 9 

Nadesłane glosy oceniane będą przez Jury Konkursowe składające się z pracowników Katedry Prawa Finansowego UMCS pod przewodnictwem Prof. dra hab. Antoniego Hanusza. 

§ 10

Kryteria oceny nadesłanych prac: logika i trafność argumentacji, samodzielność w stawianiu tez, dobór i znajomość cytowanego orzecznictwa, sposób ujęcia tematu, rzetelność warsztatu badawczego (język i kompozycja pracy). 

§ 11

1. Organizatorzy przewidują dyplomy, nagrody rzeczowe i publikacje autorów trzech najwyżej ocenionych glos. 

2. Organizatorzy przewidują certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich uczestników konkursu. 

§ 12 

Zgłoszona do Konkursu glosa powinna zawierać:  

- oświadczenie Uczestnika, iż jest autorem zgłaszanej glosy, a także że nie była ona nigdzie publikowana ani zgłaszana do publikacji w całości ani w części; 

- zgodę na publikację glosy w „Financal Law Working Papers” oraz innym wskazanym czasopiśmie w przypadku jej nagrodzenia lub wyróżnienia. 

§ 13 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

§ 14 

Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać od członków Komitetu Organizacyjnego Konkursu lub pod adresem mailowym Konkursu.