Regulamin

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w trosce o:

  • zachowanie dziedzictwa kulturowego dziennikarzy prasy, radia, telewizji i nowych mediów regionu lubelskiego ,
  • ukazanie wzorców realizacji ich społecznego powołania,
  • uznanie osobistego wkładu talentu, pracowitości i poświęcenia,
  • zachętę młodych adeptów sztuki dziennikarskiej do twórczej kontynuacji odziedziczonych wartości humanistycznych,

powołały w 2014 r. doroczną nagrodę Akademicki Laur Dziennikarski (AKLAUD), której partnerem instytucjonalnym od 2019 r. jest Prezydent Miasta Lublin.

2. Nagroda przyznawana jest osobom łączącym pracę w mediach z aktywnością akademicką, w dwóch kategoriach: AKLAUD i AKLAUD MŁODYCH.

3. Laureat nagrody otrzymuje statuetkę AKLAUDA oraz nagrodę pieniężną.

4. Termin i miejsce ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagrody są ustalane corocznie przez Kapitułę nagrody i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.aklaud.umcs.pl.

5. Kapituła nagrody Akademickiego Lauru Dziennikarskiego składa się z:

  • Członków założycieli w osobach prof. dr hab. Iwony Hofman oraz prof. dr. hab. Karola Klauzy,
  • Przedstawicieli władz kierunków dziennikarskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Laureatów nagrody,
  • Sekretarza Kapituły.

6. Członkowie Kapituły mogą złożyć rezygnację z udziału w pracach Kapituły w formie pisemnej na ręce Sekretarza, drogą elektroniczną na adres aklaud@umcs.pl lub drogą pocztową: Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin (z dopiskiem „AKLAUD”).

7. Skład Kapituły może zostać rozszerzony o przedstawicieli innych szkół wyższych regionu lubelskiego, które prowadzą kwalifikowane studia z zakresu komunikowania społecznego i dziennikarstwa. Inne szkoły wyższe mogą wnioskować o współuczestnictwo w pracach Kapituły pisemnie, składając wniosek na ręce Sekretarza, drogą elektroniczną na adres aklaud@umcs.pl lub drogą pocztową: Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin (z dopiskiem „AKLAUD”). Decyzje o współpracy z innymi szkołami wyższymi są podejmowane przez Kapitułę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, w głosowaniu tajnym. W przypadku oddania równej liczby głosów za oraz przeciw, decydujący głos ma Przewodniczący.

8. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, wspierany przez Sekretarza. Przewodniczący i Sekretarz są wybierani spośród członków Kapituły zwykłą większością głosów.

9. W obradach Kapituły nie uczestniczą osoby, których propozycja przyznania nagrody dotyczy osobiście, jak również osoby pozostające w stosunkach służbowych lub osobistych z kandydatami do nagrody.

10. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie.

11. Kapituła prowadzi stronę internetową www.aklaud.umcs.pl dbając o promocję, dokumentację prac oraz popularyzowanie idei nagrody, laureatów i misji instytucji założycielskich.

12. Nominacje do nagrody mogą zgłaszać członkowie Kapituły, wykładowcy i organizacje studenckie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także redakcje lokalnych mediów i stowarzyszenia dziennikarskie działające na terenie Lubelszczyzny.

13. Nominacje wraz z uzasadnieniem można składać do 14 lutego danego roku na piśmie na ręce Sekretarza, drogą elektroniczną na adres aklaud@umcs.pl lub drogą pocztową: Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin (z dopiskiem „AKLAUD”). Nominacje złożone po dacie, o której mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

14. O przyznaniu nagrody we wszystkich kategoriach decyduje Kapituła. Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, w głosowaniu tajnym. Każdy członek Kapituły może oddać jeden głos podczas głosowania w każdej z kategorii. W przypadku oddania równej liczby głosów na kilka nominacji w danej kategorii, decydujący głos ma Przewodniczący.

15. Z obrad Kapituły sporządza się protokół.

16. Udział potencjalnych sponsorów upubliczniany jest podczas gali i w ewentualnych publikacjach wydawanych pod auspicjami Kapituły nagrody AKLAUD.

17. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją prac Kapituły oraz przyznaniem nagrody AKLAUD jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie (20-031), przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5. Przekazane Kapitule dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i wręczenia nagrody AKLAUD, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, tzn. wręczenie nagrody AKLAUD. Zbierane dane będą przetwarzane w okresie niezbędnym do wyłonienia laureatów i wręczenia im nagród, nie będą podlegały rozpowszechnieniu ani profilowaniu, nie będą o nie również podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje. Osoba, której dotyczą dane ma: (1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; (2) prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych; (3) prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co będzie skutkowało wykluczeniem możliwości ubiegania się o nagrodę AKLAUD; (4) prawo złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania danych do organu nadzorczego.

18. Prawa autorskie do referatów i publikacji z imprez towarzyszących gali pozostają przy ich twórcach, z zaznaczeniem wkładu organizatora, tj. Kapituły nagrody AKLAUD, oraz z podaniem daty i miejsca ich prezentacji.

19. Regulamin nagrody może ulegać zmianom. Decyzje o modyfikacjach regulaminu są podejmowane przez Kapitułę zwykłą większością głosów, i w terminie 7 dni podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.aklaud.umcs.pl. W przypadku oddania równej liczby głosów za oraz przeciw zmianom, decydujący głos ma Przewodniczący.

20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnego.

Lublin, 3 lutego 2020 r.