Regulamin

REGULAMIN AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMCS

 

§ 1

Definicje pojęć użytych w regulaminie

 1. Uczelnia – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 2. Program – Akademia Przedsiębiorczości UMCS.
 3. Kandydat – osoba, która ubiega się o uczestnictwo w programie.
 4. Organizatorzy Programu - Biuro Rozwoju Kompetencji i Wydział Ekonomiczny UMCS.
 5. Uczestnik programu – kandydat, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany do udziału w programie.
 6. Świadczenie – korzyść pozafinansowa lub finansowa otrzymywana w ramach programu przez jego uczestników.
 7. Ścieżka edukacyjna – zbiór świadczeń oferowanych uczestnikom w ramach Akademii Liderów (I ścieżka) oraz Akademii Biznesu (II ścieżka).
 8. Biuro Programu – miejsce, w którym wykonywane są czynności polegające na zarządzaniu programem i obsłudze administracyjnej uczestników – Biuro Rozwoju Kompetencji, ul. Sowińskiego 12/5, 20-040 Lublin.
 9. Strona internetowa programu: www.akademia.umcs.pl

 

§2

Cel programu

Celem Akademii Przedsiębiorczości UMCS jest wykształcenie przez Uczelnię profesjonalistów gotowych do realizacji swoich pomysłów biznesowych, a także do pełnienia roli liderów w instytucjach lub przedsiębiorstwach.

 

§3

Narzędzia realizacji celu programu

 1. Narzędziami realizacji celu programu są dwie ścieżki edukacyjne – Akademia Liderów i Akademia Biznesu.
 2. Akademia Liderów jest przeznaczona dla osób zainteresowanych rozwojem własnego potencjału przedsiębiorczego, dzięki czemu będą przygotowane do pełnienia roli liderów w instytucjach lub przedsiębiorstwach.
 3. Akademia Biznesu jest przeznaczona dla osób prowadzących lub chcących prowadzić własną działalność gospodarczą.
 4. Uczestnicy programu otrzymują świadczenia w ramach Akademii Liderów i Akademii Biznesu, których aktualna lista jest zamieszczona na stronie internetowej programu przed rozpoczęciem rekrutacji do danej edycji programu.
 5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 są udzielane uczestnikom zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej programu przed rozpoczęciem rekrutacji do danej edycji programu.

 

§4

Zasady uczestnictwa w programie

 1. Uczestnikami programu mogą być studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci Uczelni.
 2. Istnieje możliwość uczestnictwa w obydwu ścieżkach edukacyjnych jednocześnie oraz w innej ścieżce edukacyjnej w kolejnej edycji programu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w programie jest dokonanie rejestracji przez kandydata.
 4. W celu dokonania rejestracji kandydat wypełnia elektronicznie formularz zgłoszeniowy do wybranej ścieżki edukacyjnej dostępny na stronie internetowej programu.
 5. Przyjmuje się, że dokumenty wymienione w ust. 4 określają stan faktyczny i prawny na dzień ich wypełnienia.
 6. Uczestnictwo w programie jest odpłatne.
 7. Opłata za uczestnictwo w każdej ścieżce edukacyjnej wynosi 100 zł dla studentów i doktorantów oraz 200 zł dla pracowników i absolwentów (zarejestrowanych w Programie Absolwent UMCS).
 8. Opłatę, o której mowa w ust. 7 należy uiścić w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Biuro Programu informacji o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w programie.
 9. Opłatę, o której mowa w ust. 7 należy uiścić dokonując przelewu na konto Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o numerze: 92 1140 1094 0000 2905 1600 1280, w tytule przelewu należy wskazać nazwę ścieżki edukacyjnej, za udział w której uczestnik dokonuje płatności, czyli: „Akademia Liderów” albo „Akademia Biznesu”.
 10. W terminie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty za udział w Programie zostanie wystawiona faktura VAT. Fakturę będzie można odebrać w Biurze Rozwoju Kompetencji, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu z pracownikami Biura.

   

 

      §5

Rekrutacja do programu

 1. Rekrutacja do udziału w każdej ze ścieżek edukacyjnych jest prowadzona odrębnie.
 2. Informacja o rekrutacji jest każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej Programu oraz w miarę możliwości, przekazywana za pośrednictwem mediów akademickich.
 3. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego do wybranej ścieżki edukacyjnej, wskazanego w  §4, ust. 4.
 4. Przed przystąpieniem do rekrutacji, kandydat powinien zapoznać się z ofertą świadczeń w ramach danej ścieżki edukacyjnej oraz harmonogramem ich udzielania.
 5. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w wybranej ścieżki edukacyjnej decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie której pracownik Biura Programu przygotowuje listę uczestników. Kwalifikacja kandydatów do udziału w programie jest prowadzona w oparciu o ich kolejność zgłoszeń, do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.
 6. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w danej ścieżce edukacyjnej są informowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie do 3 roboczych dni od zakończenia terminu rejestracji.
 7. Niedokonanie przez kandydata zakwalifikowanego do udziału w programie opłaty, o której jest mowa w §4, ust. 7 w terminie wskazanym w §4, ust. 8 jest równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w programie. W takim przypadku w jego miejsce kwalifikowany do udziału w programie jest kandydat zajmujący kolejne miejsce na liście rezerwowej. Kandydat taki jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym fakcie przez pracownika Biura Programu i jest zobligowany do uiszczenia opłaty za udział w programie z zachowaniem terminu wskazanego w §4, ust. 8.

 

§6

Zmiana miejsca i terminów  udzielania świadczeń Uczestnikom.

Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca i terminów udzielania świadczeń uczestnikom w ramach poszczególnych ścieżek edukacyjnych. W takim przypadku uczestnicy każdorazowo zostaną poinformowani drogą elektroniczną o tym fakcie na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem udzielania świadczeń.

 

§7

Zasady ukończenia uczestnictwa w programie

 1. W celu ukończenia udziału w programie uczestnik jest zobligowany do:
  a) obecności na wszystkich zajęciach realizowanych w programach poszczególnych ścieżek edukacyjnych,
  b) wypełnienia kwestionariuszy ewaluacyjnych.
 2. Uczestnik, który ukończył udział w programie otrzymuje pisemne poświadczenie tego faktu w postaci certyfikatu          uczestnictwa.
 3. Uczestnikowi, który zrezygnował w udziału w programie po rozpoczęciu udzielania świadczeń nie przysługuje zwrot  opłaty, o której mowa w §4, ust. 7.

 

 

§8

Reklamacje

 1. Zasady składania reklamacji: Reklamacje należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: brk@umcs.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń w ramach danej ścieżki edukacyjnej.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 30 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby ją składającej (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), powód reklamacji i uzasadnienie.
 4. Powodem reklamacji nie mogą być czynniki niezależne od Organizatorów.

 

§9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą w Lublinie (20-031), Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, NIP 712-010-36-92, REGON 000001353.
 2. Uczelnia przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w formularzu, w celach wskazanych w zgodach. Dane mogą być przetwarzane przez Uczelnię w okresie obowiązywania zgody lub do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, wycofania zgody albo wykonania usługi, a po tym czasie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, w celach statutowych, archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. Jednocześnie Uczelnia informuje, że na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji w/w celów. Brak zgody uniemożliwia udział w Programie. Uczelnia informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.
 5. Uczelnia wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2018 roku.
 2. Uczestnik programu jest zobligowany do przestrzegania regulaminu.
 3. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Kierownik Biura Rozwoju Kompetencji.