Regulamin

Regulamin konkursów

na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 1. Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS ustanawia nagrody za najlepszą pracę dyplomową z zakresu: 1) bezpieczeństwa narodowego; 2) dziennikarstwa i komunikacji społecznej; 3) politologii; 4) produkcji medialnej; 5) społeczeństwa informacyjnego; 6) stosunków międzynarodowych; 7) international relations; 8) studiów wschodnich; 9) studiów wschodnioeuropejskich.

 2. Nagroda z zakresu stosunków międzynarodowych nosi imię Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia. Nagroda z zakresu studiów wschodnioeuropejskich nosi imię Profesora Oskara Haleckiego.
 3. Do konkursów mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe absolwentów studiów I i II stopnia obronione na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w danym roku akademickim w terminie do 30 września.
 4. Pracę zgłasza promotor lub recenzent sekretarzowi kapituły konkursu w terminie do 1 października. Jedna osoba może zgłosić 1 pracę magisterską i 1 pracę licencjacką. Praca może być zgłoszona tylko w jednym konkursie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Zgłoszenie pracy następuje po uzyskaniu pisemnej zgody autora pracy.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody przez autora  na upublicznienie pracy w przypadku jej nagrodzenia.
 6. Konkursy rozstrzygane są do 15 stycznia. Informacja o wynikach konkursu jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału i publikowana w „Wiadomościach Uniwersyteckich”.
 7. Nagrody przyznaje dziekan na wniosek kapituły konkursu. W skład Kapituły wchodzą: członkowie kolegium dziekańskiego, sekretarz kapituły oraz superrecenzenci.
 8. Dziekan powołuje sekretarza kapituły oraz superrecenzentów. Sekretarz kapituły jest powoływany na okres 4 lat. Superrecenzenci powoływani są na okres 2 lat.
 9. Superrecenzenci przygotowują swoje recenzje w oparciu o arkusz, obejmujący ocenę: stopnia oryginalności podjętego tematu, układu i struktury pracy, wartości merytorycznej pracy, poprawności metodologicznej pracy, bazy źródłowej, strony formalnej pracy (język). W każdym punkcie superrecenzent przyznaje od 0 do 5 punktów oraz krótko uzasadnia ocenę. Recenzje są dostępne do wglądu u sekretarza kapituły konkursów.
 10. Po zakończeniu konkursu sekretarz kapituły sporządza protokół zawierający punktację wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Protokół jest ogłaszany na stronie internetowej Wydziału.
 11. Konkursy obejmują następujące rodzaje nagród:
 • w kategorii prac magisterskich: nagrodę główną oraz 2 wyróżnienia
 • w kategorii prac licencjackich: nagrodę główną oraz 2 wyróżnienia
 1. Nagrodami w konkursach są:

a) w kategorii prac magisterskich:

 • nagroda główna – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych
 • wyróżnienie – dyplom

b) w kategorii prac licencjackich:

 • nagroda główna - dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych
 • wyróżnienie – dyplom
 1. Fragmenty nagrodzonych i wyróżnionych prac mogą być opublikowane w czasopiśmie „Consensus – Studenckie Zeszyty Naukowe” (po spełnieniu wymogów określonych przez Redakcję).
 2. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbywa się w rocznicę powołania Wydziału Politologii i Dziennikarstwa na lutowym posiedzeniu Rady Wydziału.