Regulamin

Regulamin Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMCS w Kazimierzu Dolnym

§ 1

1. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMCS w Kazimierzu Dolnym, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest miejscem wypoczynku indywidualnego oraz miejscem organizacji szkoleń, konferencji, seminariów i sympozjów.
 
2. Ośrodek dysponuje 30 miejscami noclegowymi, w 13 pokojach w dwóch budynkach:
 
1) Podolanka (stary budynek) posiada 20 miejsc noclegowych:
 • 4 pokoje 2-osobowe z łazienką,
 • 4 pokoje 3-osobowe z łazienką;
2) nowy budynek posiada 10 miejsc noclegowych:
 • 3 pokoje 2-osobowe z umywalką (łazienka na korytarzu),
 • 1 studio 2+2 z łazienką,
 • sala konferencyjna na 30 osób,
 • kuchnia ogólnie dostępna.

§ 2

1. Do korzystania za odpłatnością z pomieszczeń Ośrodka uprawnione są w pierwszej kolejności osoby, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu ZFŚS.
 
2. Z Ośrodka mogą korzystać również studenci UMCS i osoby spoza UMCS, w miarę wolnych miejsc.
 
3. Osoby o których mowa w ust. 1 mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów noclegów na zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS.
 
4. Dzieci do ukończenia 3-go roku życia, korzystają z noclegu bezpłatnie (we własnym łóżeczku lub z rodzicami).

§ 3 

1. Wysokość opłat za noclegi i wynajem sali konferencyjnej oraz wysokość dofinansowania określa cennik, ustalony przez Rektora w uzgodnieniu z Komisją Socjalną Związków Zawodowych UMCS,
 
2. Cennik podawany jest do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (na stronie internetowej UMCS w zakładkach: Pracownicy – Ogłoszenia socjalne – Ośrodek wypoczynkowy.

§ 4

1. W Ośrodku zgłoszenie pobytu wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłaceniem zadatku w ustalonym terminie i wysokości.
 
2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, osobiście, bądź mailowo.
 
3. Zasady wpłacania zadatku:
 
1) Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 30% należności za pobyt w Ośrodku w terminie 5 dni od daty rezerwacji wstępnej.
 
2) Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku za pobyt, na konto: mBank SA O/Lublin nr 27 1140 1094 0000 2905 1600 1189.
 
3) Należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować po przybyciu do Ośrodka, zadatek zaliczany jest na poczet kwoty należności za pobyt w Ośrodku.
 
4) Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu.
 
5) W przypadku nie wpłacenia zadatku we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

§ 5

W przypadku konferencji, seminariów, szkoleń, sympozjów itp. organizowanych dla pracowników przez jednostki organizacyjne UMCS stosuje się pełnopłatne stawki za noclegi zgodnie z cennikiem, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 6

Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej UMCS lub organizatora konferencji i innych przedsięwzięć, o których mowa w § 3, Rektor UMCS może zastosować zwolnienie do wysokości nie większej niż 20% kosztów za noclegi i korzystanie z sali konferencyjnej.

§ 7

Skutki finansowe zwolnień z opłat, o których mowa w § 5 nie obciążają funduszu socjalnego UMCS w Lublinie.

§ 8

Na wniosek Kierownika Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kazimierzu Dolnym Rektor UMCS, w porozumieniu z Komisją Socjalną Związków Zawodowych UMCS, może wprowadzić okresowe obniżki cen za noclegi w Ośrodku.

§ 9

Wprowadza się Regulamin porządkowy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMCS w Kazimierzu Dolnym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
  

Regulamin Porządkowy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMCS w Kazimierzu Dolnym

 1. Do korzystania z usług w Ośrodku, upoważnia w pierwszej kolejności dokonana wcześniej rezerwacja.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13.00, kończy o godz. 11.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.
 3. Podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku należy okazać ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty/paszport).
 4. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności pracownika Ośrodka, po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją oraz opłaty klimatycznej.
 5. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco pracownikom Ośrodka.
 6. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom Ośrodka w recepcji.
 7. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, goście ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 8. Szkody powstałe z winy gości rozliczane są na miejscu.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 11. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do zwrotu opłaty.
 12. Osoby niezameldowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 13. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony.
 14. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 15. Korzystanie z placu zabaw przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod opieką dorosłych.
 16. Zakaz palenia papierosów obowiązuje w pokojach oraz we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka.
 17. Ośrodek nie jest przystosowany do pobytu zwierząt.
 18. Zakazuje się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych o mocy powyżej 1200W, nie stanowiących elementów wyposażenia pokoi.
 19. Za zgubienie klucza do pokoju obowiązuje opłata w kwocie 50 zł.
 20. Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin będący Administratorem Danych Osobowych, zawartych w ankiecie danych dotyczących mnie oraz członków mojej rodziny, w celu realizacji świadczeń. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie, posiadam wiedzę o prawie wglądu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy.
 21. Personel Ośrodka służy Gościom wszelką pomocą.
 22. Regulamin pobytu w Ośrodku wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2014 roku.