Niepewność i filozofia

Jan Paweł Hudzik
Wydawnictwo Fundacja Aletheia 2006

kliknij >tutaj< by pobrać plik pdf zawierający spis treści

Najchętniej posługuję się w moich badaniach metodą genealogiczną - ma mi ona pomóc zrekonstruować łańcuch zdarzeń w rozwoju myśli, który prowadzi do takich zjawisk jak Holokaust czy nacjonalizm; determinuje znaczenia takich kategorii jak rozum, prawda, nauka, wolność czy sprawiedliwość. Na ile zdajemy sobie sprawę z istnienia takiego łańcucha? Z zanurzenia w sieci pojęć, które składają się na naszą tożsamość? Na ile jesteśmy ich więźniami, a na ile "podmiotami"? I wreszcie, co mnie najbardziej interesuje, jaki udział w kreacji nas samych i naszego otoczenia ma filozofia? Pytania te zakreślają główne kręgi tematyczne rozważań zawartych w przedkładanej Czytelnikowi książce. W proponowanym ujęciu filozofii, która potrafi budować/rekonstruować pojęcia, interferując w obszary polityki, sztuki, religii, literatury, jest ona aparatem poznawczym siłą rzeczy niedoskonałym, obciążonym marginesem błędu. Niemniej jednak uważam, że i w tej postaci ma moc prowadzenia naszego myślenia po bezdrożach świata współczesnego, w którym wszystko jawi się jako tymczasowe, chwiejne i niepewne. Taka filozofia nie zapewnia nam stabilnego oparcia ani też nie wprowadza nas do królestwa pewności i szczęśliwości. Daje w zamian radość z samego poszukiwania i taką afirmację własnych ograniczeń, jaka zamiast stoickiego spokoju, kultywuje niepokój - zarówno poznawczy, jak i egzystencjalny - i podsyca niezgodę na przystosowanie się.

  Sfera publiczna. Kondycja - przejawy - przemiany

red. Jan Paweł Hudzik, Wiesława Woźniak
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006

kliknij >tutaj< by pobrać plik pdf zawierający spis treści

Zgromadzone w tomie prace to studia i szkice przedstawicieli różnych dyscyplin zajmujących się życiem publicznym: politologii, socjologii, filozofii, kulturoznawstwa i medioznawstwa. W ich wspólnym polu badawczym daje się wyróżnić cztery obszary problemowe. Pierwszy z nich dotyczy praktyki i teorii sfery publicznej w warunkach społeczeństwa współczesnego, określanego czasem jako późno- bądź ponowoczesne. Drugi obejmuje pytania o los życia publicznego. Trzeci podejmuje problem mediów, czy są one zagrożeniem czy szansą dla społecznego dyskursu, dla "ładu" publicznego? Czwarty odnosi sie do ponadnarodowej sfery publicznej. Do książki dołączona jest mulitmedialna płyta DVD z rejestracją wybranych wykładów niezamieszczonych w książce, takich autorów jak abp Józef Życiński, Marcin Król czy Jan Pomorski. Uzupełniają one poruszane w tomie wątki.

    Wykłady i seminarium lubelskie

Agnes Heller
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006,
ISBN 83-227-2513-2

kliknij >tutaj< by pobrać plik pdf zawierający spis treści

Pierwsza w języku polskim książka Agnes Heller - światowej sławy węgierskiej filozof - to wyjątkowy dokument, zapis jej wizyty w Lublinie na przełomie lutego i marca 2005 roku. Wygłoszone wówczas wykłady i seminarium, które Autorka przeprowadziła z pracownikami i doktorantami lubelskich uczelni są wielowątkowe i barwne, poruszają niemal wszystkie kluczowe zagadnienia jej twórczości. Koncentrują się one wokół zjawiska przygodności świata nowoczesnego i jej mieszkańców, dotyczą źródeł i podstaw etyki, kondycji współczesnej polityki i filozofii. Publikację uzupełnia obszerny wywiad z Autorką a także tekst prezentujący jej drogę i rozwój naukowy. Do książki dołączona jest płyta multimedialna z rejestracją wykładów oraz zdjęciami z pobytu Autorki w naszym kraju.
 

   

Nowoczesność a polityka w ujęciu Agnes Heller

Waldemar Bulira
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Książka dotyczy wybranych zagadnień z myśli politycznej Ágnes Heller, szczególnie z tzw. drugiego okresu jej twórczości.
Punktem wyjścia analizy twórczości Heller jest konstatacja niejednoznaczności świata nowoczesnego, która warunkuje jego wewnętrzne zróżnicowanie. Autorka dostrzega wyjątkowy charakter sfery polityki - centralnej dziedziny egzystencji społeczeństw nowoczesnych. Z jednej strony jawi się ona jako "siła" niezależna, która determinuje całość egzystencji nowoczesnego człowieka, z drugiej natomiast - sama okazuje się podatna na wpływy innych tendencji pluralistycznej rzeczywistości. Określenie relacji między polityką a nowoczesnością (ponowoczesnością) w ramach konstruowanej przez Heller wielowątkowej i obszernej teorii nowoczesności stanowi główny problem niniejszego opracowania. Jest to zarazem swego rodzaju pretekst, aby dokładniej przyjrzeć się bogatej i inspirującej myśli węgierskiej autorki, która nie została jeszcze odkryta w zadowalającym stopniu.

    Charles Taylor's Vision of Modernity. Reconstructions and Interpretations

(ed.) Christopher Garbowski, Jan P. Hudzik, Jan Kłos
Wydawnictwo: Cambridge Schoolars Publishing 2009

kliknij >tutaj< by pobrać plik pdf zawierający spis treści


„It needed the enthusiastic work of Polish scholars to put together an outsanding book on Charles Taylor"s vision of modernity. The contibutors of this important publication have addressed the work of Taylor from four perspectives,illuminating convincingly the message of his theory as a whole".

Agnes Heller
Hannah Arendt Professor of Philosophy at the New School for Social Research in New York City

„This volume contains a most skillfully composed selection of profound and insightful studies of Charles Taylor's works, written by the leading scholars of Poland – a country in which Taylor's philosophy reverberated particularly widely, engaging in an intelectually fertile interaction with the native Polish philosophical tradition, historical experience and present-day preoccupations. Offering a heretofore unexplored angle from which to perceive and interpret Taylor's ideas, this volume is bound already for that reason to enrich the ongoing world-wide philosophical concerns and debates in broadly understood humanities”.

Zygmunt Bauman
Emeritus Professor of Sociology, University of Leeds

   

Trzy studia o metafizyce pamięci i demokracji

Jan P.Hudzik
Wydawnictwo ALETHEIA 2009 r.

Nasz udział w konstruowaniu rzeczywistości przebiega via rezerwuary zbiorowych wyobrażeń na temat moralności, polityki czy historii. To one decydują w niemałym stopniu o biegu wydarzeń wokół nas i kontrolują nasze możliwości wpływania na nie. Książka ta traktuje o filozoficznych założeniach i implikacjach takiego stanu rzeczy. Ale także i o tym, jak rozpoznać miejsca i następstwa konfrontacji imaginarium metafizycznego z imaginarium filozofii nowoczesnej. Powstałe w punkcie ich przecięcia ogniska zapalne pojawiają się całkiem niepostrzeżenie nawet w wypadku tak zdaje się niewinnych pojęć, jak czas i pamięć, nie mówiąc już o wolności, demokracji czy moralności. Zderzenie dwóch typów racjonalności przybiera niekiedy dramatyczny charakter w skali całych społeczeństw.

 Wykłady z filozofii mediów - Jan Paweł Hudzik  

Wykłady z filozofii mediów. Podstawy nauk o komunikowaniu

Jan Paweł Hudzik,

Wydawnictwo PWN 2017

Wykłady z filozofii mediów Jana Pawła Hudzika to oryginalna i pionierska publikacja na gruncie polskiego piśmiennictwa medioznawczego. Autor prezentuje krytyczne i całościowe spojrzenie na media, punktem wyjścia czyniąc perspektywę filozoficzną. Niełatwe zagadnienia filozofii mediów „od Platona do Baudrillarda” przedstawione zostały w sposób, dzięki któremu zarówno adepci, jak i czytelnicy zdecydowanie bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o wiedzę na temat mediów, znajdą w publikacji Jana Pawła Hudzika interesujący materiał do przemyśleń.