Psychologia

Psychologia

Krótka historia Instytutu

Kierunek Psychologia ma na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej swoją długą tradycję. Katedra Psychologii była jednym z dziewięciu zakładów naukowych, które znalazły się  najwcześniejszej strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. W obecnej strukturze kierunek istnieje od 1973 roku. Przez czterdzieści lat funkcjonowania przez Instytut Psychologii UMCS przewinęło się wielu znanych naukowców.

Obecnie kadrę Instytutu tworzy pięćdziesięciu pięciu pracowników, w tym dziesięciu pracowników samodzielnych. Nasza kadra to nie tylko  psychologowie praktycy, ale również ludzie o rozlicznych zainteresowaniach i zamiłowaniach – poeci, malarze, przyjaciele zwierząt, muzycy, nagradzani sportowcy.

Dla kogo jest ten kierunek?

Psychologia to kierunek dla osób, które umieją słuchać i mają w sobie gotowość do kontaktu z drugim człowiekiem. Umiejętności można nabyć w czasie studiów albo rozwinąć już posiadane. Najważniejszym atrybutem kandydata na psychologa jest otwartość na drugiego człowieka.

Możliwości kształcenia

Studia na naszym kierunku to nie tylko wiedza teoretyczna, to również możliwość praktycznego uczenia się przyszłej pracy. Studenci mają okazję spotkać się i czerpać z doświadczeń wykładowców – praktyków. Na zajęciach laboratoryjnych studenci nabywają niezbędne umiejętności potrzebne w pracy zawodowej (diagnoza, elementy terapii, badania opinii publicznej). Po IV roku każdy ze studentów odbywa praktyki w instytucjach zewnętrznych wybranych pod kątem własnych zainteresowań i preferencji, wykorzystując w praktyce umiejętności nabyte podczas zajęć dydaktycznych.

W roku akademickim 2017/2018 oferujemy jeden tryb studiów:

 • jednolite stacjonarne studia magisterskie

Opis

Psychologia jest kierunkiem studiów realizowanych w ramach jednolitego, 5-letniego kształcenia, kończącego się obroną pracy magisterskiej. Profil kształcenia ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w Instytucie Psychologii UMCS badaniami naukowymi. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Kończą się nadaniem ich absolwentom tytułu zawodowego magistra psychologii. Podstawą do nadania tego tytułu zawodowego jest zaliczenie przewidzianych programem studiów egzaminów (osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia zakładanych w programie kształcenia) oraz przedłożenie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Psychologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest wykształcenie i przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej a także daje możliwość prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, metodologia badań psychologicznych, diagnoza psychologiczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia poznania, pomoc psychologiczna oraz szereg zajęć specjalnościowych.

Opis specjalności proponowanych w roku akademickim 2017/2018

W ramach studiów każdy student ma  możliwość wybrania jednej spośród oferowanych specjalności:

Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia

Kierownik specjalności dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. nadzw. Specjalność obejmuje wiele aspektów psychologii stosowanej: problemy kliniczne dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego i ludzi starszych; aktualne problemy społeczne, między innymi np. uzależnienia, przemoc w rodzinie; zaburzenia rozwojowe ujawniające się w nauce szkolnej (dysleksja, dyskalkulia) i zachowaniu; problemy psychologiczne osób dotkniętych chorobą somatyczną, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie i intelektualnie; wybrane aspekty psychologii sądowej; zaburzenia poznawcze, emocjonalne, osobowości oraz inne konsekwencje uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (zagadnienia z dziedziny neuropsychiatrii i neuropsychologii dotyczące problemów psychologicznych ludzi np. po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi, schizofrenią) oraz zagadnienia psychoterapii, rehabilitacji neuropsychologicznej i innych form pomocy psychologicznej.

Psychologia Przemysłowa

Kierownik specjalności dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. nadzw. Specjalność odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych problematyką psychologii pracy i organizacji, które łączą swoją przyszłość zawodową z pracą w działach HR, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzeniem szkoleń, a także tworzeniem gier komputerowych. Tematyka specjalności obejmuje rozwój organizacji, w tym diagnozę problemów organizacyjnych, zarządzanie kulturą organizacji, nowoczesne techniki rekrutacyjne. W ramach specjalności, studenci zdobywają wiedzę niezbędną w tworzeniu wizerunku osobistego i przedsiębiorstwa, a także zapoznają się z możliwościami i procedurami zakładania własnych działalności gospodarczych. Realizowane będą zagadnienia tradycyjnie związane z psychologią przemysłową, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli zarządzanie wiekiem, projektowanie treningów menedżerskich, doradztwo kariery i wspierania rozwoju zawodowego. Propozycją nowatorską, nawiązującą do potrzeb współczesnego rynku pracy jest projektowanie kompetencyjnych gier symulacyjnych.

Psychologia Rodziny

Kierownik specjalności dr hab. Dorota Turska, prof. nadzw. Kształcenie na specjalności ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry psychologicznej dla wszystkich typów instytucji i placówek terapeutycznych, policji, poradni psychologicznych, szpitali, szkół, sądów rodzinnych, ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych ośrodków, udzielającej szeroko pojętej pomocy rodzinie. Absolwent specjalności posiada wiedzę i kompetencje w zakresie:

a) diagnozy rodziny (wykrywania i opisywania prawidłowości i nieprawidłowości funkcjonowania rodziny);

b) pomocy psychologicznej rodzinie (realizacja zadań związanych z podejmowaniem działań o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i organizacyjnych niezbędnych do nawiązania prawidłowego kontaktu pomocnego z rodziną oraz nawiązania współpracy z instytucjami i organizacjami pomocy rodzinie);

c) polityki społecznej państwa i instytucji ją realizujących, występujących jako podmioty w rozwiązywaniu problemów rodziny.

Absolwent specjalności Psychologia Rodziny to w założeniu specjalista w zakresie pracy z rodziną – diagnozy jej potrzeb i problemów a także udzielania pomocy w postaci: działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych aż po interwencję kryzysową.

Psychologia Społeczna

Kierownik specjalności dr hab. Piotr Brzozowski, prof. nadzw. Specjalność przedstawia osiągnięcia teoretyczne, empiryczne i aplikacyjne tej subdyscypliny naukowej. Analizuje mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesy poznania i spostrzegania społecznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią pozytywną i psychologią środowiskową, konfliktami społecznymi (w tym terroryzmem) oraz wybranymi aspektami społecznymi pracy człowieka - zarządzaniem, organizacją, czy zasobami ludzkimi. Obejmuje także analizę zachowań konsumenckich i ekonomicznych oraz działań reklamowych, public relations i marketingu politycznego, a także metodologię badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem badań marketingowych. Specjalność Psychologia Społeczna dotyczy również patologii społecznych - ich genezy, przejawów, profilaktyki, a szczególnie kształtowania umiejętności przeciwdziałania im.

Psychologia Wspomagania Rozwoju i Edukacji

Kierownik specjalności prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis. Specjalność przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w licznych instytucjach powiązanych z edukacją. Przygotowuje studentów do podejmowania różnych ról zawodowych w szeroko rozumianej edukacji – począwszy od wczesnej interwencji i wspomagania, przez pomoc psychologiczną w szkołach każdego szczebla, po specjalistyczną pracę diagnostyczno-terapeutyczną w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studenci zostaną wyposażeni w pogłębione umiejętności diagnozowania, wspomagania i terapii zaburzeń neurorozwojowych (np. dysleksji czy SLI) i innych problemów (np. mutyzm, lęk szkolny, zaburzenia okresu dorastania), a także wspierania uczniów zdolnych.

Wybór specjalności będzie dokonywany po V semestrze.

Zasady kwalifikacji

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

 • język polski,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, historia, matematyka

Ogólne zasady rekrutacji: www.kandydat.umcs.pl

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada wiedzę zawodową z zakresu poszczególnych dyscyplin psychologii stosowanej a w szczególności jednej z wybranych specjalności – dającą przygotowanie do pracy psychologa – praktyka zdolnego do rozpoznawania problemów i niesienia szeroko rozumianej pomocy psychologicznej;
 • posiada podstawy teoretyczne i empiryczne z zakresu podstawowych dyscyplin psychologicznych – stanowiące podstawę dla rozumienia funkcjonowania człowieka w świecie;
 • zna podstawy diagnostyki psychologicznej, ma świadomość etycznych aspektów prowadzenia badań naukowych i przestrzegania wartości etycznych w pracy psychologa – praktyka;
 • posiada umiejętności korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnego konstruowania nowych narzędzi poprawnych pod względem psychometrycznym;
 • jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich);
 • opanuje biegle język obcy z elementami języka specjalistycznego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Poradnie zdrowia psychicznego,
 • Placówki medyczno-lecznicze,
 • Placówki oświatowo-wychowawcze,
 • Firmy szkoleniowe oraz doradcze,
 • Media,
 • Agencje reklamy.

Możliwości rozwoju

Kierunek Psychologia oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Studenckich Kołach Naukowych:- „Studenckie Koło Naukowe Psychologów”;
  - „Adesse”,- „Quaero”,
 • Samorządzie Studentów;
 • Projektach badawczych realizowanych we współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii;
 • Umożliwienie prowadzenia badań według własnych projektów np. do pracy magisterskiej w Laboratorium Badawczo-Dydaktycznym Instytutu Psychologii pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Psychologii.