Ostatnia aktualizacja
30.10.2020

Zamówienia publiczne

Opracowanie strategii rozwoju UMCS w Lublinie i zasad jej operacjonalizacji na lata 2011-2021

PO/1-2011/DZP

Ogłoszony
21.01.2011
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Jednostka ogłaszająca przetarg Dział Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia przetargu 2011-01-21
Ogłoszenie przekazano prezesowi UZP tak
dnia 2011-01-21
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nie
Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. nie
Opis przedmiotu zamówienia Zgodnie z treścią ogłoszenia.
Dopuszcza się oferty częściowe nie
Dopuszcza się oferty równoważne nie
Dopuszcza się oferty wariantowe nie
Termin realizacji Zgodnie z treścią ogłoszenia.
Wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie udostępnia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.
Miejsce składania ofert Miejsce składania wniosków: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XIV, pokój 1415
Termin składania ofert 2011-01-31 10:00:00
Miejsce otwarcia ofert -
Termin otwarcia ofert 2011-01-31 10:00:00
Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie Zgodnie z treścią ogłoszenia.
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Warunki wymagane od wykonawców Zgodnie z treścią ogłoszenia.
Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków Zgodnie z treścią ogłoszenia.
Umowa ramowa będzie zawarta Nie
Dynamiczny system zakupów będzie ustanowiony Nie
Aukcja elektroniczna będzie zastosowana Nie
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Nie
Osoba do kontaktu Elżbieta Kowalik

Załączniki