Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

PN/126-2020/DZP-p

Ogłoszony
21.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

(oznaczenie sprawy: PN/126-2020/DZP-p)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.