Ostatnia aktualizacja
27.07.2021

Zamówienia publiczne

Usługa ochrony obiektów i terenu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kontroli wjazdu oraz monitoring DS. J i Miasteczka akademickiego,

PN/25-2013/DOP-p

Ogłoszony
11.07.2013
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Jednostka ogłaszająca przetarg Dział Zamówień Publicznych - Zespół Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia przetargu 2013-07-11
Ogłoszenie przekazano prezesowi UZP tak
dnia 2013-07-11
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nie
Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. nie
Opis przedmiotu zamówienia Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Dopuszcza się oferty częściowe nie
Dopuszcza się oferty równoważne nie
Dopuszcza się oferty wariantowe nie
Warunki minimalne Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Termin realizacji Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Wadium Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 11 000,00 zł (jedenaście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostępna na stronie internetowej http://www.przetargi.umcs.lublin.pl lub w siedzibie Zamawiającego UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, XII piętro, pok.1203.
Miejsce składania ofert Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1203,
Termin składania ofert 2013-07-22 11:00:00
Miejsce otwarcia ofert Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII, pokój 1202,
Termin otwarcia ofert 2013-07-22 11:30:00
Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Warunki wymagane od wykonawców Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Umowa ramowa będzie zawarta Nie
Dynamiczny system zakupów będzie ustanowiony Nie
Aukcja elektroniczna będzie zastosowana Nie
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Nie
Osoba do kontaktu • sprawy merytoryczne: – Marta Lakutowicz – tel. 81 537-57-87, Dariusz Górski – tel. 81 537 57 13 • sprawy formalne – Joanna Krawczyk – tel. 81 537-53-84.