Ostatnia aktualizacja
16.04.2021

Zamówienia publiczne

Usługa kompleksowego sprzątania w domach studenckich

PN/107-2020/DZP-p

Ogłoszony
06.11.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:


Usługa kompleksowego sprzątania w domach studenckich

(oznaczenie sprawy: PN/107-2020/DZP-p

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zostanie udostępniona na Platformie SmartPZP, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.