Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Sukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnych

PN/25-2020/DZP-a

Ogłoszony
22.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Uwaga:

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem:

 

Sukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnych

(oznaczenie sprawy: PN/25-2020/DZP-a)

 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zostanie udostępniona na Platformie, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.