Ostatnia aktualizacja
29.07.2021

Zamówienia publiczne

Ochrona obiektów i terenu UMCS, kontrolę wjazdu, monitoring DS. J i miasteczka akademickiego

Ogłoszony
28.07.2011
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Jednostka ogłaszająca przetarg Dział Eksploatacji
Data ogłoszenia przetargu 2011-07-28
Ogłoszenie przekazano prezesowi UZP tak
dnia 2011-07-28
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nie
Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. nie
Opis przedmiotu zamówienia Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Dopuszcza się oferty częściowe nie
Dopuszcza się oferty równoważne nie
Dopuszcza się oferty wariantowe nie
Termin realizacji Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Wadium  
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostępna na stronie internetowej: http://www.przetargi.umcs.lublin.pl lub w siedzibie Zamawiającego - UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XIV, pokój 1415
Miejsce składania ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XIV, pokój 1415
Termin składania ofert 2011-08-05 11:00:00
Miejsce otwarcia ofert UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XIV, pokój 1415
Termin otwarcia ofert 2011-08-05 11:30:00
Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Warunki wymagane od wykonawców Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków Zgodnie z treścią poniżej zamieszczonych dokumentów przetargowych tj. ogłoszeniem i SIWZ
Umowa ramowa będzie zawarta Nie
Dynamiczny system zakupów będzie ustanowiony Nie
Aukcja elektroniczna będzie zastosowana Nie
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Nie
Osoba do kontaktu • sprawy merytoryczne - Barbar Kotlińska – Pajer tel. 81 537 53 14 • sprawy merytoryczne – Marta Lakutowicz tel. 81 537 57 67 • sprawy formalne – Katarzyna Wójtowicz tel. 81 537 59 65