Ostatnia aktualizacja
16.04.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa zestawu głowic scyntylacyjnych

PN/106-2020/DZP-p

Ogłoszony
04.11.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych.

Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl , pod nazwą i numerem:

Dostawa zestawu głowic scyntylacyjnych

(oznaczenie sprawy: PN/106-2020/DZP-p)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.

Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga II:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, na dzień: 20.11.2020r.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą należy złożyć wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego towaru po zmianie.