Ostatnia aktualizacja
25.09.2020

Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń sieciowych

PN/53-2020/DZP-p

Ogłoszony
08.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Uwaga:

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem:

Dostawa urządzeń sieciowych

(oznaczenie sprawy: PN/53-2020/DZP-p)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zostanie udostępniona na Platformie, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Najnowsze

Dostawa specjalistycznych materiałów do badań.

PN/89-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa systemu HPLC-DAD-RID z wyposażeniem

PN/88-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
Dostawa stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych

PU/87-2020/DZP-p

Ogłoszony
22.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone