Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa rur z syntetycznego szkła krzemionkowego

PN/128-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

1)     „Innowacyjne światłowody dedykowane do integracji ze strukturą kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknem węglowym do zastosowań w nowoczesnych systemach diagnostyki strukturalnej o wysokiej rozdzielczości” – akronim projektu FIBROUS, umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.01-00-0031/17-00.

2)     „Światłowody dedykowane do bezpiecznego przesyłania danych w systemach transmisyjnych wykorzystujących multipleksacje optyczną”- akronim projektu DEFROST,  umowa nr POIR.04.01.01-00-0034/17-00.

Uwaga:

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://pzp.umcs.pl, pod nazwą i numerem:

Dostawa rur z syntetycznego szkła krzemionkowego

(oznaczenie sprawy: PN/128-2020/DZP-p)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zostanie udostępniona na Platformie, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.