Przenoszenie osiągnięć

Przenoszenie osiągnięćna Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Sposoby określania i uzupełniania różnic programowych, uznawanie osiągnięć
zdobytych na innych kierunkach, uczelniach i poza Uczelnią

 § 1

System ECTS

 1. Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta umożliwia kontynuację kształcenia
  w jednostce organizacyjnej uczelni, do której student się przenosi. Zasady przenoszenia osiągnięć podaje Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. Nr 201 poz. 1187). http://www.utp.edu.pl/nauka-i-badania/krajowe-ramy-kwalifikacji/rozporzdzenie-mnisw.html.
 2. Osiągnięcia studenta wyrażane są w punktach ECTS. Punkty ECTS przyznawane są za:

a)      zaliczenie każdego przedmiotu przewidzianego w planie studiów,

b)      zaliczenie praktyk przewidzianych planem studiów,

c)      przygotowanie i obronę pracy dyplomowej.

 1. Koordynacją prac związanych z systemem zajmuje się Koordynator Procesu Bolońskiego
  i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Koordynator jest powoływany jest przez Prorektora ds. Kształcenia na wniosek Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.
 2. Osiągnięcia studenta wyrażane są za pomocą punktów ECTS. Punkty ECTS przypisane do przedmiotu odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia określonych dla tego przedmiotu efektów kształcenia. Przypisywanie punktów dla objętych planem studiów przedmiotów dokonywane jest podczas opracowywania programu studiów dla danego kierunku
  i specjalności. Po zaopiniowaniu przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia planu
  iprogramu studiów, punkty ECTS zatwierdzane są przez Radę Wydziału, a w dalszej kolejności przez właściwego Prorektora.
 3. Zasady przyznawania punktów są zawarte w „Informatorze ECTS”.
 4. Punkty ECTS przyznaje się za:

a)      zaliczenie każdego przedmiotu przewidzianego w planie studiów

b)      zaliczenie praktyki przewidzianej w planie studiów

c)      przygotowanie pracy dyplomowej.

 1. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów na Wydziale wynosi:

a)      dla studiów pierwszego stopnia 180,

b)      dla studiów drugiego stopnia 120.

 1. Na Wydziale działa Wydziałowy Koordynator Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Koordynator powoływany jest przez właściwego Prorektora na wniosek Dziekana.
 2. Zadaniem Koordynatora Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa jest:

a)      udzielanie pomocy studentom przy sporządzaniu dokumentu „Porozumienie
o programie studiów” dla studentów UMCS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM LEARNING AGREEMENT,

b)      udzielanie pomocy studentowi w kontaktach z uczelnią partnerską, oraz opracowaniu planu/programu i wykazu zaliczeń (ECTS), dokumentów niezbędnych przed wyjazdem,

c)      współpraca z Dziekanem w zakresie zaliczania (ECTS) studentom mobilnym okresu studiów na wydziale macierzystym po powrocie z uczelni partnerskiej,

d)     współpraca z Uczelnianym Koordynatorem LLP/Erasmus i udział w Erasmus Admission Procedure.

 1. Uznawanie efektów kształcenia zagranicą w ramach LLP/Erasmus dokonuje się na podstawie uchwały Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.  
 2. Informacje dotyczące przyznawanych punktów ECTS są publikowane na stronie internetowej
  w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów (http://syjon.umcs.lublin.pl/).

 § 2

Studia zagraniczne (program ERASMUS)

 1. Zasady zaliczania semestru lub roku studentom Wydziału, którzy odbywają część studiów zagranicą w ramach programów wymiany studentów, szczegółowo reguluje pismo Prorektora
  z dnia 5 grudnia 2009 roku.
 2. Podstawowymi dokumentami potrzebnymi do rozliczenia studiów odbywanych zagranicą są Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) oraz Wykaz zaliczeń (Transcript of Records).
 3. Jeżeli po przybyciu do uczelni partnerskiej student nie może, z przyczyn obiektywnych, zrealizować przedmiotów (zajęć) zapisanych w Porozumieniu o programie zajęć, i (lub) chciałby zrealizować dodatkowe przedmioty (zajęcia), zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym Dziekana (za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego)
  i w porozumieniu wprowadzić korekty do Porozumienia o programie zajęć. Czas na dokonanie tych zmian, to jeden miesiąc od daty przyjazdu do uczelni partnerskiej.
 4. Student jest zobowiązany dostarczyć Wykaz zaliczeń, wystawiony przez uczelnię partnerską, do dziekanatu i Koordynatora Wydziałowego w terminie 2 tygodni od powrotu z uczelni partnerskiej.
 5. Wykaz zaliczeń jest weryfikowany przez Dziekana Wydziału w porozumieniu
  z Wydziałowym Koordynatorem Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu
  i Akumulacji Punktów (ECTS).

§ 3

Studia na innych uczelniach krajowych (program MOST)

 1. Odbywanie i zaliczanie części studiów na innych uczelniach krajowych w ramach programu mobilności studentów MOST reguluje Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST przyjęty przez KRUP 13 grudnia 1999 r. ze zmianami: 21.II.2003, 18.III.2004, 7.XII.2007, 12.X.2010.
 2. Studia w ramach MOST odbywają się w oparciu o indywidualny program studiów, który podlega zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału. Potrzebę wszelkich korekt w programie, wynikających z przyczyn obiektywnych, student bezzwłocznie zgłasza do Dziekana. Zmiany te mogą być dokonane jedynie za zgodą Dziekana.
 3. Kartę zaliczeń i indeks student składa w Dziekanacie w terminach takich samych jak dla studentów odbywających studia w zwykłym trybie.

§ 4

Powtarzanie semestru lub roku

 1. Zasady powtarzania semestru lub roku studiów określa przyjęty w UMCS Regulamin studiów (http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/Zalacznik.do.Uchwaly.Nr.39.3.12.Regulamin.studiow.pdf).
 2. Dziekan, kierując studenta na powtarzanie semestru lub roku studiów, określa przedmioty, które student ma obowiązek zaliczyć. W przypadku zmian w planach studiów, w razie potrzeby, Dziekan konsultuje z właściwym kierownikiem zakładu wykaz przedmiotów do zaliczenia.

 § 5

Wznowienie, zmiana kierunku studiów, uzupełnianie różnic programowych

 1. W przypadku wznowienia studiów lub zmiany kierunku studiów Dziekan określa różnice programowe do zaliczenia przez studenta wskazując określone przedmioty oraz terminy ich zaliczenia.
 2. W przypadkach budzących wątpliwości, ustalając, które przedmioty wchodzą w zakres różnic programowych wymagających uzupełnienia, Dziekan przeprowadza konsultacje
  z właściwym kierownikiem zakładu.

 § 6

Uznawanie innych osiągnięć

 1. Student może ubiegać się o zaliczenie przedmiotu (zajęć) na podstawie osiągnięć uzyskanych na innym kierunku, uczelni (w tym zagranicznej), uzyskanych certyfikatów, odbytych kursów, praktyk i innych.
 2. Decyzję w takiej sytuacji podejmuje Dziekan Wydziału w następującym trybie:

a)      student kieruje do Dziekana Wydziału pisemny wniosek o uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów zaliczeniowych na innej uczelni (lub na innym kierunku studiów/ specjalności prowadzonych na UMCS),

b)      wniosek powinien zawierać oryginalną dokumentację, potwierdzającą uzyskanie zaliczenia/ zdanie egzaminu z danego przedmiotu (kartę okresowych osiągnięć studenta, indeks, ewentualnie zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu, sylabus potwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot).

c)      Dziekan kontaktuje się z jednostką, w której student zaliczył przedmiot, w celu potwierdzenia autentyczności przedstawionych dokumentów. Uzyskane informacje (w tym – imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby udzielającej informacji oraz data potwierdzenia) odnotowywane są na wniosku studenta,

d)     Dziekan, w porozumieniu z osobą prowadzącą dany przedmiot, ustala stopień zbieżności efektów kształcenia w odniesieniu do przedmiotu, o którym mowa we wniosku studenta.

e)      Dziekan, może dokonać stosownego wpisu w dokumentacji (indeks, karta okresowych osiągnięć studenta, protokół zaliczenia przedmiotu),

f)       pełna dokumentacja przechowywana jest w teczce osobowej studenta.

 1. Student może ubiegać się o zaliczenie przedmiotu (zajęć) na podstawie doświadczenia zawodowego - kompetencji, które posiadł dzięki pracy zawodowej. O zaliczenie przedmiotu (zajęć) może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe lub osoba posiadająca studia licencjackie i minimum trzy letnie doświadczenie zawodowe lub osoba posiadająca wykształcenie magisterskie i dwuletnie doświadczenie zawodowe.
 2. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów, jak również sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty określi Senat do 30 czerwca 2015 roku.

  Podstawy prawne :

 1. Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11.15.2014 roku.
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
  w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczanych przez studenta (Dz.U. Nr 201 poz.1187).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie kształcenia na odległość.
 4. Uczelniany Katalog Przedmiotów, http://syjon-1.umcs.lublin.pl/.
 5. Pismo Prorektora z dnia 5 grudnia 2009 - Zasady zaliczania studentom UMCS semestru lub roku w związku z odbywaniem przez nich części studiów na uczelniach zagranicznych
  w międzynarodowych programach wymiany studentów (Erasmus i inne).http://www.umcs.lublin.pl/images/media/dwz/Wytyczne.dot..zaliczania.pdf
 6. Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST przyjęty przez KRUP 13 grudnia 1999 r. ze zmianami: 21.II.2003, 18.III.2004, 7.XII.2007, 12.X.2010.
 7. Regulamin Studiów w UMCS Załącznik do Uchwały Nr XXII –39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r. http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/Zalacznik.do.Uchwaly.Nr.39.3.12. Regulamin.studiow.pdf
 8. Uchwała Rady Wydziału Politologii z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zasad zaliczania studiów w Programie Socrates, Erasmus, w Programie Mobilności Studentów oraz Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Wydziale Politologii UMCS.