Przedłużenia studiów doktoranckich

Załącznik do Uchwały Nr XXIV-6.5/17 Senatu UMCS z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Przedłużenia studiów doktoranckich

1. Kierownik  studiów  doktoranckich,  na  wniosek  doktoranta,  po  zasięgnięciu  opinii opiekuna naukowego  albo  promotora,  może  przedłużyć  okres  odbywania  studiów  doktoranckich, zwalniając jednocześnie  doktoranta  z obowiązku  uczestniczenia  w  zajęciach,  w  przypadku konieczności prowadzenia  długotrwałych  badań  naukowych  realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata. Warunkiem złożenia wniosku o przedłużenie studiów jest posiadanie otwartego przewodu doktorskiego.
2. Kierownik  studiów  doktoranckich,  na  wniosek  doktoranta, może  ponadto  przedłużyć  okres odbywania  studiów  doktoranckich,  zwalniając  jednocześnie  doktoranta  z  obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) konieczności  sprawowania  osobistej   opieki   nad   dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, - łącznie nie dłużej niż o rok.
3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktorant a, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania  studiów  doktoranckich  o  okres  odpowiadający  czasowi  trwania  urlopu macierzyńskiego,  urlopu  na  warunkach  urlopu  macierzyńskiego,  urlopu  ojcowskiego  oraz urlopu  rodzicielskiego,  określonych  w  ustawie  z  dnia  26  czerwca  1974  r. -Kodeks  pracy ( t.j. Dz.U. z  2016 r.  poz. 1666 ze zm.),  zwalniając  jednocześnie  doktoranta  z  obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
4. Dziekan rozpatruje  zastrzeżenia  doktorantów  do rozstrzygnięć  Kierownika  studiów doktoranckich w sprawach przedłużenia studiów doktoranckich.
5. W  okresie  wystąpienia  przyczyny przedłużenia studiów doktoranckich w przypadkach, o  których  mowa  w  ust.  2  i  3,  doktorant  zachowuje  status  doktoranta  roku  studiów doktoranckich,  na  którym  wystąpił  o  przedłużenie  studiów doktoranckich, a w przypadku przedłużenia, o którym mowa w ust. 1 doktorant zachowuje status doktoranta czwartego roku (ostatniego roku).
6. W przypadku udzielenia przedłużenia studiów doktoranckich na okres inny niż rok akademicki, Kierownik studiów doktoranckich ustala  w  formie  pisemnej  warunki  kontynuowania studiów przez doktoranta, a w szczególności terminy realizacji poszczególnych obowiązków (zadań) wynikających z programu studiów.
7. Doktorant  ubiegający  się  o  przedłużenie  studiów  doktoranckich  w  przypadkach, o których mowa  w  ust. 2 lub 3, powinien złożyć  wniosek  o  przedłużenie  studiów  doktoranckich bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności przewidzianych w ust. 2 lub 3, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich wystąpienia.
8. Doktorant  ubiegający  się  o  przedłużenie  studiów  doktoranckich  w  przypadkach,  o  których mowa w ust. 1, musi złożyć wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich nie później niż na 10 dni przed upływem ostatniego roku studiów.
9. Wniosek zawiera:
1) dane  doktoranta:  imię,  nazwisko,  numer  PESEL,  a  w przypadku  jego  braku -numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
2) uzasadnienie.
10. Do wniosku dołącza się:
1)opinię opiekuna naukowego albo promotora - w przypadku, o którym mowa w ust. 1, albo
2) dokument  uzasadniający przedłużenie  okresu  odbywania  studiów  doktoranckich –
w przypadkach, o których mowa w ust. 2 albo 3.
11. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor może przyznać stypendium doktoranckie na ten okres.
12. Niedopuszczalne  jest  wyrażanie  zgody  na  przedłużenie  studiów  doktoranckich z  mocą wsteczną.