Projekty szkoleniowe dla studentów

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Wydziałem Politologii UMCS realizuje obecnie dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Pierwszy z nich – „Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych” - zakłada podniesienie umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B. Szkolenie zakończy się egzaminem, który umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu językowego TELC.

Drugi projekt - pod nazwą „Lubelskie Centrum Umiejętności Komputerowych” - ma na celu wzmocnienie kompetencji ICT poprzez realizację szkoleń informatycznych kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL Core.

Oba projekty skierowane są między innymi do studentów - połowa uczestników w tych projektach to właśnie osoby uczące się, nieaktywne zawodowo (mieszkające na terenie województwa lubelskiego, posiadające wykształcenie co najwyżej średnie).

Załączniki

    Aktualności