Projekty realizowane

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie aktywnie wykorzystuje możliwości dofinansowania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. Od 2006 roku z sukcesem realizuje projekty pierwotnie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, obecnie zaś źródłem finansowania jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Kolejnym wyzwaniem jest szeroki wachlarz nowych możliwości w zakresie rozwoju oferty edukacyjnej czy wzmocnienia jakości dotychczas utworzonej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Dzięki 33 projektom już zakończonym (największy na kwotę 20 072 559 PL PLN) możliwe było wdrożenie wielu ciekawych, innowacyjnych i rozwojowych dla UMCS działań, dzięki którym stale wzrasta atrakcyjność Uczelni na rynku usług edukacyjnych.

Pozyskane środki pozwoliły m.in.  na adaptacje pomieszczeń, zakup apraratury naukowej i dydaktycznej, sprzętu i oprogramowania, instumentów muzycznych, mebli do sal dydaktycznych i biur, a także zakup platform, portali, stron www, wydanie publikacji czy zakup podręczników.

W ramach zrealizowanych projektów uruchomiono 24 nowe specjalności, 12 nowych studiów podyplomowych, 3 nowe kierunki studiów, przeprowadzono staże i praktyki w tym w laboratoriach naukowych, szkolenia i wizyty studyjne dla kadry naukowo-dydaktycznej, konferencje, szkolenia i zajęcia dodatkowe dla studentów w tym w języku angielskim, zajęcia wyrównawcze oraz porady prawne i psychologiczne.

Łącznie z oferty dydaktycznej sfinansowanej ze środków zewnętrznych skorzystało ponad 13 523 osoby, w tym:

  • ze specjalności i specjalizacji uruchamianych w ramach projektów: 1 1442 studentów
  • w ramach kierunków studiów zamawianych i nowych: 169 studentów
  • w ramach powołanych studiów podyplomowych: 992 słuchaczy
  • w ramach prowadzonych praktyk i staży: 5 034 studentów
  • w ramach zajęć dodatkowych: 5 923 studentów

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, funkcjonujące w ramach Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, jest jednostką wyodrębnioną w strukturze Uczelni m.in. do czynnego angażowania się w pozyskiwanie środków finansowych w ramach projektów współfinansowanych i finansowanych z bezzwrotnych środków europejskich i innych środków pomocowych na realizację przedsięwzięć edukacyjnych oraz do bieżącego merytorycznego wsparcia projektów w trakcie ich realizacji.  

Dodatkowo studenci i pracownicy UMCS, mogą krorzystać z wyjazdów szkoleniowych i edukacyjnych w ramach działania Erasmus - Mobilność edukacyjna w sektrze Szkolnictwa Wyższego.
Za obslugę programu odpowiada m.in. Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.
Więcej informacji nt. mobilności edukacyjnej dla pracowników

Projekty realizowane: 

"Humanista - stażysta"/ Umowa nr: POWR.03.01.00-00-S015/17-00

"Praktykuj z UMCS"/ Umowa nr: POWR.03.01.00-00-S013/17-00

"POKONAĆ PROKRASTYNACJĘ - ZDOBYĆ ATRAKCYJNĄ PRACĘ. Skuteczne wkraczanie na rynek pracy" / Umowa nr 6/2017

"Informatyka – nowe specjalności odpowiedzią na innowacje"/ Umowa nr: POWR.03.01.00-00-N124/16-00

"Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS"/ Umowa nr POWR.03.01.00-00-K011/16-0

"Ku warsztatowi rozwijającego się nauczyciela"/ Umowa nr POWR.03.01.00-00-K010/016-00

"Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy"/ Umowa nr UDA-POWR.03.01.00-00-K065/15

"Wiza na rynku pracy- edycja II"  Umowa nr POWR.03.01.00-00.S012/17-00

"Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii" Umowa nr POWR.03.0200-00-I005/16-00

"Zintegrowany UMCS"  Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z012/17-00

"Szkoła Społecznej Uważności- kompetencje dziennikarskie kluczem do sukcesu"

"Akademia Młodego Przyrodnika" Umowa nr POWR.03.01.00-00-U018/17-00

"Chemiczna moc 4 żywiołów" Umowa nr POWR.03.01.00-00-U019/17-00

"Akademia kreatywnego rozwoju" Umowa nr POWR.03.01.00-00-U015/17-00

"ZA PROGIEM"- wyprawy odkrywców

"Eksploratornia wiedzy" Umowa nr POWR.03.01.00-00-U049/17-00

"Nauczyciel na miarę XXI wieku" Umowa nr POWR.03.01.00-00-KN19/18-00