Projekty EFRR i EFS


Projekty realizowane na Wydziale MFiI ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego 


1. Projekt „Informatyka - nowe specjalności odpowiedzią na innowacje”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer umowy:  POWR.03.01.00-00-N124/16

Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 do 30.09.2019 

Wartość projektu: 1 005 858,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 847 737,12 PLN


2. Projekt „Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf” (zakończony)


3. Projekt „Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału MFiI” (zakończony)


4. Projekt „Kształcenie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”  (zakończony)


5. Projekt „Fizyka techniczna” (na stronie Wydziału) (zakończony)

 


6. Projekt „Matematyka i Finanse” (na stronie Wydziału)

Serwer projektu "Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse" (zakończony)

 


Projekty realizowane na Wydziale MFiI ze wsparciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


1. Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS (wspólnie z Wydziałem Chemii oraz Biologii i Biotechnologii)

 • Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Priorytet XIII Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Wartość projektu: 65 135 377,81 PLN
 • Wartość dofinansowania: 64 082 500,00 PLN, w tym 15 % w ramach dotacji celowej
 • Okres realizacji projektu: 30 stycznia 2012 r. - 31 marca 2014 r.

GALERIA


2. Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno - badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki Fizyki i Informatyki oraz Chemii UMCS w Lublinie

 • Działanie 8.1 Infrastruktura społeczna i dydaktyczna szkół wyższych Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
 • Wartość projektu: 16 359 972,00 PLN
 • Wartość dofinansowania: 16 359 972,00 PLN, w tym 15 % w ramach dotacji celowej
 • Okres realizacji projektu: 30 stycznia 2012 r. - 30 września 2013 r. 

3. Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem i łącznikami oraz rozbudowa siedziby Wydziału MFI UMCS

 • Działanie 1.1-5 Infrastruktura uczelni Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej
 • Wartość projektu: 42 054 104, 99 PLN
 • Wartość dofinansowania: 42 054 104, 99 PLN, w tym 15 % w ramach dotacji celowej
 • Okres realizacji projektu: 28 grudnia 2008 r. - 31 marca 2013 r.

GALERIA


4. Wyposażenie laboratoriów Wydziałów Biologii i Biotechnologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii pod kątem badań substancji o aktywności biologicznej i próbek środowiskowych 

 • Działanie I.3 Wspieranie Innowacji
 • Wartość projektu: 31 000 000,00 PLN
 • Wartość dofinansowania: 27 900 000,00 PLN
 • Okres realizacji projektu: 2 kwietnia 2012 r. - 30 września 2015 r.

GALERIA


5. "Molecular Spectroscopy for BioMedical Study", Program TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 – 2013, VII 2011 - VI 2015, 3,2 mln.