Projekty badawcze | GRANTY

Projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych


Projekty badawcze finansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej

(nr projektu, tytuł projektu, imię i nazwisko kierownika, nazwa programu, okres realizacji)

 1. 2012-1-PL1-LEO04-28121 1; Wyzwania w edukacji hotelarstwa i turystyki (Challenges in Hospitality and Tourism Education); Anna Dłużewska; Program: Uczenie się przez całe życie, Podprogram: LEONARDO DA VINCI; 2012-2014;
 2. UDA-POIG.01.03.02-00-082/10-02; Objęcie europejską ochroną patentową urządzenia do pomiaru natężenia transportu rumowiska dennego w korytach rzecznych; Waldemar Kociuba; Program Operacyjny Innowacyjna  Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”/Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”; 2011-2013;

 

Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Nauki

(nr projektu, tytuł projektu, imię i nazwisko kierownika, nazwa programu, okres realizacji)

 1. UMO-2012/05/N/ST10/03963; Zasilanie i drenaż w strefie pogranicza Wyżyny Lubelskiej i Roztocza; Łukasz Chabudziński; PRELUDIUM; 2013-2016;
 2. 2012/07/B/ST10/04164, Geneza i ewolucja zagłębień bezodpływowych obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej oraz ich znaczenie dla rekonstrukcji postglacjalnej morfogenezy pokryw lessowych; Renata Kołodyńska-Gawrysiak, OPUS; 2013-2016;
 3. 691/N-UKRAINA/2010/0; Paleolityczna ekumena strefy pery i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie ich wpływ na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na odstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych) realizowany w ramach współpracy polsko-ukraińskiej; Maria Łanczont; projekt międzynarodowy niewspółfinansowany; 2010-2015;
 4. 2011/01/B/ST10/069; Mechanizmy transportu fluwialnego i dostawy rumowiska do koryt rzek arktycznych o różnym reżimie hydrologicznym (Spitsbergen SW); Waldemar Kociuba; OPUS; 2012-2014;
 5. 6193/IA/139/2012; Rozbudowa zintegrowanego systemu monitorowania zdarzeń i zjawisk ekstremalnych w województwie lubelskim; Waldemar Kociuba, Grzegorz Janicki, Krzysztof Siwek; projekt aparaturowy na zakup lub wytworzenie aparatury naukowej, stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą, 2012;
 6. N N306 700940; Wpływ przekształceń społeczno-ekonomicznych na potencjał ludnościowy wschodniej Polski – diagnoza i prognoza; Jerzy Bański, projekt badawczy własny; 2011-2014;
 7. N N306 699940; Interaktywny atlas limnologiczny jako podstawa opracowania monografii jezior Polski; Wojciech Sobolewski, projekt badawczy własny; 2011-2014;
 8. N N306 571640; Predykcja gwałtownych ulew i modelowanie matematyczne ich skutków środowiskowych i społeczno-ekonomicznych; Grzegorz Janicki, projekt badawczy własny; 2011-2014;
 9. N N306 703840; Morfogenetyczne i morfodynamiczne uwarunkowania rozwoju wybrzeża NW części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen) w późnym vistulianie i w holocenie, Piotr Zagórski, projekt habilitacyjny; 2011-2013;
 10. N N305 262840; Rola i zakres niezbędnych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski; Bogusława Baran-Zgłobicka, projekt badawczy własny; 2011-2013;
 11. 433/FNiTP/139/2010; Czytnik Luminescencji Risø TL/OSL Model DA-20; Jarosław Kusiak; projekt aparaturowy w ramach programu wspierania infrastruktury badawczej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej; 2010-2012;
 12. N N306 198739; Klimatyczne cykle środkowego plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej w rejonie Łukowa (Polska E); Sławomir Terpiłowski, projekt badawczy własny; 2010-2013;
 13. N N306 197639; Zmienność warunków środowiska od plenivistulianu po środkowy holocen w zapisie fluwialno-eolicznej sukcesji osadowej Polski i Ukrainy Zachodniej; Paweł Zieliński; projekt badawczy własny; 2010-2013;
 14. N N306 198139; Metodyczne i praktyczne aspekty wyznaczania fal termicznych na przykładzie wybranych miast świata; Bogusław Michał Kaszewski, projekt badawczy promotorski; 2010-2013;
 15. N N306 129338; Zróżnicowanie bioklimatyczne Lublina; Marek Nowosad, projekt badawczy promotorski; 2010-2012;
 16. N N306 525738; Dynamika obiegu materii w zlewni polarnej podlegającej procesom deglacjacji (Scottelva, Spitsbergen); Andrzej Gluza; projekt badawczy własny; 2010-2012;
 17. N N305 368338; Wpływ pokrycia terenu na bilans promieniowania powierzchni czynnej przy bezchmurnym niebie; Bogusław Michał Kaszewski, projekt badawczy promotorski; 2010-2011;
 18. N N306 180737; Ocena zmian zasobów wody i warunków tworzenia się spływu powierzchniowego w aglomeracji lubelskiej; Zdzisław Michalczyk; projekt badawczy własny; 2009-2012;
 19. N N306 128036; Dzieje Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim w latach 1883-1939; Krystyna A. Harasimiuk, projekt badawczy własny; 2009-2011;
 20. N N306 312236; Antropogeniczne uwarunkowania rozwoju holoceńskich stożków napływowych w dnie doliny Bystrej (Wyżyna Lubelska); Józef Superson; projekt badawczy własny; 2009-2011;
 21. N N306 181237; Ocena emisji CO2 z wód podziemnych do atmosfery na przykładzie wybranych obiektów hydrograficznych z obszaru Wyżyny Lubelskiej i Roztocza; Stanisław Chmiel, projekt badawczy własny; 2009-2011;
 22. N N306 180337; Znaczenie stref retencji pośredniej w zasilaniu jezior; Katarzyna Teresa Mięsiak-Wójcik; projekt badawczy własny; 2009-2011;

 Projekty finansowany ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(nr projektu, tytuł projektu, imię i nazwisko kierownika, nazwa programu, okres realizacji)

 1. Umowa nr 4/2010/Wn-03/FG-go-tx/D; Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia „Geoparku Małopolski Przełom Wisły” (od Zawichostu do Puław); Marian Harasimiuk (koordynator konsorcjum); 2010-2012;