Zrozumieć artefakty poznawcze. W kierunku epistemologii ekstenji umysłu

Dr Marcin Trybulec (Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii) otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA 13 na realizację projektu: „Zrozumieć artefakty poznawcze. W kierunku epistemologii ekstenji umysłu”. Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zewnętrzne reprezentacje i narzędzia intelektu przyczyniają się do generowania wiedzy i poznania. Nauki humanistyczne z coraz większym zainteresowaniem śledzą to zagadnienie, niestety większość dociekań w tym zakresie opiera się na metaforycznym ujęciu relacji między człowiekiem a jego narzędziami. Projekt stawia dwa cele szczegółowe:

 • Pierwszym jest analiza filozoficznych źródeł i implikacji pojęć artefaktu i ekstensji poznawczej.
 • Drugie pytanie szczegółowe dotyczy tego, czy i do jakiego stopnia analizy artefaktów poznawczych mogą rzucić nowe światło na klasyczne problemy epistemologiczne (tj. zagadnienie percepcji oraz problematykę samopoznania).

Abstrakcyjne analizy wpływu technologii na procesy poznawcze mają doniosłe konsekwencje dla ustaleń w dziedzinie edukacji, projektowania, zarządzania i podejmowania decyzji.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2021.


Mobile Identities. Migration and Integration in Transnational Communities

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest partnerem stowarzyszonym projektu „Mobile Identities. Migration and Integration in Transnational Communities” finasowanym przez Komisję Europejską, DG Home i European Fund for the Integration of third-country nationals 2007-2013. Partnerami w projekcie są:

 • Psychoanalytic Institute for Social Research (IPRS), Rome, Italy
 • Christiches Jugenddorfweek Deutschlands (CDJ), Hamburg, Germany
 • Autonomous University of Barcelona Barcelona, Spain
 • University College London London, United Kingdom
 • Free University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands
 • Univerzita Mateja Bela Bratislava,Slovakia
 • Municipality of Reggio Emilia, Italy
 • Association of foreign Workers (ASLI), Italy
 • North-German Union of Islamic Communities, Germany
 • Mohamed First University, Morocco
 • Organization for Development and Emancipation,Albania

Celem projektu jest ocena wpływu funkcjonujących polityk migracyjnych na jakość życia migrantów i ich integracji w przypadku czasowej i cyrkulacyjnej migracji. Szczegółowym przedmiotem badań są:

 1. Profile i potrzeby transnarodowych migrantów w Europie;
 2. Programy integracji i ich relacja do potrzeb migrantów.

Na podstawie badań opracowany zostanie program wsparcia migrantów z krajów niebędących członkami Unii oraz rekomendacje dla instytucji zajmujących się migrantami na poziomie narodowym i międzynarodowym. 

Strona projektu: pagines.uab.cat/mobileidentities

ULOTKA PROMOCYJNA


 Projekt „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”

 • Wstępne informacje o projekcie

Projekt „Polish female migrants and their families – a study of care deficit” realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social Sciences. Opiekę merytoryczną nad całością projektem pełni prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. Skład zespołu badawczego tworzą pracownicy naukowi oraz specjaliści z Polski i Norwegii. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do końca 2015r.

 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Okres transformacji ustrojowej i przystąpienie Polski do struktur UE miały duży wpływ na zmianę w funkcjonowaniu polskich rodzin. W związku ze zmianą aktywności zawodowej kobiet, w wielu rodzinach zmienia się zakres opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Szczególnie ważną kwestią stają się migracje kobiet. To one powodują głębokie zmiany w funkcjonowaniu rodziny szczególnie w zakresie funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej. Dlatego też warto przyjrzeć się temu aspektowi, postawić i odpowiedzieć na pytanie z jakimi konkretnymi problemami kobiety zmagają się w sytuacji rozłąki i jak je rozwiązują? Projekt obejmuje zagadnienia dotyczące deficytów opieki w rodzinach polskich, związane z pracą polskich kobiet w Norwegii. Zakładamy, że praca kobiet za granicą zmienia zarówno normy międzypokoleniowej wzajemności w rodzinie jak i powoduje konieczność szerszego korzystania z szeroko rozumianego zewnętrznego wsparcia społecznego. Dlatego projekt jest zawarty w priorytetowym obszarze badawczym: kwestie migracji i spójności społecznej. Ponieważ projekt obejmuje zagadnienia dotyczące efektywności instytucji publicznych, to przewidujemy, że wyniki badań pozwolą na opracowanie rekomendacji zmian w zakresie polityki społecznej. z uwzględnieniem poszczególnych aktorów społecznych. Głównym celem projektu jest zbadanie występującego w związku z migracją kobiet deficytu opieki na rzecz dzieci i osób starszych. W projekcie badany będzie lokalny kontekst rodziny i lokalna infrastruktura opiekuńcza. W badaniach uwzględnione zostaną również takie zjawiska jak: konflikt ról, stygmatyzacja i  tożsamość.

Strona projektu: polfamigra.umcs.pl

E-mail: kontakt@polfamigra.umcs.pl

 


W okresie od 01.03.2007 do 31.01.2008 Instytut Socjologii UMCS zrealizował projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
 

ZMIANA PRZEZ ZDROWIE
Szkolenia dla pracujących z grupami szczególnego ryzyka

Projekt kierowany był do 200 osób PRACOWNIKÓW oraz WOLONTARIUSZY INSTYTUCJI I ORGANIZACJI działających na rzecz grup szczególnego ryzyka z woj. lubelskiego.

CEL GŁÓWNY projektu dotyczył podwyższenia kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka poprzez wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu promocji zdrowia.

REALIZACJA PROJEKTU obejmowała dwa podstawowe zadania: SZKOLENIA w formie wykładów i ćwiczeń dostarczające wiedzy o zdrowiu, czynnikach zagrażających, a także możliwościach i strategiach jego kształtowania oraz WARSZTATY praktycznego stosowania wiedzy o zdrowiu do zmiany w życiu grup szczególnego ryzyka. Uzupełniały je seminarium otwierające, konferencja podsumowująca i publikacje.

Dla ułatwienia udziału w szkoleniach zajęcia były realizowane w miastach terytorialnie najbliższych zainteresowanym. (w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu).


W okresie od 01.01.2007 do 31.03.2008 Instytut Socjologi UMCS zrealizował projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie pod nazwą

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Programy rozwojowe dla szkół z zakatków Lubelszczyzny.

Celem głównym projektu było wsparcie merytoryczne i finansowe 55 szkół wszystkich szczebli z terenu powiatów chełmskiego i tomaszowskiego w przygotowaniu i wdrożeniu programów rozwojowych, ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych, społecznych i zawodowych uczniów oraz na wzmocnienie współpracy szkoły z rodzicami i społecznością lokalną.

Projekt zakładał następujące formy wsparcia: dotację finansową na realizację opracowanych przez szkoły programów rozwojowych, przeprowadzenie badań diagnozujących w szkołach, pomoc wykwalifikowanych trenerów i doradców, pedagogów, psychologów w opracowywaniu programów rozwojowych i prowadzeniu zajęć dla uczniów, konsultacje on-line dla szkolnych zespołów programowych, portal internetowy, na którym szkoły mogły zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy.