Doktorant zalicza poszczególne lata na podstawie:
a) zdanych egzaminów;

b) raportu z dokonań naukowych w każdym r.akad.

c) opinii pisemnej o postępie pracy przedłożonej przez opiekuna lub promotora w każdym r.akad.;

d) hospitowanych i prowadzonych zajęć ocenionych pozytywnie przez opiekuna.

Po ukończeniu studiów doktranckich doktorant otrzymuje świadectwo ich ukończenia.