Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf

Tytuł projektu/nr umowy:
„Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf”/Umowa nr POKL.04.01.01-00-111/09-00

Źródło finansowania:
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Jednostka organizacyjna:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS/Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych

Wartość projektu:
11 302 580,80 PLN

Termin realizacji:
01.09.2009 – 31.08.2012

    Autor
    Małgorzata Jaruga