Program dwutorowej kariery UMCS

Uczelniany koordynator „Programu dwutorowej kariery UMCS”

dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS

Informacja o aktualnych godzinach dyżurów

Dyżury odbywają się w formie zdalnej przez MS Teams. Kod do zespołu to: h7j3wfe

Cel programu, czyli Program dwutorowej kariery to nie IOS

„Program dwutorowej kariery UMCS” obejmuje każdorazowo okres nie dłuższy niż rok akademicki i polega na ustaleniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z programu studiów, a w szczególności na:

 1. możliwości zwolnienia z części zajęć dydaktycznych w sytuacji, gdy student z uwagi na poniższe aktywności nie może w nich brać udziału;
 2. możliwości zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Podstawy zakwalifikowania do programu:

Ogólnopolskie lub międzynarodowe wybitne osiągnięcia:

1) artystyczne;

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 • autorstwo utworu/utworów muzycznych wydanych przez wydawnictwo muzyczne o wysokim poziomie merytorycznym o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym;
 • autorstwo lub współautorstwo utworu audiowizualnego, w tym filmowego, spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim poziomie merytorycznym i o co najmniej ogólnopolskim zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym;
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w uznanej galerii w środowisku artystycznym lub w przestrzeni publicznej;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub nagrody zespołowej w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim poziomie merytorycznym o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

2) sportowe;

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się posiadanie minimum pierwszej klasy sportowej oraz członkostwo w kadrze narodowej/uniwersjadowej w dyscyplinie objętej programem Igrzysk Olimpijskich/Paraolimpijskich/Uniwersjady.

3) na rzecz wolontariatu lub w działalności społecznej;

Za znaczące osiągnięcia studenta w zakresie działalności społecznej lub wolontariatu studenta uważa się pełnienie:

 • funkcji koordynatora akcji społecznej o zasięgu, ogólnopolskim lub międzynarodowym lub
 • członkostwo w organach statutowych w organizacji o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym działającej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki lub
 • pełnienie funkcji przedstawicielskiej w organizacji o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym działającej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

4) w działalności badawczej.

Za znaczące osiągnięcia badawcze studenta uważa się realizację grantu naukowego – projektu obejmującego badania podstawowe lub prace rozwojowe, na realizację których środki zostały uzyskane w ramach ogólnopolskich lub międzynarodowych postępowań konkursowych lub przetargowych przez ogólnokrajowe instytucje koordynujące badania naukowe (NCBiR, NCN, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, NBP, ministerstwa) i/lub instytucje międzynarodowe i zagraniczne o podobnym charakterze (ESF, ERC, Ramowe Programy Komisji Europejskiej).

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać do dziekanatu, po uzyskaniu opinii Uczelnianego Koordynatora w terminach:

 • do 31 października na semestr zimowy lub na cały rok akademicki;
 • do miesiąca po rozpoczęciu semestru letniego.

Wnioski wraz z załącznikami w formie elektronicznej (skan) proszę przesyłać na adres mailowy:

tomasz.bielecki@umcs.pl

Opinię prześlę Państwu mailem w formie zeskanowanego dokumentu. Całość (wniosek, załączniki, opinia) należy przesłać mailowo do dziekanatu.

Wniosek

Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenie i jest do pobrania poniżej.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wykazane osiągnięcia.

W przypadku studentów sportowców do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o zakwalifikowaniu do kadry narodowej w dyscyplinie objętej programem Igrzysk Olimpijskich/Paraolimpijskich wydane przez polski związek sportowy lub do kadry uniwersjadowej wydane przez Akademicki Związek Sportowy;
 • zaświadczenie o wynikach (indywidualnych lub drużynowych) uzyskanych w ostatnich czterech latach w dyscyplinie objętej programem Igrzysk Olimpijskich/Paraolimpijskich, wydane przez polski związek sportowy lub Akademicki Związek Sportowy;
 • informację o planie treningowym na dany rok kalendarzowy, wskazujący konieczność udziału w zgrupowaniach sportowych ewentualnie uniemożliwiających uczestnictwo w części zajęć dydaktycznych.

W przypadku studentów aplikujących w zakresie działalności badawczej do wniosku oraz dokumentów potwierdzających wykazane osiągnięcia należy dołączyć kopię umowy lub inny dokument, z którego wynika, że student jest zaangażowany w realizację grantu oraz plan pracy naukowo-badawczej na dany rok akademicki/semestr.

W przypadku studentów aplikujących w zakresie działalności społecznej lub na rzecz wolontariatu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcie wraz z planem pracy na dany rok akademicki/semestr.

Podmiot wyrażający zgodę na zakwalifikowanie do programu:

Dziekan po uzyskaniu pozytywnej opinii Uczelnianego Koordynatora.

Opiekun studenta:

Podejmując decyzję o zakwalifikowaniu do „Programu dwutorowej kariery UMCS” dziekan wskazuje opiekuna studenta spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale.

Urlop sportowy jako element „Programu dwutorowej kariery UMCS”

Dziekan, po uzyskaniu pozytywnej opinii uczelnianego koordynatora „Programu dwutorowej kariery UMCS”, udziela urlopu sportowego studentowi będącemu członkiem kadry narodowej w dyscyplinie olimpijskiej, w przypadku konieczności realizacji programu szkolenia sportowego w okresach przygotowań do międzynarodowych imprez mistrzowskich.

Dziekan określa każdorazowo czas trwania urlopu sportowego.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie ws. zasad przyznawania oraz realizacji „Programu dwutorowej kariery UMCS”
 2. Wzór wniosku