Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS

Tytuł projektu/nr umowy:
„Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS” (projekt partnerski)/Umowa nr POKL.03.03.02-00-056/10

Źródło finansowania:
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Jednostka organizacyjna:
Wydział Artystyczny UMCS

Wartość projektu:
3 503 572,78 PLN

Termin realizacji:
01.09.2010-31.12.2014